Vedrørende lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bakker op om, at e-cigaretter skal sidestilles med al anden tobak. Derudover mener DSR, at det er positivt, at der tages initiativ til, at der ikke må reklameres for e-cigaretterne.

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. Nærværende høringssvar er udarbejdet sammen med Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker.

Dansk Sygeplejeråd vurderer, at det er nødvendigt, at alle typer af e-cigaretter - hvad enten det er med eller uden nikotin omfattes af lov-givningen. 

Derfor finder vi det kritisabelt, at forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. ikke omfatter alle former for e-cigaretter – med eller uden nikotin. Alle former for e-cigaretter bør underkastes den samme tætte registrering og kontrol Det er vigtigt, at der ikke laves en smutvej for de ikke-nikotinholdige e-cigaretter, da vi endnu ikke kender til omfanget af deres indholds stoffers skadelige virkninger.

Vedr. lov om forbud mod tobaksreklamer m.v.
Dansk Sygeplejeråd rejser samme anke, når det gælder de foreslåe-de ændringer i restriktionerne for reklame for tobaksvarer mv. Det er utilstrækkelig kun at udvide loven til at omfatte elektronisk nikotinvarer, når vi endnu ikke kender omfanget af skadesvirkningerne ved de ikke-nikotinholdige e-cigaretter.

Vedr. lov om forbud mod salg af tobak og alkohol m.v. til personer under 18 år
Dansk Sygeplejeråd støtter op om, at alle former for e-cigaretter ikke må sælges til personer under 18 år. På den måde hjælper den nye lov til, at der ikke er lettere adgang til e-cigaretter end til almindelig tobak for børn og unge. 

Vedr. lov om røgfri miljøer
Dansk Sygeplejeråd påskønner ligeledes, at e-cigaretter (både med og uden nikotin) betragtes på lige fod med al anden tobak, når det handler om præciseringen af dette i loven om røgfri miljøer. Det er afgørende, at især børn og unge på den måde ikke bliver udsat for de skadelige dampe fra e-cigaretter på lige fod med tobakken.

Lov om røgfri miljøer indeholder en række undtagelser, som gør, at loven ikke i tilstrækkelig grad sikrer omgivelserne mod udsættelse for tobaksrøg. Disse undtagelser, som e-rygning derved også bliver omfattet af, bør der fremadrettet arbejdes på at udbedre, så færre bliver udsat for tobaksrøg og e-emissioner i arbejdsmiljøet. I lovforslaget muliggøres indretning af rygerum og rygekabiner, hvor man kan ryge både e-cigaretter og tobak indendørs.  Dansk Sygeplejeråd finder det uhensigtsmæssigt, da rygerum og rygekabiner ikke beskytter perso-ner og omgivelserne mod forurening. Vi opfordrer derfor til at fjerne muligheden for indretning af rygerum og rygekabiner i Lov om røgfri miljøer. Som minimum bør der være tydelig skiltning om, at luften ved og omkring kabinerne er forurenet.

Der er fortsat en del af vores medlemmer, der oplever gener fra røg når de udfører deres arbejdsopgaver. Til trods for, at lov om røgfri miljøer har eksisteret siden 2007, viser en undersøgelse gennemført at Danske Sygeplejeråd i 2012, at 2 % af de adspurgte sygeplejersker fortsat udsættes for tobaksrøg i deres arbejdsmiljø. Dette sker hovedsageligt indenfor primærsektoren. Det bør derfor være en ambition, at også de tilbageværende røggener forsøges fjernet. 

I den forbindelse er det positivt, at der med lovændringen er fokus på at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for damp (emission) fra elektroniske cigaretter i arbejdsmiljøet. Men det er en afgørende faktor i forhold til at sikre lovændringens implementering, at det i forbindelse med lovændringen præciseres, at arbejdsgiverne har en pligt til aktivt at informere borgere/patienter/klienter om reglerne, fx i forbindelse med visitering af ydelser til borgeren (hjemmesygepleje, hjemmehjælp mm).

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd

Høring vedrørende forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.