Mangel på sundhedsplejersker betyder dårligere tilbud til nybagte familier og børn

Antallet af hjemmebesøg fra sundhedsplejersken afhænger af, hvilken kommune du bor i, og mange steder bliver anbefalingerne ikke fulgt. Men der er brug for at styrke, ikke slække på indsatsen. Sådan lyder det fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og DSR, der opfordrer til at øge optaget på uddannelsen.

Oprettet: 19.04.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Baby undersøges af sundhedsplejerske
Foto: Lena Rønsholdt

Sundhedsplejen står i en kritisk situation i forhold til antallet af uddannede sundhedsplejersker. Manglen betyder, at der er ubesatte stillinger landet over, og flere kommuner har så store problemer med at rekruttere sundhedsplejersker, at de ikke kan opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det gælder blandt andet i forhold til antallet af hjemmebesøg i barnets første leveår.

”Det er et meget uensartet tilbud. Nogle kommuner følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger, enkelte tilbyder noget ud over det, og andre kan ikke leve op til de gængse krav, fordi der er skåret ind til benet”, siger Susanne Rank Lücke, der er sundhedsplejerske og formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Familier og skolebørn må undvære tilbud

Det er et problem, når der slækkes på antallet af besøg, for forløbet efter fødslen er afgørende for, at den nye familie får en god start i forhold til blandt andet amning, psykiske efterreaktioner og barnets generelle trivsel.

”I nogle kommuner får nybagte forældre kun to besøg, og har de brug for mere, skal de selv tage kontakt. Men der er en grund til, at der er de anbefalinger, der er. Det er fordi, man ved, hvornår der kan komme nogle udfordringer. Og nogle familier ved ikke, hvad de skal bede om hjælp til. Det er et problem for den enkelte familie, men også i forhold til det overordnede mål om at mindske ulighed”, siger Susanne Rank Lücke.

Også på skoleområdet halter det med indsatsen nogle steder. For eksempel er der kommuner, der kun tilbyder besøg hos sundhedsplejersken i 1. og 9. klasse. Det er ifølge Susanne Rank Lücke ikke nok til at følge barnets udvikling, trivsel og sundhed.

Uddan flere

En rundspørge blandt de ledende sundhedsplejersker i kommunerne fra november 2021 viser, at der er 25 ubesatte sundhedsplejerskestillinger i kommunerne. Dertil kommer 16 ansat på dispensation, fordi det ikke var muligt at rekruttere uddannede sundhedsplejersker, viser rundspørgen, som Forening for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS) står bag.

Samtidig viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd fra 2020, at kun 37 procent af sundhedsplejerskerne vurderer, at deres kommune overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at antallet af studiepladser på uddannelsen i en fireårig periode hæves fra de nuværende 120 til 150.

”Sundhedsplejersker bliver inviteret ind i stort set alle danske hjem efter fødslen og er med til at sikre, at familier kommer godt fra start i barnets første leveår. I skolerne er sundhedsplejersker med til at opspore både fysiske og mentale helbredsproblemer. Det er vigtige indsatser, som lige nu er udfordret af mangel på økonomi og uddannede sundhedsplejersker. Derfor opfordrer vi til at der politisk sættes penge af til at uddanne flere sundhedsplejersker i en periode”, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. 

Hun tilføjer, at det ikke bør være omkostningerne, der holder Christiansborgpolitikerne tilbage. Det estimeres, at det vil koste 6,3 mio. kr. årligt at øge antallet af studiepladser på uddannelsen fra 120 til 150 pladser, og det er med finansiering af praktikken i kommunerne.

Stort behov for sundhedsplejersker

Susanne Rank Lücke er enig i, at de er brug for handling og peger på, at behovet for sundhedsplejersker ikke er blevet mindre, tværtimod:

”Informationsstrømmen om, hvordan man er en god familie, er massiv. Det er et stort pres, nye familier er under, og de har brug for guidning. Som sundhedsplejersker er vi med til at lære forældrene at stole på sig selv og lære dem at læse deres barn.”

Sundhedsplejerskeundersøgelsen fra 2020