Coronavirus - hvad betyder det for dig som sygeplejestuderende?

Her på siden kan du finde de vigtigste informationer til sygeplejestuderende om coronavirus. Siden opdateres løbende.

Opdateret 7. april 11:30

Forhold for sygeplejestuderende

Danmark forventes at åbne op gradvist op efter påske. Det vil også omfatte studerende på udvalgte samfundskritiske sundhedsfaglige uddannelser, der læser på sidste semester. Andre videregående uddannelser vil fortsat være fysisk lukket ned.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke sundhedsfaglige uddannelser der vil blive åbnet lidt op for. Der er heller ikke taget stilling til, præcis hvilke uddannelsesaktiviteter der åbnes op for.

Meldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er, at der vil blive set på, om de kompetencer, som de studerende opnår, er kritiske på det sundhedsfaglige område, og om det er afgørende for afslutningen af uddannelsen, at de studerende er fysisk tilstede. Endeligt vil der blive taget hensyn til, at det kan håndteres forsvarligt i forhold til de gældende anbefalinger fra myndighederne

Hvis du som studerende bliver omfattet af den delvise genåbning efter påske, vil du få besked fra dit uddannelsessted.

Meldingen er fortsat, at studerende så vidt muligt skal fortsætte i deres praktikforløb. Ministeriet arbejder på at finde en løsning på de praktikforløb, der er blevet afbrudt.

SLS og Dansk Sygeplejeråd er i løbende dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, professionshøjskolerne samt regioner og kommuner. Vi opdaterer løbende denne side med spørgsmål og svar.

 

Spørgsmål og svar om corona, studie- og praktikforhold

Herunder har vi samlet de mest udbredte spørgsmål og svar. Har du specifikke udfordringer med dit studie eller praktik, og er du medlem af SLS, er du velkommen til at kontakte din kreds i Dansk Sygeplejeråd. Kredsen har det lokale kendskab og sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Hvis du er sygeplejestuderende og i praktikforløb

Meldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er, at studerende i praktikforløb skal møde op på deres praktiksted og følge praktikstedets anvisninger, medmindre praktikstedet oplyser andet.  Er du i tvivl, så kontakt praktikstedet. Kan du ikke få kontakt til sit praktiksted, så kontakt din uddannelsesinstitution.

Grundet situationen kan der være problemer med at gennemføre de relevante uddannelsesaktiviteter og få vejledning mv. på vanlig vis. Uddannelses- og Forskningsministeriet og professionshøjskolerne har efter dialog med SLS/Dansk Sygeplejeråd indskærpet over for praktikstederne, at praktikforløbene fortsat afvikles efter gældende regler med fokus på læring og under ordnede og sikre forhold, også selvom forløbet bliver anderledes end planlagt.

På det grundlag opfordrer vi alle studerende i praktik til at indgå i arbejdet på praktikstedet og bidrage mest muligt.

Hvis din praktik er blevet afbrudt

Uddannelses og Forskningsministeriet har svaret på netop det spørgsmål på deres side: Spørgsmål og svar til studerende. Her er ministeriets svar gengivet i punktform:

  • Bliver dit praktikforløb afbrudt, vil dit uddannelsessted vurdere, om du allerede har opnået dine læringsmål. Har du det, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.  
  • Vurderes det, at du endnu ikke har opnået dine læringsmål, vil dit uddannelsessted vurdere, hvad du mangler at lære, og du kan opnå den læring i et andet praktikforløb, fx på et senere praktikforløb. På det grundlag kan du så vidt muligt fortsætte din uddannelse som planlagt.
  • Hvis din praktik bliver afbrudt, og dit uddannelsessted ikke kan tilbyde et andet praktikforløb, vil dit uddannelsessted som udgangspunkt tilrettelægge et alternativt forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan uddannelsesstedet beslutte at gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere på uddannelsen, så der her bliver plads til praktikken.
  • Udfordringer med afviklingen praktik kan komme til at betyde, at du ikke bliver færdig til tiden. I så fald vil du have mulighed for at få din studietid forlænget.

Er du i tvivl om, hvordan din praktik tilrettelægges, skal du henvende dig direkte til dit uddannelsessted.

