Opsporing af overvægt samt tidlig indsats for børn og unge i skolealderen - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bifalder udarbejdelsen af en vejledning med fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af overvægt hos skolebørn og anbefaler, at kommunerne i bidrager til at tilvejebringe ny viden om, hvilke indsatser der virker over for hvilke grupper af børn og unge i relation til forebyggelse af overvægt.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) bifalder, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af overvægt hos skolebørn. 

DSR har inddraget kommentarer fra Fagligt Selskab for sundhedsplejersker i nedenstående høringssvar.

Skolesundhedstjenesten har en væsentlig rolle, når det gælder opsporing og tidlig indsats i forhold til uhensigtsmæssig vægtudvikling hos børn og unge i skolealderen. Sundhedsplejersken er den gennemgående sundhedsprofessionelle aktør fra barnets fødsel og op gennem skolealderen og er vant til at vurdere og drøfte barnets og den unges sundhedstilstand samt tilbyde vejledning til såvel barnet som dets forældre.

Det er godt, at vejledningen sætter et øget fokus på mental sundhed for gruppen af børn, der er i risiko for overvægt. Ligesom samarbejdet med forældrene og det tværsektorielle samarbejde beskrives. 
 

Sundhedspædagogiske overvejelser

Der er i dag udviklet flere forskellige redskaber i sundhedsplejen til at arbejde med børn og unge med overvægt. 

DSR vil anbefale, at kommunerne i højere grad bidrager til at tilvejebringe ny viden om hvilke indsatser, der virker over for hvilke grupper af børn og unge i forhold til forebyggelse af overvægt. Kommunerne kan bidrage med evidens i form af udviklings- og forskningsprojekter i samarbejde med fx andre kommuner og almen praksis. 

DSR vil foreslå, at Sundhedsstyrelsen fremover sætter fokus på at indsamle flere data i den nationale Børnedatabase, jvf. ”Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed”. Data om børn og unges fysiske aktivitet og mental sundhed vil være oplagt.

Gennem de senere år har flere kommuner iværksat forebyggende indsatser, bl.a. varetager sundhedsplejen forebyggende hjemmebesøg ved børn i 3 års alderen, hvor fokus er familiens livsstil og vejledning om barnets kost og fysisk aktivitet.  En indsats, der viser resultater med en faldende andel af overvægtige børn ved indskoling.

DSR vil anbefale, at 3 års undersøgelsen hos egen læge fremover varetages af sundhedsplejen, hvor fokus også omhandler familiens livsstil. Sundhedsplejerskernes 3 års besøg er allerede medtaget i forebyggelsespakken. Det vil sætte yderligere kraft bag implementeringen af dette tiltag, hvis sundhedsstyrelsens indskrev dette i ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”. 
 

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Det er meget vigtigt at have fokus på sundhedsplejerskernes kompetencer i forhold til at forebygge og bremse udviklingen af andelen af overvægtige børn og unge, men det er ligeså vigtigt at have for øje at sundhedsplejersker ikke alene kan løse ”overvægt hos skolebørn”, og at der ikke kun skal fokus på den individuelle indsats målrettet det enkelte barn og familie.

Det er nødvendigt med en kombination af både strukturelle og indi-viduelle indsatser i kommunalt regi. Det skal altså prioriteres politisk af kommunalbestyrelsen.

Yderligere bemærkninger

Dansk sygeplejeråd finder, at vejledningen - i kombination med tre af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Overvægt, Fysisk aktivitet og Mental sundhed - danner et solidt grundlag for den kommunale sundhedstjeneste til at udarbejde konkrete retningslinjer for indsatsen mod overvægt blandt børn og unge.

Med venlig hilsen
 
Grete Christensen
Formand