Forretningsorden

Forretningsorden for Sygeplejeetisk Råd.

  1. Der afholdes 10 årlige møder. Enkelte møder kan erstattes af andre aktiviteter efter aftale. Møderne forberedes af formanden og sekretæren for rådet.
  2. Punkter fra Sygeplejeetisk Råds medlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretæren i hænde senest 10 hverdage før mødet. Medlemshenvendelser, der kommer indtil dagen før mødet, optages på dagsordenen. 
  3. Dagsorden udsendes normalt 5 hverdage før mødets afholdelse.
  4. Sygeplejeetisk Råd kan på selve mødet træffe beslutning om behandling af punkter, der ikke er sat på dagsordenen. Dette skal besluttes, inden behandlingen af dagsordenen er begyndt.
  5. Referatet udformes som et beslutningsreferat med angivelse af forskellige synspunkter. Referatet udsendes senest 8 hverdage efter mødets afholdelse.
  6. Sygeplejeetisk Råd er beslutningsdygtigt, når halvdelen af rådets medlemmer, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand, er til stede. Afgørelser finder sted med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  7. Formand og næstformand kan udtale sig på rådets vegne. Øvrige medlemmer kan udtale sig på rådets vegne efter aftale med formand, næstformand eller efter aftale truffet på møder i Sygeplejeetisk Råd.  

Vedtaget den 1. februar 2008, revideret juni 2010.