Dilemmaer

Sygeplejersker har skrevet til Sygeplejeetisk Råd for at få svar på etiske dilemmaer og spørgsmål. Se spørgsmålene og rådets svar og overvejelser.

2021

Skal man efterkomme patientens ønske?

Hvad gør sygeplejersken, når patienten i tilspidsede situationer giver udtryk for, at han/hun ønsker en helt særlig behandling , som overskrider sygeplejerskens professionelle og personlige tærskel, og som mangler faglig begrundelse, men efterkommes af kollegaer i den tværfaglige personalegruppe? 

Dilemma om hyppig anlæggelse af nasalsonde

Sygeplejersken oplever det som et stort overgreb gentagende gange at skulle genanlægge en nasalsonde på en borger. Problematikken har været taget op med ægtefællen, som er værge, mange gange i løbet af de seneste år. Men kan sygeplejersken nægte at anlægge nasalsonden?

2020

Når Covid-19-restriktioner står i vejen for at besøge alvorlig syg mor

Mange har stået i fortvivlende situationer i foråret, mens der var begrænsninger på at besøge et indlagt familiemedlem på et hospital. Det har også været svært for sygeplejersker at hjælpe de pårørende. For hvordan yder man den bedste omsorg for en familie i krise, når retningslinjerne skal følges.

Når sundhedsplejersken får viden i udskolingssamtalen

15-17 års-området er komplekst, det er et grænseområde, men det står godt beskrevet i loven om patientrettigheder. Sundhedsplejersken bør fra starten indgå i en ærlig dialog med den unge og arbejde med tilliden i relationen. Med pligtetikken in mente følges loven og retningslinjerne.

Overvågning af ældre dame med demens på plejehjem

Er det etisk korrekt eller er det uetisk 2-3 gange dagligt at fotografere en ældre dame, som ikke forstår det – eller er GPS og dørklokke overvågning nok, når hun forlader sin lejlighed eller plejehjemmet?

Dilemma om blød kost og fortykkede væsker til patient med fejlsynkning

Har plejepersonalet ret til at bestemme, om patientens sikkerhed kommer først, hvis en kop kaffe uden fortykningsmidler har størst værdi for patienten? Begreberne autonomi og paternalisme inddrages i diskussionen om dilemmaet.

Kan en sygeplejerske bestille en tolk, der ikke er ordineret af en læge? Det kommer an på ...

Men det er af afgørende betydning, at der er lavet en aftale mellem sygeplejersker og læger og med ledelsen internt på afdelingen, så sygeplejersker og læger ved, at de har ledelsens opbakning til deres praksis.

2019

Hjertelungeredning på trods af et udfyldt livs- eller behandlingstestamente

En ældre kvinde, som ikke er uafvendeligt døende, får uventet hjertestop under en ikke-kompleks indlæggelse. Skal hun have foretaget hjertelungeredning (HLR), på trods af et udfyldt livs- eller behandlingstestamente?

2018

Indberetning af arbejdsskade på boreplatform mod patientens vilje

En sygeplejersker, der arbejder som medic, er ansvarlig for at indberette arbejdsskader til firmaet, men føler at hun bryder sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger mod patientens vilje, når hændelsen ikke udsætter personen, andre eller platformens sikkerhed for fare.

Brud på tavshedspligten på opvågningsstue

Er det i orden, at medpatienter på opvågningen kan høre en rapport, der gives fra anæstesien til opvågningspersonalet?

Ophør af CPAP-behandling til terminal patient?

Skal sygeplejersken opfordre til at patienten bruger CPAP og bliver behandlet for en af sine lidelser, vel vidende, at CPAP’en kan være svær at bruge og kan tage kræfter fra patienten. Eller skal patienten afsluttes i behandlingen og måske forkorte livet?

2017

Har en borger krav på at blive madet, trods risiko for aspiration og kvælning?

Er det borgerens ret at blive madet, trods risiko for aspiration og kvælning eller er det sygeplejerskens ret at afvise dette krav på grund af risiciene? Og er sygeplejerskens autorisation i spil, hvis spisningen i yderste konsekvens resulterer i borgerens død? Sygeplejerskerne står her i en meget kompleks situation.

2016

Modtagelse af levendefødt barn efter senprovokeret abort

Tre sygeplejestuderende blev inviteret ind til Sygeplejeetisk Råds møde for at fremlægge deres dilemma: hvordan yder sygeplejersken både omsorg for barnet og beskytter sig selv ved modtagelse af levendefødt barn efter senprovokeret abort?

Må en sygeplejerske indgive medicinsk hasholie i ernæringssonde?

Patientens pårørende ønsker, at der gives hash i olieform i sonden.

Når en psykiatrisk patient - måske - er udsat for afpresning

En paranoid skizofren mand oplever at blive afpresset naboerne. Hvad gør jeg som sygeplejerske i lokalpsykiatrien?

