Sene provokerede aborter

Sygeplejeetisk Råd (SER) har behandlet en henvendelse angående sene provokerede aborter på møde den 26. oktober 2005.

Oktober 2005

To sygeplejestuderende  spørger konkret efter materiale, som kan vise, hvor sygeplejersker som faggruppe står i debatten om provokerede aborter.  

Sygeplejeetisk Råd har løbende drøftet forskellige spørgsmål relateret til fosteranlæggets etiske status, bl.a. fosterdiagnostik og sene provokerede aborter. 

Abort er et spørgsmål, som der i befolkningen er mangfoldige holdninger til, og hvor sygeplejestandens holdninger afspejler denne mangfoldighed. Ligesom SER’s medlemmer heller ikke er fuldstændig enige om de forskellige problematikker, der er knyttet til spørgsmålet. 

Et etisk dilemma er kendetegnet ved at fordre, at den enkelte må tage stilling, og ved at svar på etiske dilemmaer ikke er entydige. 

I forbindelse med abort søger lovgivningen at imødekomme denne kompleksitet ved at anerkende, at det er et personligt valg, også for den sundhedsperson, der skal deltage i indgrebet.

Der er derfor i Lovbekendtgørelse nr. 2004-06-16 nr. 541 § 10, stk. 2. indsat en regel om, at bl.a. sygeplejersker, for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse at deltage i abort, efter anmodning skal fritages herfor. 

Vores eneste skriftlige udtalelse er fra 1997, hvor vi kommenterer Det Etiske Råds materiale om "sene provokerede aborter".  Udtalelsen kan læses i vores årsberetning 1997 (se nederst på siden). 

Hovedpunkterne i udtalelsen er, at vi er enige i, at provokeret abort i alle tilfælde er en nødløsning, der rejser alvorlige etiske dilemmaer, som særligt kommer frem ved sene provokerede aborter. 

I udtalelsen peger vi bl.a. på vigtigheden af vejledning og rådgivning, samt det oplysende og rådgivende arbejde, for at begrænse antallet af sene provokerede aborter. 

SER afholdt i begyndelsen af 2005 en intern temadag om "menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status". Og vi har i det sidste års tid løbende fuldt udviklingen i antallet og omstændighederne ved abort, bl.a. grundet den øgede fosterdiagnostik. Vi er ikke i den forbindelse kommet med en udtalelse om sene provokerede aborter. 

I maj skrev SER’s formand Edith Mark et indlæg om kunstig befrugtning, der blev lagt ud til debat på vores hjemmeside. Der er ikke efterfølgende kommet indlæg i debatten.