Robotten skal være et redskab

Vil du have hjælp til personlig hygiejne af en robot?

30. april 2009

En af de store udfordringer i fremtidens ældrepleje er forskellen mellem antallet af ældre borgere, der behøver hjælp i hverdagen, og antallet af fag professionelle, som kan yde hjælpen. Samtidig sker en hastig udvikling indenfor teknologien.

Teknologi indenfor plejeområdet handler primært om to ting: Robotteknologi som eksempelvis kan hjælpe borgeren med bad eller støvsugning samt en teknologi som kan hjælpe med at indsamle og koordinere informationer om eksempelvis medicinforbrug. Det er vigtigt at holde sig for øje, at gruppen af borgere, der har brug for hjælp i det daglige er lige så forskellige, som alle andre.

Der er, i den ene ende af skalaen, ressourcestærke borgere med et godt netværk, og i den anden ende de udsatte borgere med eksempelvis demens, psykisk sygdom eller stor svækkelse på grund af alder. Dette muligvis kombineret med et mangelfuldt netværk. For en ressourcestærk ældre borger med et godt netværk vil en baderobot formentlig være et godt alternativ til en ansat hjælper.

Det at kunne bevare sit private rum så længe som muligt, og altså ikke behøve hjælp til personlig hygiejne vil være et betydeligt argument for en baderobot. Et andet argument kan være muligheden for at disponere over egen tid, og ikke være afhængig af, hvornår en hjælper har mulighed for at komme.

En baderobot vil formentlig give borgeren en følelse af frihed og oplevelsen af fortsat at kunne magte sin egen livssituation. Anderledes vil det se ud for den udsatte borger. En baderobot kan altså hjælpe borgeren med at blive badet, men den kan ikke se og anerkende borgeren, som det menneske hun eller han er.

For den ensomme borger, den demente borger eller den ældre gangbesværede borger, som er bange for at falde på det glatte badeværelsesgulv, formår robotten ikke at give tryghed og medmenneskelig omsorg og nærvær. I disse situationer bliver det derfor vigtigt at vurdere om teknologien er gavnlig og giver mening, eller om den udelukkende vækker uro og angst. En situation indeholder altid elementer af det generelle og det specifikke.

Det bliver således afgørende, sammen med bruger og pårørende at vurdere, om teknologien er brugbar i det enkelte tilfælde. Man må også være opmærksom på, at borgerens situation kan ændre sig over tid.

Det er derfor den enkelte borgers behov og ønsker, der skal være styrende for anvendelse af teknologi indenfor plejeområdet, og ikke manglen på arbejdskraft, effektivisering eller en skrantende økonomi.

Brug af robotteknologi må aldrig komme til at erstatte medmenneskelig omsorg og kontakt.