Hvis du er i tvivl om fraværsreglerne i praktik

De normale regler for fravær i praktik gælder stadig. Det vil sige, at der er mødepligt, men der gælder fortsat ingen regler om 100 %-tilstedeværelse. Sygdom og fravær er således tilladt.

Har du været syg eller har du haft fravær, skal din kliniske vejleder løbende vurdere, om du har opnået de læringsmål, du skal. Har du ikke opnået dine læringsmål, lægger I sammen en plan for, hvordan du opnår dem. Disse retningslinjer gælder også i denne særlige situation.

Hvis du har brug for nødpasning

Vi har været i dialog med uddannelsesministeren, som mundtligt har tilkendegivet, at også sygeplejestuderende bør kunne benytte sig af nødpasningen hos kommunen. Det gælder fx sygeplejestuderende som er i praktik – som jo er en kritisk funktion i samfundet lige nu. Vi opfordrer derfor til, at du kontakter din kommune om nødpasning af dine børn og forklarer, hvis du har brug for hjælp, og forklarer dine særlige omstændigheder.

Hvis du har spørgsmål om fravær grundet sygdom eller smitterisiko

Kontakt dit praktiksted eller uddannelsesinstitution med det samme og aftal nærmere. 

Læs mere om, hvordan du forholder dig på under det samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle coronaside: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? Vi har samlet svarene der, fordi Sundhedsstyrelsens retningslinjer både gælder for sygeplejersker, sygeplejestuderende og andet sundhedspersonale.  

Hvis du vil læse mere hos myndighederne

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets side: Spørgsmål og svar til studerende. Den fælles myndighedsside vedr. coronasmitten har også lavet en temaside for studerende. Se mere på Politiets hjemmeside: Hvis du er studerende.

Hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, og er du medlem af SLS, kan du kontakte din kreds igennem SLS' kontaktformular (vælg emnet "problemer med studiet eller praktikken"). Kredsen har det lokale kendskab.

Er du ikke medlem af SLS, så kan du melde dig ind her og nu, hvorefter du kan kontakte kredsen med dit spørgsmål.

Hvis du er sygeplejestuderende og ikke er i praktikforløb

Efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne har Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemsendt studerende. Der vil derfor ikke være undervisning, som kræver fysisk fremmøde som led i uddannelsen. Du skal stadig være studieaktiv og opretholde din studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. Det gælder også, selvom du arbejder meget i dit studiejob for tiden.

Hvis du er i gang med at skrive bacheloropgave

Som på alle tilsvarende semestre er meldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at man trods de svære vilkår fortsætter med at skrive bacheloropgaven. Uddannelsesministeren har sagt i medierne, at hun, at hun prioriterer mest mulig fleksibilitet ift. de studerendes mulighed for at kunne afslutte deres uddannelse som planlagt.

I SLS/Dansk Sygeplejeråd er vi meget opmærksomme på, at vilkårene for studerende på 7. semester er særligt vanskelige for tiden, ift. opgaveskrivning, empiriindsamling, litteratursøgning, vejledning og samarbejde med medstuderende. Vi er i dialog med professionshøjskolerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet herom, så vi kan få skabt bedre rammer for studerende, der skriver bacheloropgave.

Hvis du har brug for nødpasning

Vi har været i dialog med uddannelsesministeren, som mundtligt har tilkendegivet, at også sygeplejestuderende bør kunne benytte sig af nødpasningen hos kommunen. Det gælder fx sygeplejestuderende som er i gang med sit bachelorprojekt og meget gerne skal kunne færdiggøre sin uddannelse til sygeplejerske – som jo er en kritisk funktion i samfundet lige nu. Vi opfordrer derfor til, at du kontakter din kommune om nødpasning af dine børn og forklarer, hvis du har brug for hjælp, og forklarer dine særlige omstændigheder.

Hvis du snart skal til eksamen

Mange professionshøjskoler er i gang med at omlægge fra fysiske til digitale prøveformer. Uddannelsesministeren har tilkendegivet, at professionsskolerne bør bibeholde de nye digitale prøveformer, også selvom man igen skulle åbne for adgang til uddannelsesstederne. 

