Særlige regler for patienter med tidligere eller nuværende stofmisbrug

Kan en afdeling have specielt restriktive regler for patienter med stofmisbrug?

2013

Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om hospitalet overholder De Sygeplejeetiske Retningslinjer, samt om det konflikter med Sundhedsloven?

Mine tanker går også på, om vi stigmatiserer denne patientgruppe.
Derfor beder jeg Sygeplejeetisk Råd om et holdningspapir ifm. nedenstående regler:

Hospitalsnavn: Afdelingsnummer: Revisionsdato: (er alle udeladt af hensyn til anonymitet)

Regler for patienter med aktuelt eller tidligere stofmisbrug i medicinsk afdeling
I sagens natur er det medicinsk afdelings opgave at tilbyde alle patienter den bedst mulige behandling af den lidelse der har medført indlæggelsen.

Erfaringerne har vist, at det undertiden har været vanskeligt at yde denne behandling til stofmisbrugere på grund af de helt særlige problemer misbruget medfører. Nedenstående regler har imidlertid været medvirkende til, at behandlingen har kunnet gennemføres i langt de fleste tilfælde. Formålet er således at sikre, at også din behandling kan gennemføres på bedste måde.

Ved indlæggelsen er det vigtigt, at du oplyser den modtagende læge om stofmisbrugets varighed og omfang. Der træffes derefter aftale med lægen om eventuel metadon-behandling eller metadonnedtrapning efter skema. 

Hvis metadonbehandling er iværksat inden indlæggelsen, vil vi normalt fortsætte den under indlæggelsen her. Patienter i metadonbehandling får ikke beroligende midler eller sovemidler. Diskussion af medicinordination kan alene foregå ved stuegang. Metadon-behandling gives i form af mikstur i saft een gang i døgnet. Saften skal indtages under opsyn. Du må ikke tage egen medbragt medicin eller få indbragt medicin i afdelingen. Du må ikke ryge hash i afdelingen.

Af hensyn til brandfaren, er det forbudt at ryge på stuerne og på toiletterne.  Rygning må udelukkende foregå i dertil afmærkede områder på fastlagte tidspunkter. Personalets anvisninger herom skal følges.

Du må ikke gå på andre sygestuer end din egen. Besøg kan modtages indtil kl. 20.00 og dine besøgende skal tage almindelig hensyn til afdelingens øvrige patienter og deres pårørende.  Du må ikke uden tilladelse fra personalet forlade afdelingen, ligesom du ikke normalt kan få fri fra afdelingen i weekender.

Påtrængende ærinder, som f.eks. betaling af husleje, kan ordnes af afdelingens socialrådgiver.

Det er mit håb, at ovenstående regler let kan efterleves. Overtrædelse af reglerne vil normalt nødvendiggøre udskrivelse.  

Med venlig hilsen
Ledende overlæge
   

Svar fra Sygeplejeetisk Råd

Tak for din forespørgsel til Sygeplejeetisk Råd, SER. Vi har på vores møde behandlet din forespørgsel og besluttet at spørge ind til materialet.

Du har til mig oplyst, at det drejer sig om en medicinsk afdeling, der uddeler denne patientinformation til den gruppe patienter, man anser som værende målgruppen stofmisbrugere eller tidligere misbrugere. Og jeg har forstået på dig, at regelsættet ikke er det gældende regelsæt for medicinske patienter uden misbrugsproblematikker. 

Her er vores kommentar til problematikken. Informationsmaterialet er i modstrid med flere forhold:

Sundhedsloven. Kapitel 1: Formål og opgaver m.v.

§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

§ 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for

  1. let og lige adgang til sundhedsvæsenet,
  2. behandling af høj kvalitet,
  3. sammenhæng mellem ydelserne,
  4. valgfrihed,
  5. let adgang til information,
  6. et gennemsigtigt sundhedsvæsen og
  7. kort ventetid på behandling.

Den danske kvalitetsmodel

Standard 2.1.2 - Patientens og pårørendes inddragelse som partnere, hvor der bl.a. står:

Den sundhedsprofessionelle kommer med viden om diagnose, prognose og behandlingsmuligheder; patienten kommer med viden om sin livssituation og med sine oplevelser og præferencer. Tilsammen fører dette til en beslutning om behandling, som lever op til, at ”Kvalitet er at give den behandling, patienten har behov for, på en måde og på det tidspunkt, patienten ønsker det”.

Standard 1.3.1 – Dokumentstyring, hvor der angives retningslinjer for dokumentstyring. Her står der bl.a.:

Et dokumentstyringssystem vil oftest være elektronisk, men behøver ikke være det, ligesom det kan bestå af flere systemer. I forbindelse med dokumentstyring er det vigtigt, at sygehuset har en proces for versionsstyring (jf. punkt d), ikke mindst ved udprintning af dokumenter.

Socialstyrelsen har fastsat et regelsæt for husregler omhandlende dette områdes institutioner og disse beskriver bl.a.:

Husreglerne og de handlinger, der udføres på baggrund af reglerne, må dog ikke indsnævre den personlige frihed uforholdsmæssigt eller på anden måde være byrdefulde for barnet eller den unge, jf. proportionalitetsprincippet. Husreglerne kan således ikke omfatte reguleringer, der griber ind i de grundlovssikrede frihedsrettigheder, fx den personlige frihed og ejendomsret.

Der kunne sikkert beskrives anden lovgivning, der strider mod det generelle princip om at møde mennesket ligeværdigt.

Sygepleje er ofte præget af, hvad vi kan (vores sygeplejefaglighed) og vi skal (lovgivningen), men etikken er båret af det vi bør, og der er en del der tyder på stigmatisering af denne specielle og ofte vanskelige patientgruppe. Det er ikke o.k. at forbyde udgang, at lave specielle regler for besøg og medicinbehandling for en enkelt gruppe patienter på somatisk afdeling.

I grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinjer står der, at de bygger på tillid til og respekt for mennesker og bygger på, at det enkelte menneske er unikt, men lever i sammenhæng med sine omgivelser. Mennesket skal forstås både i denne sammenhæng og i den konkrete situation. De etiske værdier kommer til udtryk i relationer mellem mennesker. Endvidere står der, at sygepleje ydes uden nogen form for diskriminering.

Det er svært at se, at dette grundlag er overholdt i ovenstående informationsmateriale.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er vejledende, og fra afsnittet om Sygeplejersken og professionen kan fremhæves:

1.2 Sygeplejersken skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det etiske, faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger.

1.3 Sygeplejersken skal i sit arbejde anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og omtanke.

Og fra afsnit 2. om Sygeplejersken og patienten:

2.4 Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet.

2.5 Sygeplejersken skal beskytte patienten mod krænkende handlinger, også i situationer, som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller anden rettighedsbegrænsning.

Der er jo i retningslinjerne lagt op til en henstilling. Og det interessante er, hvilke rammer der bedst muligt kan fremme et godt behandlingsforløb, men der er jo ikke tale om egentlige tvangsforanstaltninger. Jeg tror, at det kunne være rigtig godt, hvis vejledningen blev løftet op i kvalitetsorganisationen og blev en egentlig vejledning.

Jeg håber, at du kan bruge vores svar, og vi ønsker dig held og lykke med din opgave og videre virke i sygeplejen. Fantastisk, at du i hvert til fald har brugt dit faglige skøn, kritiske stillingtagen, mod og omtanke.

Sygeplejeetisk Råd