Stress-kurven skal knækkes

Hver fjerde dansker føler sig stresset. Et nationalt stresspanel skal se på årsager og komme med anbefalinger. Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, mener, at forslag til løsninger på arbejdspladserne ikke kun skal rette sig mod den enkelte medarbejder, men også mod organisatoriske og strukturelle løsninger.

Oprettet: 28.06.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

25 pct. af danskerne svarede sidste år i Sundhedsstyrelsens Sundhedsprofil, at de føler sig stressede. Procenten er endnu højere for yngre kvinder og mennesker uden for arbejdsmarkedet, men stress rammer bredt i hele befolkningen også blandt børn og unge.

Den udvikling vil regeringen knække ved at nedsætte et nationalt stresspanel. Panelet skal fokusere på emner som kort- og langvarig stress, forebyggelse, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, sociale mediers rolle og perfekthedskulturen blandt unge. Panelet skal herefter komme med anbefalinger.

Hver tredje sygeplejerske oplever at føle sig stresset

Sygeplejersker er en af de grupper, hvor stress opleves som et stort problem. De seneste tal fra Dansk Sygeplejeråds spørgeskemaundersøgelser af sygeplejerskers arbejdsmiljø viser, at hver tredje sygeplejerske følte sig stresset, sidst de var på arbejdet. Det skyldes i høj grad alt for stor arbejdsmængde og arbejdspres.  Det samme gør sig gældende blandt nyuddannede sygeplejersker, hvor 14 pct. i deres nuværende eller tidligere arbejde har været sygemeldt pga. psykiske arbejdsmiljøfaktorer som f.eks. stress og mobning.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, finder det positivt, at regeringen nu sætter fokus på problemet, men hun efterlyser repræsentanter fra lønmodtagersiden.

 ”Mange af vores medlemmer bliver ramt af stress bl.a. fordi arbejdspresset er alt for stort, og for nogle får det den kedelige konsekvens, at de mister deres arbejde. Vores egne undersøgelser viser, at god ledelse har rigtig stor betydning, og derfor ser vi gerne, at panelet også kigger på rammerne for at bedrive god ledelse med fokus på faglighed. Vi oplever desværre, at ledelsesspændet mange steder i sundhedsvæsenet er alt for stort ” siger Grete Christensen.

Hun understreger, at det er vigtigt, at forslagene ikke rettes mod det enkelte individ, men mod arbejdspladsen. Stress pga. dårligt arbejdsmiljø rammer den enkelte, men arbejdsmiljøproblemerne angår hele arbejdspladsen og skal løses i fællesskab på arbejdspladsen.

”Derfor skal der være sammenhæng til de anbefalinger, der til efteråret kommer fra det ekspertpanel, der er ved at se på, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan gentænkes. Vi ser gerne, at alle personaleledere uddannes i psykisk arbejdsmiljø, herunder i at forebygge og håndtere stress,” siger Grete Christensen.

11 eksperter udgør det nationale stress-panel, og de har viden fra forskellige områder som sundhed, sociale medier, arbejdsmarked, folkeskolen, perfekthedskultur og ligestilling mm. Formand for rådet er sociolog og forfatter, Anette Prehn, som har beskæftiget sig med hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.