Hvis du snart skal i praktik

Der er ingen generelle retningslinjer for praktikforløb, og derfor er er det også op til uddannelsesstedet og det enkelte praktiksted at vurdere, om du skal starte i et praktikforløb. Tag kontakt til dit uddannelsessted, hvis du er i tvivl eller endnu ikke har hørt noget.

Hvis du vil læse mere hos myndighederne

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets side: Spørgsmål og svar til studerende. Den fælles myndighedsside vedr. coronasmitten har også lavet en temaside for studerende. Se mere på Politiets hjemmeside: Hvis du er studerende.

De enkelte professionshøjskoler har også lavet corona-temasider:

Hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, og er du medlem af SLS, kan du kontakte din kreds igennem SLS' kontaktformular (vælg emnet "problemer med studiet eller praktikken"). Kredsen har det lokale kendskab.

Er du ikke medlem af SLS, så kan du melde dig ind her og nu, hvorefter du kan kontakte kredsen med dit spørgsmål.

Hvis du er bekymret for din studieøkonomi (SU)

Dine normale SU-udbetalinger fortsætter, selvom uddannelsesstederne er lukket ned, da Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at studerende er studieaktive hjemmefra eller i praktik i det omfang, det er muligt.

Hvis jeg ikke kan/må arbejde og har brug for ekstra SU-lån

Folketingets partier har indgået en aftale om, at alle studerende, der modtager SU, kan optage ekstra SU-lån/slutlån i marts og april 2020 på grund af nedlukningen. Ordningen er særlig målrettet studerende, der har mistet eller ikke kan arbejde på deres studiejob på grund af nedlukningen.

Studerende får mulighed for at låne op til 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned oven i det almindelige SU-lån. Læs mere om hvordan du søger på su.dk.

Hvis jeg på grund af situationen har brug for at forlænge min SU

Bliver du forsinket på grund af nedlukningen, kan du søge om tillæg af SU-klip til ramme og støttetid. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering. Læs mere på su.dk.

Hvis jeg arbejder så meget, at jeg bliver modregnet i min SU

Folketinget har på opfordring af bl.a. SLS vedtaget, at sygeplejestuderende, der deltager i samfundskritiske funktioner i forbindelse med beredskabet vil kunne søge om at få forhøjet deres årsfribeløb og uddannelsesfribeløb for 2020 med det beløb, de tjener udover deres almindelige løn under beredskabsarbejdet. Man vil senere på su.dk kunne læse mere om, hvordan man søger forhøjelse for fribeløbet. 

Hvis jeg har spørgsmål til selve SU’en (ikke SU-lånet)

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet særlige ændringer i selve SU’en, og derfor er der heller ikke ændret i særlige støtteformer, såsom forældre-, handicaptillæg mv. Alle er dog omfattet af ordningen med de ekstra SU-lån, som beskrevet ovenfor. Læs mere om SU-reglerne på su.dk.

Hvis du har et studiejob

Har du et studiejob i sundhedsvæsenet, er du omfattet af de samme regler og anbefalinger som øvrige ansatte. Følg de retningslinjer, du modtager fra din arbejdsgiver. Sygeplejestuderende med studiejob i sundhedsvæsenet bør holde sig orienterede på Dansk Sygeplejeråds fælles coronaside: Hvad betyder corona for dig som sygeplejerske? 

Det er vigtigt at understrege, at du stadig er studerende, også selvom du arbejder meget ved siden af. Kontakt dit uddannelsessted for nærmere informationer om tilrettelæggelsen af din uddannelse, hvis du arbejder meget ved siden af lige nu.

Hvis du har meldt dig i coronaberedskabet

Har du meldt dig til coronaberedskabet og modtager du et studiejob derigennem, så giv besked til dit uddannelsessted og få en aftale om, hvad det betyder for dit uddannelsesforløb under coronaberedskabet og dine efterfølgende muligheder for at gennemføre uddannelsen uden studietidsforlængelse.

