Når lægen ikke har ordineret tolkebistand

Det er af afgørende betydning, at der er lavet en aftale mellem sygeplejersker og læger og med ledelsen internt på afdelingen, så sygeplejersker og læger ved, at de har ledelsens opbakning til deres praksis.

Januar 2020

Spørgsmål fra sygeplejestuderende

Vi skriver om den etniske minoritetspatient og forskelsbehandling, herunder om tolkeloven. For at bestille en tolk, så skal sygeplejersker have en lægeordination. Men det er ikke altid, at man kan få denne, både hvis lægen ikke er tilstede, men også hvis lægen ikke vil ordinere.

Ifølge sundhedsloven skal patienten kunne give samtykke og patienten skal kunne forstå plejen. Skal vi som sygeplejersker bryde loven og bestille en tolk, som ikke er ordineret, eller skal vi yde sygepleje til en patient, hvor vi ikke kan kommunikere og delagtiggøre patienten i plejen og dermed bryde sundhedsloven?

Kan man få frataget sin autorisation, hvis man vælger at bryde sundhedsloven her?

Svar fra Sygeplejeetisk Råd

Tak for jeres henvendelse og spørgsmål vedr. manglende bevilling af vederlagsfri tolk til patienter, som ikke forstår dansk og som har boet i landet i mere end 3 år. Det er et dilemma, som sundhedsprofessionelle ofte har stået i siden loven om tolkebistand kom i 2018.

I lovbekendtgørelse nr. 191 af 28/2 2018, jf. paragraf 50 stk. 4 i sundhedsloven om tolkebistand står der, at det er den behandlingsansvarlige læge (alment praktiserende læge eller speciallæge), der vurderer, om en patient, som har været bosiddende i landet i mere end 3 år, er berettiget til vederlagsfri tolkebistand.

I problematiserer, at sygeplejersken ikke altid er enig med lægens vurdering, og at det rent praktisk ikke altid er muligt at få fat i lægen, så denne kan ordinere tolkning. I spørger, om sygeplejersken i dette tilfælde selv kan rekvirere en tolk.

Samtidigt beskriver I det problem som opstår, hvis lægen ikke skønner, at patienten er berettiget til vederlagsfri tolkebistand, men at der er sproglige vanskeligheder, som betyder at patienten ikke kan give sit informerede samtykke til pleje og behandling og ej heller forstår nødvendigheden og konsekvenserne af den pleje og behandling, der ydes.

Det manglende informerede samtykke fra patienten er et brud på sundhedsloven, som du også skriver. Og så spørger du også, om det vil kunne betyde, at du som sygeplejerske kan fratages din autorisation.

Kulturen omkring bestilling af tolk spiller en vigtig rolle i behandlingsforløbet

At der i sundhedsloven står, at det er den behandlingsansvarlige læge, som skønner om tolkebistand er nødvendig og sikrer, at en kvalificeret tolk rekvireres – det er uomtvisteligt. Den aktuelle praksis i den afdeling, som du/I arbejder i, er formentligt nedskrevet i en retningslinje. Retningslinjen vil tage sit udgangspunkt i lovteksten, men mon ikke der også står noget om den situation, som du beskriver, hvor det ikke er muligt at få fat i lægen?

Hvad gør sygeplejersken så? På mange afdelinger fungerer praksis på den måde, at sygeplejersken - hvis lægen ikke er til stede – træffer beslutning om, hvorvidt der skal bestilles tolk. Lægen godkender efterfølgende beslutningen. For at denne praksis kan fungere er det af afgørende betydning, at der er lavet en aftale mellem sygeplejersker og læger og med ledelsen internt på afdelingen, så sygeplejersker og læger ved, at de har ledelsens opbakning til deres praksis, der går imod loven.

Selvom lægen i juridisk forstand har ret og pligt til at vurdere, om patienten er berettiget til tolk, er sygeplejerskens holdning vigtig af hensyn til patienten. Vigtigt er også de forhold, som sygeplejersken skønner taler for at patienten bevilges vederlagsfri tolk, for eksempel hensynet til patientens integritet. Det er vigtigt, at sygeplejersken giver sine faglige synspunkter til kende. Sygeplejerske og læge indgår i et tværfagligt samarbejde og skal arbejde sammen om at yde den bedst mulige behandling og sygepleje til patienterne. Kulturen omkring bestilling af tolk spiller en vigtig rolle i behandlingsforløbet og bør afstemmes mellem sygeplejerske og læge, i overensstemmelse med ledelsens beslutninger for praksis i afdelingen.

Hvis man ikke kan komme udenom at patienten selv skal betale for tolkeydelse, så er det vigtigt af være opmærksom på, at der kan bruges telefontolkning eller videotolkning, som undersøgelser har vist er fuldt ud lige så gode som fremmødetolkning og som er væsentligt billigere.

Sygeplejerskers autorisation

I Sygeplejeetisk Råd mener vi ikke, at en sygeplejerske kan fratages sin autorisation, fordi hun bryder sundhedsloven ved ikke at bestille tolken og at hun derved ikke vil kunne indhente det informerede samtykke til den sygepleje, som hun udøver.

I juridisk forstand er det lægens ansvar, at tolken ikke er bevilget, og sygeplejersken arbejder i denne situation som lægens medhjælp.

For at få helt klart svar i forhold til eventuel fratagelse af autorisation vil vi anbefale jer at rette henvendelse til Dansk Sygeplejeråd om dette.

Læs eventuel denne artikel fra Sygeplejersken, 2016/9 om at sygeplejersker selv skal kunne bestille tolk