Coronavirus - hvad betyder det for dig som sygeplejestuderende?

Her på siden kan du finde de vigtigste informationer til sygeplejestuderende om coronavirus. Siden opdateres løbende.

 

Krav om mundbind på professionshøjskolerne

Fra torsdag, 29. oktober, er det et krav fra myndighederne, at studerende på landets uddannelsesinstitutioner som minimum bærer bundbind på fællesarealer, samt når man går til og fra undervisningslokaler. Vi opfordrer dig til at læse mere på dit uddannelsessteds intranet. Læs mere om de nye krav på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

På opfordring fra en række studenterorganisationer har regeringen samtidig meldt ud, at værdigt trængende, herunder studerende, kan få udleveret gratis mundbind hos kommunen. Kontakt din kommune for at høre nærmere.

Spørgsmål og svar om corona, studie- og praktikforhold

Herunder har vi samlet de mest udbredte spørgsmål og svar. Har du specifikke udfordringer med dit studie eller praktik, og er du medlem af SLS, er du velkommen til at kontakte din kreds i Dansk Sygeplejeråd. Kredsen har det lokale kendskab og sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Hvis du er sygeplejestuderende og i praktikforløb

Hvis din praktik er blevet afbrudt

Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt, at der arbejdes på at få genetableret alle praktikforløb. Praktikforløbene kan fortsat være anderledes end normalt planlagt og forventet.

Ministeriet har endvidere oplyst, at tabt praktik ikke vil blive erstattet. Målet er så vidt muligt at undgå studietidsforlængelse.

Der vil dog blive tale om at finde lokale løsninger, hvor kommende praktikforløb justeres for at sikre, at man som studerende opnår uddannelsens læringsmål og øvrige krav. Dem er der ikke ændret på. Det kan fx handle om at øge timetallet/studieintensiteten i kommende praktikperioder, give merit for arbejde i nødberedskab og bytte rundt på praktik og valgfag. Heri indgår også, at professionshøjskolerne har tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter i perioden med aflyst praktik.

Løsningerne vil bl.a. afhænge af, hvor langt man er på uddannelsen, samt hvor meget og hvad man har mistet af praktik.

Er du i tvivl om, hvordan din praktik og øvrige uddannelsesforløb tilrettelægges, skal du henvende dig direkte til dit uddannelsessted.

Hvis du er i tvivl om fraværsreglerne i praktik

De normale regler for fravær i praktik gælder stadig. Det vil sige, at der er mødepligt, men der gælder fortsat ingen regler om 100 %-tilstedeværelse. Sygdom og fravær er således tilladt.

Har du været syg eller har du haft fravær, skal din kliniske vejleder løbende vurdere, om du har opnået de læringsmål, du skal. Har du ikke opnået dine læringsmål, lægger I sammen en plan for, hvordan du opnår dem. Disse retningslinjer gælder også i denne særlige situation.

Hvis du har spørgsmål om fravær grundet sygdom eller smitterisiko

Kontakt dit praktiksted eller uddannelsesinstitution med det samme og aftal nærmere. 

Læs mere om, hvordan du forholder dig, på Dansk Sygeplejeråds generelle coronaside: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? Vi har samlet svarene der, fordi Sundhedsstyrelsens retningslinjer både gælder for sygeplejersker, sygeplejestuderende og andet sundhedspersonale.  

Hvis du vil læse mere hos myndighederne

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets side: Spørgsmål og svar til studerende

På den fælles myndighedsside vedr. coronasmitten er der også mange svar, som er relevante for studerende. Se mere på www.coronasmitte.dk

Hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, og er du medlem af SLS, kan du kontakte din kreds igennem SLS' kontaktformular (vælg emnet "problemer med studiet eller praktikken"). Kredsen har det lokale kendskab.

Er du ikke medlem af SLS, så kan du melde dig ind her og nu, hvorefter du kan kontakte kredsen med dit spørgsmål.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder for vaccination mod Covid-19

Sundhedsstyrelsen har d. 18. december 2020 bekræftet, at studerende er tænkt ind i vaccinationsstrategien mod covid-19, og er omfattet af kategorien ”Personale i sundheds- og ældreplejen”. 

Som ved vaccination af det øvrige personale, er det den lokale ledelse, der vurderer, hvilke personaler, der skal vaccineres først, hvis ikke alle personaler kan vaccineres samtidigt.  

Det kan derfor være, at du som studerende oplever, at du ikke tilbydes vaccination på samme tid som det øvrige personale. Her er det vigtigt, at du som studerende afklarer med den lokale ledelse, hvornår det så vil være muligt at blive vaccineret.  

