Revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd påpeger, at det i forhold til det forestående arbejde med sundhedsaftalerne, er vigtigt med politisk opmærksomhed på, at de nye aftaler skal afspejle et større ambitionsniveau end hidtil.

Dansk Sygeplejeråd har tidligere tilsluttet sig lovforslagets mål om at erstatte de eksisterende 98 sundhedsaftaler med en pr. region. 

DSR påskønner, at vejledningen tager udgangspunkt i at sikre udviklingen i de borgernære sundhedstilbud med henblik på, at kommunerne skal håndtere flere og mere komplekse opgaver. Dette kan kun ske ved et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer. 

Det er positivt, at de nye sundhedsaftaler får øget fokus på at sikre en højere grad af sammenhæng for patienter, der har flere samtidige sygdomme, herunder både somatiske og psykiske sygdomme.

Ændringen af vejledningen i retning af mere fokus på brugerinddragelse er et positivt skridt i den rigtige retning. For at brugeren får mest ud af fremtidens sundhedstilbud er det vigtigt, at de bliver hørt, både i forhold til udviklingen af nye indsatser og sundhedstilbud, og i særdeleshed i forhold til inddragelse i egen behandling.
 

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget får med den nye bekendtgørelse en større rolle i forbindelse med udformningen af den enkelte regionale sundhedsaftale og herved også en betydelig større koordinationsrolle. Det stiller høje krav til organiseringen og samarbejdet mellem region, kommuner, almenpraksisudvalget, patientinddragelsesudvalget m.v. Samtidig skal sundhedsudvalget sikre sig et overblik over samtlige sundhedsplaner og udviklingen på sundhedsområdet i hele regionen, og formå at inddrage  de kommuner der ikke er repræsenteret i sundhedsudvalget.

DSR påskønner, at der skal opstilles konkrete målsætninger, der muliggør evaluering af de nye sundhedsaftaler. Der kan med fordel også indgå en procesevaluering af de nye sundhedsaftaler.

Det et positivt, at sundhedskoordinationsudvalgene i de fem regioner skal informere og dele viden med hinanden om forhold vedrørende det tværsektorielle samarbejde, så læring kan foregå.
 

Sundhedsaftalen

DSR bifalder, at sundhedsaftalen både skal indeholde det somatiske og det psykiatriske område inden for de fire obligatoriske områder: Forebyggelse, Behandling og pleje, Rehabilitering og Sundheds IT og digitale arbejdsgange. 

DSR påskønner især, at de tværgående temaer også medtager vigtige emner som lighed i sundhed, og inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsaftalen. Vi ved, at uligheden i sundhed er stigende. Derfor er det et vigtigt signal til sundhedsvæsenets aktører.

DSR bemærker dog, at det ikke fremgår af udkastet til vejledning, hvordan sundhedsaftalerne bliver synlige/tilgængelige for de medarbejdere, der arbejder i sundhedsvæsenet. Det er efter vores opfattelse en væsentlig forudsætning for, at medarbejderne tager sundhedsaftalerne til sig, at de sikres et kendskab til dem.
 

Yderligere bemærkninger

I forhold til det forestående arbejde med sundhedsaftalerne påpeger Dansk Sygeplejeråd, at det er vigtigt med politisk opmærksomhed på, at de nye aftaler skal afspejle et større ambitionsniveau end hidtil, og at det ikke bør være den laveste fællesnævner, der fastlægger niveauet for de nye sundhedsaftaler.


Med venlig hilsen
 
Grete Christensen
Formand