Det er vigtigt, at studerende i ansættelsesforhold ikke bliver pålagt eller påtage sig et ansvar som uddannet sygeplejerske, men udelukkende udføre de opgaver, den ansættende myndighed fastsætter.

Hvis du har flere studiejobs

Hvis du allerede har et eller flere studiejobs i eller uden for sundhedsvæsenet, anbefales det, at du orienterer din arbejdsgiver her, så arbejdsgiver kan tage højde for evt. smitterisiko fra dit praktiksted eller job i coronaberedskabet. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at kontakte din arbejdsgiver på forhånd, så I i fællesskab kan afklare evt. konsekvenser.

Studerende kan ikke pålægges ikke at passe deres normale studiejob.

Hvis du har spørgsmål

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, og er du medlem af SLS, kan du kontakte din kreds igennem SLS' kontaktformular (vælg emnet "problemer med studiet eller praktikken"). Kredsen har det lokale kendskab.

Er du ikke medlem af SLS, så kan du melde dig ind her og nu, hvorefter du kan kontakte kredsen med dit spørgsmål.

Hvis du har meldt dig til coronaberedskabet

Sygeplejestuderende opfordres til at melde sig i regioner og kommunernes jobbanker, med mulighed for at deltage i coronaberedskabet, hvis det bliver nødvendigt. Vi anbefaler, at I bidrager til den fælles opgave, hvis I har mulighed for det. Det gælder især studerende, som ikke er i praktikforløb, men er hjemsendt.

Det er vigtigt at understrege, at du stadig er studerende, også selvom du arbejder meget ved siden af. Kontakt dit uddannelsessted for nærmere informationer om tilrettelæggelsen af din uddannelse, hvis du arbejder meget ved siden af lige nu.

Har du meldt dig til coronaberedskabet og modtager du et studiejob derigennem, så giv besked til dit uddannelsessted og få en aftale om, hvad det betyder for dit uddannelsesforløb under coronaberedskabet og dine efterfølgende muligheder for at gennemføre uddannelsen uden studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at I får en ansættelseskontrakt, så jeres bidrag sker under ordnede forhold.  ​Sygeplejestuderende, der melder sig, bør holde sig orienterede på Dansk Sygeplejeråds fælles side: Hvad betyder corona for dig som sygeplejerske? 

Hvis du vil melde dig til coronaberedskabet

Regionerne og kommunerne har oprettet jobbanker, hvor du kan skrive dig op. Du finder regionernes herunder: 

Listen over kommuner er for lang til at gengive her. Vi anbefaler i stedet, at du går ind på din kommunes hjemmeside og finder jobbanken. Du kan også tage kontakt til din tidligere arbejdsgiver eller til HR-afdelingen på det sygehus eller den kommune, du gerne vil arbejde i.  

Hvis du skal arbejde med mistænkt/påvist coronasmittede patienter

Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning om, hvordan sundhedspersonale, herunder sygeplejestuderende, skal forholde sig til sygdom, smitte og særlige sårbare grupper. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal sundheds-og ældresektoren hindre smittespredning med COVID 19.

Du kan også læse mere under de samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle side: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? 

Hvis du leder efter konkrete værktøjer

Værktøjerne opdateres løbende. Du kan også læse mere under de samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle side: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? 

Hvis du eller nogen tæt på er smittet/er under mistanke for at være smittet

Kontakt dit praktiksted eller uddannelsesinstitution med det samme og aftal nærmere. 

Læs mere om, hvordan du forholder dig på under det samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle coronaside: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? Vi har samlet svarene der, fordi Sundhedsstyrelsens retningslinjer både gælder for sygeplejersker, sygeplejestuderende og andet sundhedspersonale.   

Hvis du eller nogen tæt på er i en særlig risikogruppe

Kontakt dit praktiksted eller uddannelsesinstitution med det samme og aftal nærmere. 

Læs mere om, hvordan du forholder dig på under det samme spørgsmål på Dansk Sygeplejeråds generelle coronaside: Coronavirus – hvad betyder det for mig som sygeplejerske? Vi har samlet svarene der, fordi Sundhedsstyrelsens retningslinjer både gælder for sygeplejersker, sygeplejestuderende og andet sundhedspersonale.