SLS bakker op om, at de studerende, der er i praktik, omfattes af tilbuddet om vaccination under hensyn til den lokale prioritering. Dette er i tråd med Dansk Sygeplejeråds holdning.  

Find mere information på Dansk Sygeplejeråds temaside om Coronavirus og vaccination

Hvis du er sygeplejestuderende og ikke er i praktikforløb

Uddannelses- og Forskningsministeriet har du gjort det muligt at gennemføre undervisning på professionshøjskolen, som kræver fysisk fremmøde. Det kan fx være laboratorietid eller simulation. Undervisning, der kan gennemføres digitalt, vil fortsat ske hjemmefra.

Hvis du snart skal til eksamen

Mange professionshøjskoler er i gang med at omlægge fra fysiske til digitale prøveformer. Uddannelsesministeren har tilkendegivet, at professionsskolerne bør bibeholde de nye digitale prøveformer, også selvom man igen skulle åbne for adgang til uddannelsesstederne. 

Hvis du snart skal i praktik

Praktikforløb gennemføres så vidt muligt som planlagt. Tag kontakt til dit uddannelsessted, hvis du er i tvivl eller endnu ikke har hørt noget.

Hvis du vil læse mere hos myndighederne

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets side: Spørgsmål og svar til studerende.

På den fælles myndighedsside vedr. coronasmitten er der også mange svar, som er relevante for studerende. Se mere på www.coronasmitte.dk

De enkelte professionshøjskoler har også lavet corona-temasider:

Hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, og er du medlem af SLS, kan du kontakte din kreds igennem SLS' kontaktformular (vælg emnet "problemer med studiet eller praktikken"). Kredsen har det lokale kendskab.

Er du ikke medlem af SLS, så kan du melde dig ind her og nu, hvorefter du kan kontakte kredsen med dit spørgsmål.

Hvis du er bekymret for din studieøkonomi (SU)

Dine normale SU-udbetalinger fortsætter, selvom uddannelsesstederne delvist er lukket ned, da Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at studerende er studieaktive hjemmefra eller i praktik i det omfang, det er muligt.

Hvis jeg ikke kan/må arbejde og har brug for ekstra SU-lån

En lang række af Folketingets partier har indgået en aftale om, at alle studerende, der modtager SU, kan optage ekstra SU-lån/slutlån i november og december 2020 samt i januar og februar 2021. Det er en forsættelse af ordningen fra foråret. Ordningen er særlig målrettet studerende, der har mistet eller ikke kan arbejde på deres studiejob på grund af nedlukningen.

Studerende får derfor mulighed for at låne op til cirka 6.400 kr. pr. måned oven i det almindelige SU-lån. Læs mere om hvordan du søger på su.dk.

Hvis jeg på grund af situationen har brug for at forlænge min SU

Bliver du forsinket på grund af nedlukningen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering. Læs mere på su.dk.

Hvis jeg arbejder så meget, at jeg bliver modregnet i min SU

Folketinget har på opfordring af bl.a. SLS vedtaget, at sygeplejestuderende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskabet kan søge om at få forhøjet deres årsfribeløb og uddannelsesfribeløb for 2020 og 2021 med det beløb, de tjener udover deres almindelige løn under beredskabsarbejdet. Man kan på su.dk læse mere om, hvordan man søger forhøjelse for fribeløbet. 

Hvis jeg har spørgsmål til selve SU’en (ikke SU-lånet)

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet særlige ændringer i selve SU’en, og derfor er der heller ikke ændret i særlige støtteformer, såsom forældre-, handicaptillæg mv. Alle er dog omfattet af ordningen med de ekstra SU-lån, som beskrevet ovenfor. Læs mere om SU-reglerne på su.dk.

Hvis du har et studiejob

Har du et studiejob i sundhedsvæsenet, er du omfattet af de samme regler og anbefalinger som øvrige ansatte. Følg de retningslinjer, du modtager fra din arbejdsgiver. Sygeplejestuderende med studiejob i sundhedsvæsenet bør holde sig orienterede på Dansk Sygeplejeråds fælles coronaside: Hvad betyder corona for dig som sygeplejerske? 

Det er vigtigt at understrege, at du stadig er studerende, også selvom du arbejder meget ved siden af. Kontakt dit uddannelsessted for nærmere informationer om tilrettelæggelsen af din uddannelse, hvis du arbejder meget ved siden af lige nu.

