Sundhedsministeren beder hjemmesygeplejersker om hjælp

Bekendtgørelse giver kommunalt ansatte sygeplejersker lov til at udføre en række opgaver uden forudgående tilladelse fra en læge under Corona-epidemien.

Oprettet: 08.04.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse, der midlertidigt giver udvidede beføjelser til kommunale hjemmesygeplejersker. Det betyder, at hjemmesygeplejersker kan udføre lægefaglige opgaver på eget initiativ, uden først at indhente tilladelse hos borgerens læge.

Sundheds- og Ældreministeriet har anvendt Autorisationslovens §28, som giver mulighed for i særlige situationer at give andre faggrupper end læger lov til at udføre opgaver, der ellers er lægeforbeholdte, og baggrunden for bekendtgørelsen er Corona-epidemien, som øger presset på læger og hospitaler.
 

Konkrete opgaver tillades

Bekendtgørelsen opstiller rammerne for, at kommunale sygeplejersker selvstændigt kan træffe beslutning om at udføre specifikke former for lægevirksomhed:

1) pneumokokvaccinationer, under hensyntagen til at der skal være adrenalin

rådighed med henblik på behandling af eventuelt akut allergisk chok,

2) udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver,

3) anlæggelse af perifert venekateter,

4) anlæggelse katetre igennem urinrør med henblik på tømning af urinblæren samt

skylning af allerede lagte urinkatetre, og

5) udførelse af intravenøs væskebehandling med isotoniske væsker

Beføjelsen er midlertidig frem til 1. juli 2020 og gælder kun navngivne sygeplejersker, som kommunalbestyrelsen giver tilladelse. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes en skriftlig instruks med anvisninger af tilrettelæggelsen af opgaverne, og at arbejdet er organiseret fagligt forsvarligt.
 

Hjemmesygeplejersker kan nu udføre flere opgaver uden at spørge om lov

DSR vurderer, at beføjelserne giver den kommunale sygepleje mulighed for at træffe beslutninger om at udføre opgaver, som sygeplejerskerne i forvejen har stor erfaring med og allerede udfører som en del af deres daglige virke. Det nye er, at de nu slipper for at indhente tilladelse hos en læge. Det kan spare værdifuld tid for både sygeplejersker og læger, og det er til stor gavn for borgerne, som nu kan blive hjulpet uden forsinkelse.

DSR anbefaler medlemmerne at tage de nye regler til sig, da der er tale om opgaver, som sygeplejersker i vid udstrækning allerede er fortrolige med. Men samtidig at tage reglerne ved den nye selvstændige beslutningstagen i brug med forsigtighed, så både sygeplejersker og borgere er trygge ved situationen.
 

Man skal kunne sige fra

Derfor skal der være klarhed om reglerne, og man skal som sygeplejerske kunne sige fra, hvis man ikke oplever, at man er fagligt kompetent til at udføre en given opgave i en konkret patientsituation. Autorisationslovens grundlæggende regler om ’omhu og samvittighedsfuldhed’ gælder fortsat inden for de givne rammer.

”De opgaver, vi bliver bedt om selv at beslutte og udføre i en periode, er kendte for de sygeplejersker i kommunerne, som vil blive omfattet af denne ordning. Derfor mener jeg, at det er en tryg og god løsning for borgerne. Det følger naturligt af sygeplejerskernes virke, at de får tildelt disse opgaver, og helt overordnet giver det god mening at se på en større sammenhæng i opgaveløsningen”, siger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Bekendtgørelsen træder i kraft med øjeblikkelig virkning d. 8. april og gælder frem til 1. juli 2020.