Regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddelvirksomheder - DSR's høringssvar

I forhold til tilknytning til industrien i form af undervisning, forskning og rådgivning, finder Dansk Sygeplejeråd det naturligt, at sygeplejersker er omfattet af en regulering. Såfremt sygeplejersker omfattes bliver der behov for at tydeliggøre sygeplejerskernes ansvar.

DSR mener

​Dansk Sygeplejeråd mener, at alle patienter i det danske sundheds-væsen skal have optimal og uvildig behandling. Derfor er vi også tilhængere af, at et gennemskueligt og rimeligt regelsæt regulerer sundhedsprofessionelles tilknytning til industrien.

I forhold til tilknytning til industrien i form af undervisning, forskning og rådgivning, finder Dansk Sygeplejeråd det naturligt, at sygeplejersker er omfattet af en regulering. Såfremt sygeplejersker omfattes, bør der iværksættes en omfattende kommunikativ indsats, som tydeliggør sygeplejerskers ansvar, ligesom selve registreringsordningen skal fungere effektivt og overskueligt. Det bør i forlængelse heraf påpeges, at det foreliggende høringsmateriale er uoverskueligt og ikke er egnet som informationsmateriale fremadrettet.

I forhold til tilknytning i form af økonomiske interesser, fremgår det af udkastet, at arbejdsgruppen har divergerende holdninger til sundhedspersoners besiddelse af aktier og anparter, herunder grænsen for, hvornår sundhedspersoners private formue kan tænkes at influere på sundhedspersonens uvildighed i behandlingen/anvendelse af udstyr.

Baggrunden for forslaget om, at sygeplejersker ikke må eje aktier og anparter for en værdi over 300.000 kr. er begrundet i målsætningen om optimal og faglig behandling, men der er ikke i øvrigt henvist til konkrete episoder, hvor en sygeplejerskes behandling har været påvirket af personlig aktiebesiddelse.

På denne baggrund er det Dansk Sygeplejeråds vurdering, at forbuddet mod besiddelse af aktier/anparter over en værdi af 300.000 kr. er en uproportional indskrænkning i sygeplejerskernes private formuepleje, set i forhold til risikoen for – indtil videre upåvist – uvildighed i behandlingen. Da danske sygeplejersker endvidere ikke har ordinationsret, bør sygeplejersker ikke omfattes af forbuddet mod besiddelse af aktier/anparter over en vis værdi i lægemiddelvirksomheder.

I forhold til sygeplejerskers besiddelse af aktier/anparter i medico-virksomheder har sygeplejersker indflydelse på valget af udstyr, hvorfor risikoen for uvildighed i behandlingen er mere reel på dette område. På den baggrund kan der være fornuft i en begrænsning i sygeplejerskers aktie/anpartsbeholdning i medicovirksomheder, men eftersom det ikke er påvist, at sygeplejerskernes private formue påvirker uvildigheden/fagligheden i behandlingen, er det - også på dette punkt - vurderingen, at den foreslåede begrænsning er uforholdsmæssig. 

Dansk Sygeplejeråd påpeger samtidig, at det er uforholdsmæssigt, hvis sygeplejerskers præcise aktiebeholdninger og dermed privat-økonomiske forhold skal være offentligt tilgængelige.

Afsluttende bør det bemærkes, at dette udkast til rapport er ganske uoverskueligt. Det er meget vanskeligt, at danne sig et overblik over regler og de givne anbefalinger. Arbejdsgruppen bør således arbejde på at tydeliggøre og forenkle anbefalinger og konsekvenser fremad-rettet.

Dansk Sygeplejeråd bemærker afslutningsvis, at da sygeplejersker er direkte omfattet af rapporten og foreslås omfattet af reguleringen af sundhedspersoners samarbejde med medicovirksomheder, burde Dansk Sygeplejeråd have været repræsenteret i arbejdsgruppen, og vi foreslår, at der sker en tæt involvering i forhold til den fremadrettede proces.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand