Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bakker op om et åbent og gennemskueligt regelsæt, der regulerer sundhedsprofessionelles tilknytning til industrien. Dansk Sygeplejeråd har dog en række opmærksomhedspunkter i forhold til vejledningen, som Sundhedsstyrelsen bør overveje.

Dansk Sygeplejeråd mener, at alle patienter i det danske sundhedsvæsen skal have optimal og uvildig behandling. Patienterne skal have fuld tillid til de sundhedsprofessionelles habilitet som uvildige fagpersoner. Derfor er Dansk Sygeplejeråd også tilhængere af, at et åbent og gennemskueligt regelsæt regulerer sundhedsprofessionelles tilknytning til industrien. I forlængelse heraf er vi enige i formålet med den nye regulering af sundhedspersoners samarbejde med medicinal- og medicoindustrien.

Dansk Sygeplejeråd henleder opmærksomheden på, at sygeplejerskerne ikke tidligere har været omfattet af lovbestemmelserne vedrørende tilknytning til industrien. Derfor er det vigtigt, at vejledningen er målrettet og entydig, så der ikke opstår usikkerhed omkring, hvilke forhold sygeplejerskerne skal indberette til Sundhedsstyrelsen. Med det nuværende udkast til vejledning er det forventningen, at der vil være en række tvivlsspørgsmål, hvor der vil være behov for konkret vejledning, eksempelvis via en hotline og yderligere information og eksempler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I henhold til det fremsendte udkast til vejledning bemærker Dansk Sygeplejeråd, at det hverken af den vedtagne lov, bekendtgørelsen eller vejledningen fremgår tydeligt, at loven også omhandler sundhedspersoner der som kollektiv, eksempelvis i form af en personalegruppe på en sygehusafdeling, har en tilknytning til en medicovirksomhed. Derved er det uklart for den enkelte sygeplejerske, hvornår vedkommende som individ er forpligtet til at indberette et tilknytningsforhold til en virksomhed, som hun indgår i som en del af et kollektiv. Det er Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at det ved ’kollektive aftaler’ om tilknytningsforhold, der omfatter flere sundhedspersoner, ofte vil være ledelsen af afdelingen eller hospitalet, der indgår aftalen med virksomheden, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at den enkelte sygeplejerske har en registreringsforpligtelse, som det fremgår af vejledningen. Det må være et ledelsesansvar, bl.a. for at undgå fejlregistreringer og administrativ belastning.

Herudover henleder Dansk Sygeplejeråd opmærksomheden på følgende:

  • Af bekendtgørelsen fremgår det, at studerende er omfattet af bestemmelserne. Dette kan med fordel også fremgå af vejledningens afsnit 3.
  • De nuværende eksempler i vejledningens afsnit 5.1 omfatter kun sygeplejersker ansat på en sygehusafdeling og i lægepraksis. Det kan med fordel tydeliggøres, at også sygeplejersker i det kommunale sundhedsvæsen er omfattet.
  • Af vejledningens afsnit 4 fremgår det, at en tillidspost for eksempel kan være bestyrelsesmedlem. Dette kan virke misvisende, når det samtidig af vejledningens afsnit 7 fremgår, at Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt vil give afslag på ansøgninger fra sygeplejersker, der ønsker at sidde i bestyrelsen for en medicovirksomhed. Et andet eksempel bør gives.
  • I vejledningens afsnit 5.1 bør det fremgå, at anmeldelse skal ske før samarbejdet påbegyndes. I vejledningen afsnit 5.2 bør det fremgå med hvilke frist en ansøgning skal ske, så ansøgeren er sikret svar inden samarbejdets påbegyndelse.
  • Teksten i afsnit 5.3 er ikke tilpasset sygeplejersker. Sidste del af teksten kan med fordel ændres til fx:
    ”Sygeplejerske der er frikøbt helt eller delvist til forskning, eller en ph.d.-studerende, hvor lønnen overvejende betales af en virksomhed, skal oplyse det beløb som sygeplejersken modtager fra virksomheden for sin faglige ydelse.
    Er der tale om en sygeplejerske ansat på et sygehus, og beløbet fra virksomheden indsættes på en sygehusadministreret forskningskonto, skal sygeplejersken oplyse honoraret til 0 DKK i formularen. Sygeplejersken skal dog oplyse det beløb, pågældende personligt vil modtage, hvis sygeplejersken modtager honorar for arbejdet for virksomheden via den sygehus-administrerende forskningskonto.”

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Svar på høring over Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder 2014