Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje - DSR's høringssvar

DSR's høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.

Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at kommentere på det reviderede udkast til bekendtgørelse for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.
 

Uddannelsen bør inkludere kommunale sygeplejersker

Som vi fremhævede i vores første høringssvar, har sundhedsvæsenet ændret sig i den senere årrække, herunder bliver flere borgere med psykisk sygdom udskrevet tidligere end før til eget hjem eller til socialpsykiatriske tilbud i kommunen. Det er derfor vores vurdering, at der vil være et behov for et kompetenceløft blandt kommunale sygeplejersker, og her kan netop denne specialuddannelse være et rigtig godt bud.

Som sådan er der ikke noget i bekendtgørelsen, der direkte forhindrer, at kommunale sygeplejersker søger ind på uddannelsen, men samtidig er der ingen regler, der understøtter en sådan udvikling eller et tværsektorielt uddannelsessamarbejde.

En barriere i bekendtgørelsen er adgangsbetingelserne, hvor det kan være vanskeligt at leve op til kravet om erhvervserfaring fra psykiatrien. Her kan det være et forslag i stedet at skrive ”inden for psykiatrisk sygepleje fra fx en region eller en kommune”.

Af bekendtgørelsesudkastet fremgår der endvidere en række steder, hvor der henvises til fx lokale aftaler i regionerne, eller at regionerne iværksætter og udbyder uddannelsen. Disse steder bør der indsættes en formulering om, hvordan reglerne er, såfremt den uddannelsessøgende er ansat uden for den regionale sektor, fx i kommunerne. Det vil dels sende et signal om muligheden for at søge uddannelsen, og dels vil der således være taget højde for, hvordan man lever op til kravene for at være klinisk uddannelsessted som kommune, hvordan de regionale ydelser finansieres osv.

Det bør i forlængelse heraf være et krav til uddannelsesordningen, at der også er taget højde for uddannelsessøgende fra andre sektorer.

 

Mål for viden, færdigheder og kompetencer bør fremgå af bekendtgørelsen

Dansk Sygeplejeråd kan ikke bakke op om en uddannelsesbekendtgørelse uden beskrivelse af læringsudbytte og mål for viden, færdigheder og kompetencer.

Det er med stor undren, at vi kan læse af andet bekendtgørelsesudkast, at bilag 1 med funktionsområde og bilag 2 med læringsudbyttet er udgået af bekendtgørelsen og i stedet skal beskrives i uddannelsesordningerne.

En beskrivelse af krav til læringsudbytte og mål for viden, færdigheder og kompetencer bør være en del af bekendtgørelsen. Dels for at give klare rammer for uddannelsesudbyderen, som udbyder kan måles op imod, og dels for at sikre interessenterne muligheden for at blive hørt af den kompetente myndighed, såfremt der sker en revision af en så central del af uddannelsen. Det er således rammer, som uddannelsesudbyderen skal arbejde indenfor – og bør ikke kunne fastlægges af uddannelsesudbyderen selv. Denne måde at beskrive uddannelser på ligger i øvrigt helt i tråd med praksis i Uddannelsesministeriet.

Bilag 1 og 2 er relativt detaljeret beskrevet, og Dansk Sygeplejeråd kan godt bakke op om en mindre detaljeret beskrivelse end den eksisterende, således at der udarbejdes en samlet beskrivelse for hele uddannelsen, som dækker over uddybning af funktionsområdet samt mål for læringsudbytte og viden, færdigheder og kompetencer. Yderligere uddybning og opdeling i forhold til uddannelsesperioder m.v. kan så fremgå af uddannelsesordningen.
 

Øvrige bemærkninger

Dansk Sygeplejeråd fastholder i øvrigt de bemærkninger fra vores første høringssvar, som ikke allerede er indarbejdet i det reviderede bekendtgørelsesudkast. Det gælder bl.a. vores ønske om, at specialuddannelsen beskriver, hvilket niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring som den skal leve op til (i overensstemmelse med Bologna-aftalen). Vi mener ligeledes fortsat, at der er behov for en skærpet beskrivelse af kravene for at blive godkendt som klinisk uddannelsessted samt kravene til en klinisk vejleder. Og endelig kan vi fortsat ikke læse, hvordan censorkorpset sammensættes, ligesom vi savner en definition på begrebet uddannelsesinstitution, som vi normalt forstår som en professionshøjskole, et universitet eller lignende.

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg

Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje