Holdninger

Sygeplejeetisk Råd får mange henvendelser og spørgsmål og tager også selv etiske problemstillinger op. Se, hvad rådet har drøftet og taget stilling til gennem årene.

2019

30. april 2019

SER udtaler sig om omsorgens rolle og betydning i sygepleje og behandling

SER har på opfordring fra Det Etiske Råd udarbejdet et dokument, hvor medlemmerne kommer med deres tanker, bekymringer og ideer til omsorgens rolle og betydning i sygepleje og behandling i det danske sundhedsvæsen. Dokumentet skal bruges i Det Etiske Råds fremtidige arbejde med dette emne. 

Input til Det Etiske Råd – varme hænder

2018

Maj 2018

Egenbetaling for tolkebistand

Sygeplejeetisk Råd mener, at indførelse af tolkegebyr vil have omfattende menneskelige omkostninger og desuden medføre forøgede omkostninger i sundhedsvæsenet. Når der fra politisk side argumenteres med, at det at lære dansk vil gavne både den enkelte og det danske samfund, er argumentet udelukkende fremført i et nytteetiske perspektiv. Det er nødvendigt også at inddrage omsorgs- og pligtetiske perspektiver for at nuancere konsekvenserne for den enkelte borger og for samfundet generelt.

Læs Sygeplejeetisk Råds holdning til egenbetaling for tolkebistand

Januar 2018

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Sygeplejeetisk Råd anerkender, at der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt at nå ind til den varigt inhabile patient på trods af tillidsskabende, omsorgsfulde og tålmodige indsatser. Her kan anvendelse af tvang være den eneste og sidste mulighed for at give patienten en nødvendig behandling.

Læs Sygeplejeetisk Råds holdning til loven

2017

Februar 2017

Eutanasi – begreber og refleksion

Der hersker fortsat tvivl om selve begrebet eutanasi i sygeplejerskekredse og Sygeplejeetisk Råd har derfor fundet det vigtigt at uddybe Rådets holdningspapir fra 2009.
Efter gennemgang af begreberne aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp, palliativ sedering og lægeassisteret selvmord belyses eutanasi i forhold til palliativ sedering. Vores forhåbning er, at disse overvejelser og perspektiver kan give anledning til yderligere refleksion.
Sygeplejeetisk Råd ikke har ændret holdning og er altså fortsat imod legalisering af eutanasi.

Læs Sygeplejeetisk Råds uddybede holdningspapir om eutanasi

2016

Sygeplejeetisk Råds holdningspapir om velfærdsteknologi

Oktober 2015

På demensområdet har vi de seneste år brugt robotter i plejen, så som robotsæl, demensdukker og robotkatte. Disse velfærdsteknologiske redskaber blev introduceret på danske plejehjem tilbage i 2007, og i den forbindelse var der blandt fagprofessionelle og pårørende en del debat om de etiske dilemmaer, som opstår ved anvendelsen af disse redskaber. Sygeplejeetisk Råd forfattede et holdningspapir og rådets holdning var dengang, at tøjsæler og demensdukker kan være et fint supplement i plejen til mennesker med demens, men at robotterne ikke bør være en erstatning for en menneskelig relation. Nu er tiden kommet til at rådet igen ser på de sygeplejeetiske aspekter ved anvendelsen af velfærdsteknologi i plejen til demente borgere i Danmark.

Læs Sygeplejeetisk Råds opdaterede holdningspapir om velfærdsteknologi til demente borgere

2014

Sygeplejeetisk Råds holdning til omskæring af drenge

19. februar 2014
Der har været flere indlæg om omskæring af drenge i medierne i foråret 2014, og der er rettet henvendelse til Sygeplejeetisk Råd vedrørende omskæring af drenge. Sygeplejeetisk Råd har derfor udarbejdet et holdningspapir, som kan læses herunder.

I maj og juni 2014 er debatten fortsat, og rådet har derfor ønsket at præcisere sin holdning.

Også i 2016 og foråret 2018 har der fortsat været debat om emnet. Det har ikke medført, at rådets holdning er ændret.

Læs mere om Sygeplejeetisk Råds holdning til omskæring af drenge

2012

Sygeplejeetik og komplementær / alternativ behandling

Januar 2012
Det er uheldigt, når patienter ikke tør fortælle, at de bruger komplementær eller alternativ behandling eller lægemidler. Sygeplejeetisk Råd mener, at det er vigtigt at gå i dialog med patienten.

Læs holdningspapiret her 

2011

Fostre skal behandles respektfuldt

September 2011
Det kan være en udfordring for sygeplejersker, at der i Danmark ikke er lov for, hvad der sker med fostre født indtil graviditetsuge 22 - og derfor kan fostre brændes sammen med andet biologisk affald. 

Læs Sygeplejeetisk Råds synspunkt her

Etablering af klinik for af forbedre sundhedsmulighederne for mennesker, som opholder sig illegalt i Danmark

15. august 2011 
Sygeplejeetisk Råd hilser den nye klinik meget velkommen og giver den sin fulde støtte og opbakning.  Vi skal være til stede og hjælpe de mennesker, der har behov for sundhedsydelser, og som ikke har ret til samme ydelse som legale.

Læs udtalelsen her

At yde sundhedshjælp til papirløse migranter har stillet mange sygeplejersker i et etisk og lovmæssigt dilemma. Hvor langt vil du gå?

Juni 2011
Den enkelte sygeplejerske må gøre op med sig selv, hvor langt hun eller han vil gå i sine bestræbelser for at hjælpe medmennesker, der har behov for sygepleje. Jeg vil gå meget langt - hvad med dig?

Læs Sygeplejeetisk Råds holdning her 

2010

Indlæg i debatten om muslimske tørklæder i det danske sygehusvæsen

November 2010

Læs Sygeplejeetisk Råds pressemeddelelse til Ritzau her

Eutanasi – set med en hospicesygeplejerskes briller

Januar 2010

Læs indlæg af Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist på Diakonissestiftelsens Hospice og medlem af Sygeplejeetisk Råd her

2009

Aktiv dødshjælp – for eller imod. I pressen kan man jævnligt opleve debatten for og imod aktiv dødshjælp

December 2009

Læs Sygeplejeetisk Råds indlæg

De sygeplejeetiske råd i Norden har været samlet for at drøfte sygeplejeetik. På konferencen blev følgende temaer behandlet: Anvendt etik, eutanasi samt asylansøgeres og illegale indvandredes ret til pleje og omsorg. 

September 2009

Læs erklæringen her 

Vi har et problem, hvis der mangler saglig information

Sygeplejersker ved ikke nok om Influenza A-vaccinen, og det kan derfor være svært at tage stilling til spørgsmålet om vaccination.

Læs hvad Sygeplejeetisk Råd mener om influenza A vaccine     

Skal man bruge tvang i behandlingen af gravide kvinder med et misbrug?  

Marts 2009

Læs debatindlæg af Lone Langkjær, formand for Sygeplejeetisk Råd   

Forvirret over begreberne aktiv og passiv dødshjælp? 

Januar 2009

Læs hvad Susanne Ardahl skriver om emnet    

Vil du have hjælp til personlig hygiejne af en robot?

April 2009

Læs hvad Sygeplejeetisk Råd mener om robotter i social-og omsorgssektoren    

2008

Så du dokumentarfilmen "Hjælp, jeg vil dø"?

December 2008

Læs hvad Susanne Ardahl mener om assisteret selvmord     

Når plejehjemsbeboeren ønsker besøg af en prostitueret

Februar 2008

Læs hvad Sygeplejeetisk Råd svarer     

2007

Dansk Sygeplejeråd arbejder med et holdningspapir om ligestilling og har efterspurgt Sygeplejeetisk Råds holdninger

Oktober 2007
Dansk Sygeplejeråd har bedt Sygeplejeetisk Råd (SER) om holdningstilkendegivelse om etik og ligestilling. 

Læs svaret fra Sygeplejeetisk Råd

Tøjsæler kan være et godt supplement

November 2007

Læs debatindlæg af Susanne Ardahl, næstformand for Sygeplejeetisk Råd

Sygeplejerskemangel og moral ....? Bryd den onde cirkel

November 2007

Læs kronikken af Edith Mark

Ledelse og konsekvenser

August 2007

Artikel af Grete Bækgaard Thomsen, medlem af Sygeplejeetisk Råd

Sig fra, når arbejdsmiljøet betyder, at det ikke er muligt at leve op til De Sygeplejeetiske Retningslinier

Marts 2007

Læs kommentar af Edith Mark, formand for SER, i Sygeplejersken nr. 6/2007

Lignelsen om den ubarmhjertige samaritaner

Juni 2007

Læs debatindlæg af Edith Mark i Kristeligt Dagblad, d. 20.06.2007

Min grænse er nået - om tidlig kønsbestemmelse af fostre

Juni 2007

Læs debatindlæg af Susanne Ardahl. Sygeplejersken nr. 11/2007   

Forholdene på asylcentrene skal bedres nu

Juni 2007

Læs debatindlæg af Edith Marks, formand for SER, Sygeplejersken nr. 11/2007

Formand for Sygeplejeetisk Råd bliver spurgt af Kristeligt Dagblad: Må en sygeplejerske arve fra sin patient?

Januar 2007

Læs svaret her

2006

Hvordan kan døden på et operationsleje blive værdig?

September 2006

Læs Sygeplejeetisk Råds udtalelse om en kompleks problemstilling

Sygeplejersker har brug for teoretisk viden

September 2006

Læs debatindlægget af Kirsa Ahlebæk og Edith Mark i Kristeligt Dagblad d. 14.09.06

Livsstil, selvbestemmelse og de Sygeplejeetiske Retningslinier

Juni 2006

Læs debatindlæg af Edith Marks, formand for SER, kommentar 

Tavshedspligt og oversigtstavler med oplysninger om patienter

Juni 2006

Læs Sygeplejeetisk Råds kommentar

Hvad mener Sygeplejeetisk Råd om stuegang på flersengsstuer?

Februar 2006

Læs Sygeplejeetisk Råd's udtalelse

Interhospitale overflytninger af alvorligt syge patienter

Januar 2006

Læs Sygeplejeetisk Råds kommentar    

2005

Sygeplejeetisk Råd udtaler sig om emnet: Skal patienten kende "sandheden"?

November 2005

Læs rådets udtalelse

Hvad mener Sygeplejeetisk Råd om sene provokerede aborter?

Oktober 2005

Læs rådets udtalelse

Hvad mener Sygeplejeetisk Råd om sondeernæring til døende patienter?

September 2005

Læs rådets udtalelse    

Edith Mark, formand for Sygeplejeetisk Råd, udtaler sig om etik og forskningsmetoder i forbindelse med forskning i selvmord, Kristeligt Dagblad d. 17.10.05.

April 2005

Læs Edith Marks udtalelse 

Hvem er patientens nærmeste pårørende?

Juni 2005

Læs Sygeplejeetisk Råds udtalelse   

Hvad gør sygeplejersken, når patienten mangler et sted, hvortil han kan udskrives?

April 2005

Læs Sygeplejeetisk Råds udtalelse  

Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd ytrer sig i debatten om mennesker med demens og overmedicinering

Marts 2005

Læs debatindlægget om kemisk fiksering i Kristeligt Dagblad d. 09.03.05. 

Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd ytrer sig i debatten om mennesker med demens og låste døre

Februar 2005

Læs debatindlægget i Berlingske Tidende d. 10.2.2005

2004

Abortlovgivning på Færøerne  

Sygeplejeetisk Råd blev af Dansk Sygeplejeråd spurgt, hvad holdningen var til den færøske abortlovgivning. Rådet har siden drøftet fosterets etiske status. Diskussionerne har afspejlet kompleksiteten og også uenighed i rådsmedlemmernes holdning.
Februar 2004

Læs formandens udtalelse på egne vegne til Dansk Sygeplejeråd