Indsatsområder

De delegerede på SLS' årsmøde vælger hvert år en række indsatsområder, som organisationen skal arbejde med i perioden frem til næste årsmøde. Fælles for indsatsområderne er, at formålet er at forbedre forholdene for de sygeplejestuderende.

Indsatsområder 2018-2019

På årsmødet 2018 besluttede de delegerede, at SLS i det kommende år skal arbejde med disse indsatsområder:

Fælles national studieordning på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

Undervisning samt prøve i medicinhåndtering af høj kvalitet

Øget studenterinddragelse for sygeplejestuderende

Udover de tre indsatsområder, besluttede årsmødet også, at SLS skal arbejde med at opnå viden om forholdene for internationale sygeplejestuderende i Danmark og danske udvekslingsstuderende:

Internationale studerende og danske udvekslingsstuderende
 

Fælles national studieordning på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

 Hvad er målet med indsatsområdet?:

Der skal etableres en fælles national studieordning på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark, som sikrer kvalitet på tværs af landet og lighed i uddannelsen samt studerende i centrum.

Forslag til indsatser:

Nationale indsatser:

 • Rettelse i bekendtgørelse / fastlagt faste rammer / ens retningslinjer (kapitel 2 paragraf 7) Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje.
 • Dialog med uddannelseslederne / uddannelsesstederne omkring fælles studieordning
 • Samråd med uddannelseslederne, Dansk Sygeplejeråd og SLS
 • Dansk Sygeplejeråd skal støtte SLS i indførsel af national studieordning
 • Dialog med politikere; Uddannelsesordfører og ministre med fokus på en fælles national studieordning
 • Aktivere alle uddannelsesinstitutioner til at fortælle om deres oplevelser af forskellig studieordning via aviser, blogs, happenings, bannere
 • Samarbejde med tillidsrepræsentanter på det sundhedsfaglige område med fokus på opbakning omkring den fælles nationale studieordning
 • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, f.eks. andre studenterorganisationer på de mellemlange videregående uddannelser.
 • Borgerforslag for at ændre bekendtgørelse omkring national studieordning
 • SLS skal søge at opnå indflydelse i relevante bestyrelser og udvalg på uddannelsesstederne ift. national studieordning.

Lokale og regionale indsatser:

 • Udarbejdelse af kampagne om vigtigheden i en national studieordning (kampagne f.eks. ”gå i sort”)
  • Eventuelt med video
 • Få det koblet til fremtidens sygeplejersker
 • Debatarrangement omkring uddannelsens studieordning
 • Arbejde med opbakning fra tillidsrepræsentanter på det sundhedsfaglige område.
 • Dialog med uddannelseslederne / uddannelsesstederne omkring fælles studieordning
 • Samarbejde med tillidsrepræsentanter på det sundhedsfaglige område med fokus på opbakning omkring den fælles nationale studieordning
 • Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, f.eks. andre studenterorganisationer på de mellemlange videregående uddannelser.
 • Kaffemøder med kredsen med henblik på at lobbyere omkring national studieordning.
 • SLS skal søge at opnå indflydelse i relevante bestyrelser og udvalg på uddannelsesstederne ift. national studieordning.

Motivation/begrundelse for indsatsområdet:

Jf. SLS’ politikpapir ’’Uddannelse’’

’’SLS går ind for en national studieordning, der sikrer en fælles faglighed og mulighed for at overflytte til andre uddannelsessteder uden at skulle Forlænge uddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen skal være fleksibel, således at den enkelte studerende har mulighed for at tilrettelægge studie forløbets længde. Dette gælder, både hvis man ønsker at forkorte studiet ved at læse flere semestre samtidig, eller hvis man ønsker at forlænge studiet i forbindelse med barsel, sygdom, studiepolitisk aktivitet eller anden orlov eller forsinkelse.’’

En fælles studieordning vil sikre kvaliteten på tværs af uddannelserne, da vi ved at have samme forudsætninger for at opfylde vores læringsmål i hele landet, sikrer at alle sygeplejestuderende bliver dygtige og kompetente sygeplejersker.

Det er vigtigt at uddannelsen udvikler sig i takt med samfunds- og sundhedsudviklingen hvilket sikres bedst gennem en national studieordning.
 

Undervisning samt prøve i medicinhåndtering af høj kvalitet

Hvad er målet med indsatsområdet?:

Én kvalitetssikret national prøve i medicinhåndtering*, som klæder alle sygeplejestuderende på til de opgaver ift. farmakologi og medicinadministration de skal varetage i klinik og ved endt uddannelse.

*Jf. Bekendtgørelsen i professionsbachelor i sygepleje kapitel 3 §8 stk. 3 skal prøve i medicinhåndtering bestås inden for de første to år som forudsætning for at kunne fortsætte på tredje år.

