Startskud for specialuddannelse til sygeplejersker i kommunerne

En ny specialuddannelse målrettet kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen praksis skal give et tiltrængt løft af kompetencerne i det nære sundhedsvæsen.

Oprettet: 01.03.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Sundhedsvæsenet får en ny specialuddannelse for sygeplejersker i kommuner og almen praksis. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har taget initiativ til uddannelsen, som skal ruste kommunerne til at håndtere flere og mere komplekse plejeopgaver. Uddannelsen etableres efter anbefaling fra Dansk Sygeplejeråd, som har efterlyst en ny specialuddannelse til sygeplejersker målrettet det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet i kommunerne får i disse år betydeligt flere og mere komplekse plejeopgaver. Patienterne udskrives tidligere, og bedre behandlingsmuligheder medfører, at flere sundhedsopgaver kan løses i patientens eget hjem. Samtidig har kommunerne en øget rolle i at forebygge indlæggelser. Det stiller øgede krav til både kommuner og almen praksis om, at sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale er gearet til at løfte de mange nye opgaver.

Behovet for en specialuddannelse anerkendes af et enigt Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der er nedsat af regeringen, KL og Danske Regioner i fællesskab. Udvalget forventes i maj at præsentere en række konkrete anbefalinger, men allerede nu har sundhedsminister Ellen Trane Nørby bedt Sundhedsstyrelsen om at etablere den nye specialuddannelse.

”Det er et stort fremskridt for borgere og patienter, at der nu sættes gang i en ny specialuddannelse til sygeplejersker. Det er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at de rette kompetencer er til stede for de borgere som modtager behandling, pleje og rehabilitering i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, eksempelvis patienter med kronisk sygdom og patienter med komplekse og flere samtidige sygdomme,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Hun peger på, at både ledere og sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen klart efterlyser øgede kompetencer for at kunne levere høj kvalitet og gode patientforløb, der sætter mennesket i centrum og samtidig er sammenhængende og omkostningseffektive.

En analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 83 procent af de kommunalt ansatte sygeplejersker tilkendegiver, at de har behov for et kompetenceløft inden for et eller flere områder for at kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau. Behovet for kompetencer spænder bredt og omfatter bl.a. psykiatri, palliation, sårbehandling og demens.

”Vi er glade for, at arbejdet med den nye uddannelse sættes i gang. En udvikling af sygeplejerskernes rolle og et bredt kompetenceløft af alle sygeplejersker i kommunerne og almen praksis har et betydeligt potentiale til at sikre et kvalitetsløft for den enkelte patient og bidrage væsentligt til udviklingen af det nære sundhedsvæsen,” siger Grete Christensen.