Videoovervågning på skadestue/traumecenter

Er det sygeplejeetisk forsvarligt at bruge videoovervågning af alle patienter for at sikre behandlingsflow og sikkerhed?

Bør studerende/elever deltage i tvangssituationer i psykiatrien?

Skal hensynet til patientens integritet og værdighed veje tungere end hensynet til eleverne og de studerendes behov for læring? Det svarer Sygeplejeetisk Råd på i dette dilemma.

2015

Intensivpatienters tilknytning til forskningsprojekter

Er det rimeligt ud fra et etisk synspunkt, at patienten skal kunne rumme så meget information om så mange projekter i en kritisk situation og kan vi etisk forsvare at accepterer sådan et samtykke?
Er der regelsæt for, hvordan fotos af fx patienters sår må bruges i dokumentationssystemet? 

Overgreb på demente patienter ved aflevering af urinprøve

Patienter som er demente og/eller konfuse skal af hensyn til den videre diagnosticering og behandling aflevere en urinprøve. Da de oftest ikke kan medvirke til dette, skal sygeplejersken efter lægelig ordination, kateterisere patienten. Da det ikke er muligt for patienten at forstå information, opfatter de kateteriseringen som et overgreb.

2014

Nabohjælp til en meget syg person eller hjertestoppatient

AMK-vagtcentralen i Region Syddanmark modtager sundhedsrelaterede 112-opkald. Personalet har diskuteret, om det etisk og juridisk forsvarligt at ringe en nabo ind til hjælp hos patienten, som enten ligger med hjertestop eller er meget alvorlig syg i eget hjem, uden at indringeren orienteres.

Læs spørgsmål og svar om nabohjælp
 

Konflikt på hospice mellem patient og personale

En patient har stort behov for at have kontrol over egen medicin og svinger dagligt i sine valg. Personalet er splittet mellem en fast plan for medicinering versus patientens ret til selv at vælge fra dag til dag.

Læs spørgsmål og svar om konflikt på hospice
 

Omskæring af drenge

En sundhedsplejerske efterspørger det Sygeplejeetiske Råds holdning til rituel omskæring af drenge.

Læs spørgsmål og svar om omskæring af drenge

2013

Særlige regler for patienter med tidligere eller nuværende stofmisbrug

Kan en afdeling have specielt restriktive regler for patienter med stofmisbrug?

Læs spørgsmål og svar om særlige regler for patienter med stofmisbrug  

Afslutning af behandling med ICD-pacemaker

– hvornår er det aktiv/passiv dødshjælp?

Læs spørgsmål og svar om behandling med ICD-pacemaker

2012

Genoplivning med hjertestarter af borger i plejebolig

En sygeplejerske i en plejeboligenhed afventer en udmelding om aftaler vedr. livsforlængende behandling, herunder genoplivning med hjertestarter af borgere i plejeboligenheder. 

Læs spørgsmål og svar om genoplivning med hjertestarter i plejebolig

Prioriteringer i sundhedsvæsenet

Gang på gang må akutte patienter aflyses til næste dag, fordi der kun kan køre på et operationsleje efter kl. 18.00 aften/nat. Spørgeren har ofte gjort opmærksom på, at de ikke kan honorere det store indtag af akutte patienter, som mange gange må vente flere dage, inden de kan behandles.

Læs spørgsmål og svar om disse prioriteringer i sundhedsvæsenet

Plejehjemsbeboeres ret til selvbestemmelse vs. omsorgspligt 

Personalet på et plejehjem låser sig ind på en mandlig beboers værelse, hvor de ser beboeren og en dement kvindelig beboer have samleje. Da kvinden ser personalet, siger hun "hjælp mig", "hjælp mig" og ligger med opspærrede øjne. Personalet rækker en hånd frem til den mandlige beboer og beder ham forlade sengen. 

Læs spørgsmål og svar om plejehjemsbeboeres ret til selvbestemmelse

Hvornår må man bryde sin tavshedspligt?

En sygeplejerske har stået i en situation, hvor hun havde lyst til at bryde sin tavshedspligt til politimyndighed.

Læs spørgsmål og svar om tavshedpligt

2011

Økonomiske interesser

Etiske retningslinjer for nationale og internationale bestyrelsers arbejde og for bestyrelsesmedlemmerne i forhold til "økonomiske interesser".

Læs spørgsmål og svar om etiske retningslinjer for bestyrelsers økonomiske interesser

Begravelse af fostre

I Danmark er der ikke lov for begravelse af fostre født indtil graviditetsuge 22 - og derfor blev mange fostre brændt sammen med andet biologisk affald.

Læs spørgsmål og svar om begravelse af fostre

Genoplivning af patient, som findes uventet død

Dilemmaet drejer sig om regler for genoplivning og efterlevelse af dem.

Læs spørgsmål og svar om genoplivning

Hvor meget skal personalet presse sønnen til at komme på besøg eller ringe til sin døende mor?

