Et balanceret resultat - baggrund for afstemning (staten)

Baggrund for vejledende afstemning på statens område.

en danske økonomi er i bedring. Det har vi mærket under overenskomstforhandlingerne, og det afspejler sig også i resultatet. Vi har skabt et resultat, der er bedre end de to foregående forlig, og denne gang er vi mere sikre på, at købekraften bevares.

Finansministeriet har styret forhandlingerne meget stramt og har haft store krav til løntilbageholdenhed og ledelsesrettens frirum. Kravet om, at den offentlige lønudvikling konsekvent skal ligge under den private, er udtænkt i kontorerne i Finansministeriet og kom til udtryk i de nye stramninger i den såkaldte reguleringsordning.

Problemet med de nye stramninger er, at de bliver en barriere for ligelønnen. Mere end nogensinde er det tydeligt, at ligelønsproblemet ikke kan løses ved overenskomstforhandlingerne. Løngabet i Danmark kræver en politisk løsning. Jeg har opfordret organisationerne i CO10 til at vi skal styrke vores samarbejde og bruge den kommende periode til at ruste os godt og grundigt på i fællesskab at levere et modsvar til Finansministeriets behandling af den offentlige sektor.

På trods af den stramme styring har vi fået fornuftige lønstigninger, som sikrer reallønnen. Desuden har vi fået sat fokus på det lokale samarbejde og arbejdsmiljø. Du kan i det følgende se de resultater, vi har opnået for dig som statsansat.

Det er Hovedbestyrelsens vurdering, at vi i lyset af den økonomiske situation og arbejdsgivernes meget skrappe krav et noget frem til det bedst mulige resultat. Med den forventede prisudvikling i perioden, skønner vi, at din købekraft er sikret.

Derfor anbefaler Hovedbestyrelsen, at du stemmer ja

Med venlig hilsen


Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet

 

Det generelle forlig på statens område

Hovedresultater

Det der følger af det generelle forlig, og som har betydning for sygeplejersker ansat i staten er:

 • Overenskomstperioden er 3-årig med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv skøn for reguleringsordningen. Med en lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 2,1 pct. i perioden, er den samlede skønnede lønudvikling i perioden på 6,6 pct. Med en prisudvikling på 4,8 % ifølge Det Økonomiske Råd forventes en reallønssikring.
    
 • Reguleringsordningen vil fortsat sikre en parallel lønudvik¬ling mellem den offentlige og private sektor. Men der sker samtidig stramninger af ordningen. Det sker via det såkaldte privatlønsværn, der er en mekanisme, som sikrer en automatisk regulering af de offentligt ansattes lønstigninger, når lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked overhaler lønudviklingen på det private arbejdsmarked. På samme måde, som i kommunerne, vil der i denne situation ske en regulering med 100 % frem for de 80 %, som gælder i dag. Der er enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomstperioden fra 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige og private sektor
    
 • En styrket indsats fra parterne for at understøtte det lokale samarbejde med henblik på at øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen 
    
 • Aftale om en indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø og et tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladserne
 • En uges ekstra lønnet barselsorlov til fædre 
    
 • Videreførelse af aftale om kompetenceudvikling – tilførsel af yderligere midler 
    
 • Generelle reguleringer af ATP satserne 
    
 • Som en del af forliget, sker der også ændringer af åremålsaftalen således, at der ikke udbetales fratrædelsesbeløb i en række tilfælde, blandt andet ved forlængelse eller ansættelse i en tilsvarende eller højere stilling.

Lønforbedringer i perioden   

Se, hvordan lønnen ændres for ansatte i staten

Øvrige tillæg reguleres tilsvarende. Pension og særlig feriegodtgørelse stiger som følge af generelle lønstigninger. Værdien af tillæg for at arbejde i aften-, natte- og weekendvagt mv. stiger også, når lønnen stiger. 
   

De specielle forhandlinger

Der blev ikke afsat puljemidler til forhandling af organisationsaftalerne, da parterne er enige om, at flest mulige midler bruges på generelle lønforbedringer. Flere af organisationsaftalerne er derfor videreført uden ændringer ved OK15.

Aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler pr. 1. april 2015

  

Vi har sammen med Moderniseringsstyrelsen udarbejdet et bilag til organisationsaftalen, hvor de centrale parter har formuleret en række opmærksomhedspunkter, som de lokale parter kan handle efter i hverdagen. De emner, der anføres i bilaget, giver en række anvisninger om, hvordan det gode arbejdsmiljø, kvaliteten og den sociale kapital kan fremmes på den enkelte arbejdsplads. Her kan nævnes: 

 • Anerkendelse af adgang til indgåelse af lokalaftaler om arbejdstid 
     
 • Ledelsen har både pligt og ret til at lede og fordele arbejdet
     
 • Kriterier for dialogen og udarbejdelsen af opgave oversigten 
   
 • Forberedelsestiden bør var samlet • Ledelsen skal løbende være opmærksom på den præsterede arbejdstid 
   
 • Hensyntagen til nyansatte undervisere med under 2 års erfaring

 

Se resultatpapiret Arbejdstid på de statslige arbejdspladser - parternes fælles initiativer

 

Aftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler pr. 1. april 2015     

Her er parterne blevet enige om, at aftalen videreføres uændret. Parterne har også aftalt et periodeprojekt om ”Anerkendelse af den gode undervisning”, hvor der sættes fokus på, hvordan man kan anerkende og belønne den gode undervisning.

Lignende initiativ er aftalt i AC forliget. CO10 har betinget vores medvirken i periodeprojektet med, at det bliver et fællesprojekt med AC og ikke to parallelle projekter.

Se resultatpapir

 

Aftale for sygeplejersker i staten pr. 1. april 2015     

Parterne er her blevet enige om, at der i denne overenskomstperiode søges at få sammenskrevet en række aftaler for sundhedsorganisationer. Enighed om at søge en sammenskrivning har været flere gange siden 2008 uden held. B- siden har tidligere indsendt et forslag uden at få respons.

Øvrige aftaler på statens område    

Alle øvrige aftaler videreføres uændret frem til 31. marts 2018. Det gælder følgende:

 • Organisationsaftale for cand.cur. med forsknings- og undervisningsmæssige opgaver ansat ved universiteter 
     
 • Organisationsaftale for visse ledere på statens område 
      
 • Organisationsaftale for sygeplejersker og radiografer med rådighedspligt

Læs mere i