Vejledning om reklame mv. for lægemidler og for medicinsk udstyr - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bemærker, at det er vigtigt, at vejledningerne er klare og præcise, så det tydeligt fremgår, hvordan sygeplejerskerne skal forholde sig i forhold til reglerne om økonomiske fordele.

Dansk Sygeplejeråd mener, at alle patienter i det danske sundhedsvæsen skal have optimal og uvildig behandling. Patienterne skal have fuld tillid til de sundhedsprofessionelles habilitet som uvildige fagper-soner. Derfor er Dansk Sygeplejeråd også tilhængere af, at et åbent og gennemskueligt regelsæt regulerer sundhedsprofessionelles tilknytning til industrien. I forlængelse heraf er vi enige i formålet med den nye regulering af sundhedspersoners samarbejde med medicinal- og medicoindustrien.

 

Dansk Sygeplejeråd bemærker, at det er vigtigt, at vejledningerne er klare og præcise, så det tydeligt fremgår, hvordan sygeplejerskerne skal forholde sig i forhold til reglerne om økonomiske fordele.

 

I forlængelse heraf bemærkes, at det i Vejledning om reklame mv. for medicinsk udstyr afsnit 9.2 fremgår, at sygeplejersker (samt de øvrige faggrupper, der er omfattet) skal ansøge om tilladelse til eller anmel-de deres tilknytning til en medicovirksomhed, når de modtager beta-ling for en faglig ydelse. Det kan med fordel tydeliggøres, at der hen-vises til Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til læge-middel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medi-cinsk udstyr, og at samme personafgrænsning er gældende.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Svar på høring over vejledning om reklame mv. for lægemidler og vejledning om reklame mv. for medicinsk udstyr 2014