Skal personalet presse en 17-årig søn til at besøge sin kræftsyge mor når han ikke magter at se hende så syg.

Læs spørgsmål og svar om personalets dilemma om besøg af pårørende

2010

Udvisning af udenlandsk patient

En person, som havde fået konstateret HIV og bakterien toxoplasmose i hjernen og er derfor blevet lam i den ene side et ikke dansk statsborger. Under hans behandling, blev det pålagt plejepersonalet, at deskulle kontakte politiet, så han kunne blive "smidt" ud af landet.

Læs spørgsmål og svar om udvisning af svært syge udenlandske patienter

Ophør af behandling til ukontaktbar beboer

En beboer har ligget i årevis med voldsomme sekretproblemer i luftvejene og uden at være kontaktbar. Der er ingen kontakt til pårørende.

Læs spørgsmål og svar om ophør af behandling

Ældre patient indlægges med kendt kræftsygdom

Værdikonflikt mellem det at fortsætte en udsigtsløs behandling og det at have mulighed for at bistå til en værdig død.

Læs spørgsmål og svar om udsigtsløs behandling og værdig død

Familiens modstand mod udskrivelse

Når ægtefælder ikke ønsker deres pårørende hjem, ofte om meget syge patienter, særligt dialysepatienter.

Læs spørgsmål og svar om modstand mod udskrivelse  

Bør man have hjertestartere på ældrecentre?

Centerlederne i X-købing drøfter i øjeblikket om der skal opsættes hjertestartere i ældrecentrene, idet det er et ønske fra medarbejderne. 

Se spørgsmål og svar om hjertestartere på ældrecentre    

Som kommunalt ansatte opfordres vi til at informere kommunen, hvis vi har mistanke om socialt bedrageri i en familie.

Hvorledes tackler vi som sundhedsplejersker dette, samtidig med at vi skal bevare familiens tillid?

Se spørgsmål og svar  om anmeldelse af socialt bedrageri

2009

Kan en sygeplejerske nægte at udføre en læges ordination, når sygeplejersken vurderer at behandlingen vil være til gene for patienten?

Hvad gør man, når læge og sygeplejerske er uenige om behandlingen?

Se spørgsmål og svar  om sygeplejerskers ret til at nægte at udføre en ordination

Akutsygepleje i udsatte familier - skal der underrettes?

En anæstesi- og præhospital sygeplejerske kører akutbil og kommer ud til et tilfælde, hvor faderen er aggressiv og slår ud efter datteren.

Se spørgsmål og svar indberetning om udsatte familier

Bør man bruge overvågning til demente "dørsøgende" ældre borgere?

Indenfor ganske kort tid er to demente plejehjemsbeboere gået fra deres bopæl. Begge er efter flere døgn blevet fundet døde.

Se spørgsmål og svar om demente og dørsøgende borgere   

Hvem bestemmer, hvem der kan besøge patienten, når patienten ikke kan bestemme selv og de pårørende er i konflikt?

Hvor ligger personalets ansvar i forhold til besøgende? Hvem skal bestemme, hvem der skal besøge patienten?

Se spørgsmål og svar om personalets ansvar i forhold til besøgende  

2008

Kan man gøre hospice røgfri? 

Det er ikke hensigtmæssigt for plejepersonalet at arbejde i tilrøgede lokaler. Hvordan kan man tilgodese både patienten og sygeplejersken? 

Se spørgsmål og svar om rygning på hospice

Skal sygeplejersken informere patienten om egenbetaling for hjemtransport?  

Skal sygeplejersken på forhånd informere angående egenbetaling for hjemtransport, i tilfælde hvor patienten dør under indlæggelse på anden intensivafdeling langt fra egen bopæl?

Se spørgsmål og svar om egenbetaling for hjemtransport, hvis patienten dør

2007

Kan sygeplejersken bruge magt overfor et barn, der ikke vil samarbejde til anæstesi?

Sygeplejeetisk Råd har på sit møde den 10. december 2007 drøftet en henvendelse vedrørende de problemer, der kan opstå, når børn ikke vil medvirke til anæstesi.

Se spørgsmål og svar om børn, der ikke vil medvirke til anæstesi

Hvordan definerer det Sygeplejeetiske Råd begrebet en værdig død?  

To sygeplejestuderende har spurgt ind til teksten i De Sygeplejeetiske Retningslinier nr. 2.1. "Sygeplejersker skal medvirke til at lindre lidelse og bistå til en værdig død." De er i gang med en opgave om sygepleje til døende børn, og vil gerne vide, hvordan Sygeplejeetiske Råd definerer begrebet en værdig død. 

Se spørgsmål og svar om definition af værdig død

Hvad mener det Sygeplejeetiske Råd om lægeordineret heroin?

Sådan lød spørgsmålet fra en sygeplejerske, som ønskede en tilkendegivelse af SER’s principielle holdning.

Se spørgsmål og svar om lægeordineret heroin