Vedr. vejledning om medicinordination - DSR's høringssvar

Overordnet set er revisionen af vejledningen meget relevant og giver anledning til en præcisering af faggruppers opgaver og ansvar, Om-rådet er forbundet med væsentlige patientsikkerhedsmæssige pro-blemstillinger, og enhver form for optimering må ses som gavnligt for patienterne. DSR har dog enkelte bemærkninger.

2.3. Ledelsens ansvar

DSR vil foreslå en præcisering af ledelsens ansvar for at sikre en systematisk overvågning af, at denne vejledning bliver efterlevet, så antallet af UTH kan nedbringes. Det bør være en del af implemente-ringsstrategien.

 

2.5.1 Ordination af lægemidler

DSR vil opfordre til, at lægen også angiver det generiske navn på lægemidlet ved ordination. Dette af hensyn til sundhedspersonalet i kommunerne der skal administrere medicin for borgeren/patienten, da de oplever hyppige skift i handelsnavn på medicinen.​

 

2.5.1.1. Ordination af dosisdispenserede lægemidler

Det bør fremgå tydeligt, hvem der er ansvarlig for pausering af dosis-dispensering, når borger/patient indlægges.

 

2.5.3. Journalføringspligt og indberetning i FMK

DSR bifalder, at det fremgår tydeligt i vejledningen, at lægen har pligt til at sikre, at alle medicinordinationer er opdaterede efter ambulant konsultation og udskrivelse samt indføre mundtlige lægemiddelordi-nationer i patientjournalen og FMK.

 

3.6.2.1. Epikrise og registrering i FMK

DSR vil anbefale, at almen praksis og hjemmesygeplejen informeres samme dag som udskrivelsen finder sted, når der er medicinændrin-ger efter indlæggelse. I dag kommer epikrisen ofte først et stykke tid efter udskrivelse, hvorfor almen praksis og hjemmesygeplejen ikke altid er informeret om medicinændringerne efter indlæggelse.

 

Yderligere bemærkninger

Det kan være en fordel, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en konkret skabelon/lommekort for retningslinjer til delegation på lægemiddelom-rådet for gældende institutioner/almen praksis. En sådan skabelon kunne anspore til en lokal dialog om problemstillingerne ved læge-middelhåndtering og øge formaliseringsgraden, således at sund-hedspersonernes roller og ansvar står klarest mulig.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen

DSRs høringssvar om ’Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler’ 2014