Bliv medlem af Sygeplejeetisk Råd

Sådan bliver man medlem af Sygeplejeetisk Råd.

Der er 10 medlemmer i Sygeplejeetisk Råd, og der er valg til Rådet hvert andet år. Valget foregår på DSR' kongres. Valg til Rådet gælder for højst 4 år. Genvalg kan finde sted, dog således, at intet rådsmedlem kan sidde mere end 8 år.
  
 Hvis du gerne vil være medlem af Sygeplejeetisk Råd, skal du indstilles af din DSR-kreds. Du skal derfor kontakte dit kredskontor og fortælle, at du er interesseret i at opstille. Kredsen beslutter så, om den vil indstille dig til valg.
 
Er man allerede valgt ind i Sygeplejeetisk Råd, kan Rådet vælge at indstille til endnu en valgperiode.
 
Kredsene og Sygeplejeetisk Råd sender deres indstillinger til DSR's hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen vælger, hvilke af de indstillede kandidater, den vil indstille til valg på Kongressen. Hovedbestyrelsen skal i sin indstilling af kandidater sikre bredden i medlemssammensætningen. Rådets sammensætning skal således afspejle medlemssammensætningen geografisk, aldersmæssigt og virksomhedsmæssigt.
  
For at være med i Sygeplejeetisk Råd, skal man være medlem af DSR. 
 
Medlemmer i Sygeplejeetisk Råd må ikke varetage organisationspolitiske tillidsposter i DSR eller andre tillidsposter. På den måde ønsker vi at sikre Rådets uafhængighed og undgå, at der opstår habilitetsproblemer. F.eks. kan sygeplejersker ansat i Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, medlemmer af patientklagenævnet, medlemmer af Etisk Råd, medlemmer af Retslægerådet samt sygeplejersker tilknyttet de videnskabsetiske komitéer ikke vælges som medlemmer til Sygeplejeetisk Råd.
 
Medlemskab af Sygeplejeetisk Råd er frivilligt arbejde. Rådet modtager et årligt budget fra DSR, som dækker omkostningerne til Rådets drifts. Rådets formand modtager et mindre årligt honorar.
  
Rådet er oprettet for at fremme sygeplejefagets etiske vinkel og idéen er, at DSR som beskrevet betaler Rådets drift, medlemmerne bruger en del fritid på arbejdet og arbejdsgiverne bidrager med frihed til mødedeltagelse.