Fagligt oplæg er et skridt i den rigtige retning

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg, der blev offentliggjort i dag er et godt skridt på vejen i forhold til at forbedre plejen og behandlingen af de ældre patienter. Især er det positivt med fokus på forebyggelse.

Oprettet: 12.04.2016
Claus Christoffersen, cch@dsr.dk

Sundhedsstyrelsen afleverede i dag et fagligt oplæg til Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde som led i arbejdet med regeringens handlingsplan for den ældre medicinske patient. Dansk Sygeplejeråd er tilfreds med, at oplægget ser plejen og behandlingen af den ældre patient i en helhed.

”Oplægget berører på en god måde mange af de elementer, der skal til for at sikre en helhedsorienteret indsats til gavn for den ældre medicinske patient. Her tænker jeg blandt andet på, at der bør ske et systematisk kompetenceløft af sygeplejerskerne i kommunerne, at der skal udarbejdes standarder for kommunernes akutte sundhedstilbud, og at regionernes udgående funktioner skal bringes mere i spil. Oplægget er derfor som jeg ser det et godt afsæt for de kommende politiske forhandlinger om at forbedre forholdene for de ældre patienter,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Forebyggelse og tidlig opsporing

Hun glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen fremhæver behovet for en satsning på forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom.

”Der er behov for håndfaste retningslinjer, der kan sikre den enkelte borger en tidlig og rettidig indsats. Når eksempelvis KOL konstateres tidligt, giver det langt flere muligheder for undgå, at sygdommen forværres, og at patienten på sigt skal igennem mange indlæggelser,” siger Grete Christensen.

Hun peger på, at det derfor er vigtigt med en tydeligere ansvarsfordeling mellem kommuner og almen praksis i forhold til den forebyggende indsats.

”Når vi snakker om forebyggelse er det vigtigt, at det ikke kun er kommunerne, som er i fokus. Der er også behov for at indtænke almen praksis, hvor konsultationssygeplejerskerne i dag varetager en lang række forebyggende tiltag over for patienterne som eksempelvis rådgivning om kost og lungefunktionsundersøgelser,” siger Grete Christensen.

Erfarne medarbejder på medicinske afdelinger

Hun ser dog en afgørende mangel i oplægget, som hun opfordrer Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde om at tage med i den endelige nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

”Jeg efterlyser et fokus på sygeplejerskerne på de medicinske afdelinger på sygehusene, hvor der er rigtig mange nyuddannede og en stor personaleomsætning. Det fører til, at patienternes helbredsproblemer som f.eks. begyndende demens ikke altid opdages i tide. Hvis vi for alvor skal ændre ved dette, så kræver det en målrettet indsats for at fastholde erfarne medarbejdere og styrke fagligheden på de medicinske afdelinger,” siger Grete Christensen.

Politiske forhandlinger

Nu da oplægget fra Sundhedsstyrelsen foreligger, skal Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde nu i gang med de politiske forhandlinger om indholdet af handlingsplanen om den ældre medicinske patient, hvor der er øremærket 805 mio. kr. i årene fra 2016 til 2019, og derefter afsat 250 mio. kr. årligt.

Det første politiske forhandlingsmøde forventes at finde sted i maj.

Læs Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en national handlingsplan for 2016-2019 vedr. den ældre medicinske patient.