Hvis du har meldt dig i coronaberedskabet

Har du meldt dig til coronaberedskabet og modtager du et studiejob derigennem, så giv besked til dit uddannelsessted og få en aftale om, hvad det betyder for dit uddannelsesforløb under coronaberedskabet og dine efterfølgende muligheder for at gennemføre uddannelsen uden studietidsforlængelse.

Det er vigtigt, at studerende i ansættelsesforhold ikke bliver pålagt eller påtage sig et ansvar som uddannet sygeplejerske, men udelukkende udføre de opgaver, den ansættende myndighed fastsætter.

Hvis du har et eller flere studiejobs

Hvis du allerede har et eller flere studiejobs i eller uden for sundhedsvæsenet, anbefales det, at du orienterer din arbejdsgiver her, så arbejdsgiver kan tage højde for evt. smitterisiko fra dit praktiksted eller job i Covid 19-beredskabet. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at kontakte din arbejdsgiver på forhånd, så I i fællesskab kan afklare evt. konsekvenser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har præciseret, at når studerende er i praktik, er de omfattet af de evt. særlige tiltag og retningslinjer, der måtte være fastsat på det enkelte praktiksted ift. netop at imødegå smitterisici. Alle praktiksteder skal dog følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og de lokale tiltag skal derfor være i overensstemmelse med disse.   

Sundhedsstyrelsen har aktuelt ingen anbefalinger, der handler om, at studerende i praktik ikke kan have studiejob samtidig. Studerende skal ligesom ansatte i sundhedsvæsenet reagere på symptomer, der kan tyde på Covid 19 og følge de retningslinjer, der gælder for det.

Hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, og er du medlem af SLS, kan du kontakte din kreds igennem SLS' kontaktformular (vælg emnet "problemer med studiet eller praktikken"). Kredsen har det lokale kendskab.

Er du ikke medlem af SLS, så kan du melde dig ind her og nu, hvorefter du kan kontakte kredsen med dit spørgsmål.

Hvis du har meldt dig til coronaberedskabet

Sygeplejestuderende blev i starten af corona-krisen opfordret til at melde sig i regioner og kommunernes jobbanker, med mulighed for at deltage i coronaberedskabet, hvis det bliver nødvendigt. 

Det er vigtigt at understrege, at du stadig er studerende, også selvom du arbejder meget ved siden af. Kontakt dit uddannelsessted for nærmere informationer om tilrettelæggelsen af din uddannelse, hvis du arbejder meget ved siden af lige nu.

Vær opmærksom på, at du får en ansættelseskontrakt, så dit bidrag sker under ordnede forhold.  ​Sygeplejestuderende, der melder sig, bør holde sig orienterede på Dansk Sygeplejeråds fælles side: Hvad betyder corona for dig som sygeplejerske? 

Hvis du vil melde dig til coronaberedskabet

Regionerne og kommunerne har oprettet jobbanker, hvor du kan skrive dig op. Du finder regionernes herunder: 

Listen over kommuner er for lang til at gengive her. Vi anbefaler i stedet, at du går ind på din kommunes hjemmeside og finder jobbanken. Du kan også tage kontakt til din tidligere arbejdsgiver eller til HR-afdelingen på det sygehus eller den kommune, du gerne vil arbejde i.  

Hvis du skal arbejde med mistænkt/påvist coronasmittede patienter

Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning om, hvordan sundhedspersonale, herunder sygeplejestuderende, skal forholde sig til sygdom, smitte og særlige sårbare grupper. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal sundheds-og ældresektoren hindre smittespredning med COVID 19.

Du kan også læse mere under de samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle side: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? 

Hvis du leder efter konkrete værktøjer

Værktøjerne opdateres løbende. Du kan også læse mere under de samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle side: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? 

Hvis du eller nogen tæt på er smittet/er under mistanke for at være smittet

Kontakt dit praktiksted eller uddannelsesinstitution med det samme og aftal nærmere. 

Læs mere om, hvordan du forholder dig på under det samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle coronaside: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? Vi har samlet svarene der, fordi Sundhedsstyrelsens retningslinjer både gælder for sygeplejersker, sygeplejestuderende og andet sundhedspersonale.   

Hvis du eller nogen tæt på er i en særlig risikogruppe

Kontakt dit praktiksted eller uddannelsesinstitution med det samme og aftal nærmere. 

Læs mere om, hvordan du forholder dig på under det samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle coronaside: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? Vi har samlet svarene der, fordi Sundhedsstyrelsens retningslinjer både gælder for sygeplejersker, sygeplejestuderende og andet sundhedspersonale.