 Forslag til indsatser:

 • Grundlæggende undersøgelse af hvordan det er nu
 • Beståelsesprocenter
 • Sværhedsgrad af eksamen
 • Undervisningstimer
 • Undervisningsformer

Ud fra den grundlæggende undersøgelse fastsættes krav og holdninger til medicinhåndteringsundervisningen, som kan tilføjes til SLS’s politikpapirer.

På baggrund af disse krav kan SLS gå i dialog med kredse, uddannelsesudvalg, uddannelsesledere, politikere med flere, om muligheder for national prøve. Dette kan evt. gøres i samarbejde med organisationer som f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed eller Danske Patienter.

Motivation/begrundelse for indsatsområdet:

Efter overgang til den nye bekendtgørelse anno 2016, er der på tværs af landet store forskelle i medicinhåndteringsprøven. Både hvad angår sværhedsgrad af prøven, undervisning i medicinhåndtering og beståelsesprocenter.

Ifølge SLS’s politikpapir ”Uddannelsen” går SLS ind for at sikre fælles faglighed nationalt samt at eksamen sikrer at studerende på samme semester har opnået samme kernekompetencer.

Ved store udsving i sværhedsgraden til medicinhåndteringsprøverne samt store udsving i beståelsesprocenter, kan der sås tvivl om, om der opnås denne samme faglighed i hele landet samt om kernekompetencerne er opnået. Denne mangel på kompetencer kan give øget fare for at sygeplejerske går ud og laver fejl, og derigennem kan være til fare for patientsikkerheden.

På baggrund af dette skal SLS-bestyrelsen arbejde for at sikre denne skævhed bliver udlignet, så der derved opnås kvalitet i uddannelsen på tværs af hele landet. I SLS skal vi gå forrest for at sikre at der opnås de nødvendige kompetencer i løbet af uddannelsen, og derved sikre kompetente fremtidige sygeplejersker.
 

Øget studenterinddragelse for sygeplejestuderende

Hvad er målet med indsatsområdet?:
At de sygeplejestuderende og medlemmerne formår at få indflydelse ifm. deres uddannelse.

At de SLS-aktive formår at gøre brug af og forbedre de eksisterende indflydelsesveje på deres uddannelsessted.

Forslag til indsatser:
Nationale indsatser:

 • Undersøge de officielle indflydelsesveje ude på uddannelsesstederne.
 • Lave en oversigt over og strategi for brug af indflydelsesvejene.
 • Inddrage eller informere Dansk Sygeplejeråds uddannelsesudvalg om arbejdet der sker lokalt hvis relevant.
 • Samarbejde, erfaringsudveksle og koordinere arbejdet med at påvirke indflydelsesvejene.

Regionale indsatser:

 • Samarbejde, erfaringsudveksling og koordinere arbejdet med at påvirke indflydelsesvejene i samarbejde med Kredsen.

Lokale indsatser:

 • Dele information og idéer omkring de lokale indflydelsesveje.
 • Være med til at udarbejde strategien omkring indflydelsesveje.
 • Bruge indflydelsesvejene ved f.eks. at sætte sig på de poster, hvor man har de officielle indflydelsesveje.
 • De aktive lokalt skal inddrage Dansk Sygeplejeråd-kredsen eller den person der sidder med i uddannelsesudvalget på uddannelsesstedet hvis relevant.  
 • Sikre dialog med medlemmerne for at kunne repræsentere dem via indflydelsesvejene.

SLS’ Uddannelsesudvalg skal facilitere dette arbejde og den udarbejdede strategi.

Motivation/begrundelse for indsatsområdet:
Vi skriver i SLS’ politikpapir ”Studieforhold” at ”Studenterindflydelse sikrer, at den studerende opnår en demokratisk forståelse samt får erfaring med uddannelsens værdi og vidensgrundlag, hvilket styrker professionsidentiteten.”

I SLS har vi mange holdninger omkring, hvordan vores uddannelse skal se ud. Desværre er der ikke altid sammenhæng mellem SLS’ holdninger og hvad der sker i praksis ude på uddannelsesstederne. For at kunne ændre den praksis, skal vi høres, der hvor beslutningerne bliver taget.

På mange uddannelsessteder er det både De Studerendes Råd/andre studieråd og SLS, som varetager de studerendes interesser. Der er behov for et overblik over indflydelsesveje og hvordan de anvendes, for at kunne udføre SLS’ politik.

De studerende er eksperter på deres egen uddannelse og deres uddannelsessted, og derfor er det vigtig, at det er de studerende, der er med, når der skal tages beslutninger vedr. uddannelsen.

Vi ønsker en øget inddragelse af studerende, hvilket opnås bedst ved gennemskuelige indflydelsesveje på uddannelsesstedet. Der skal SLS være synlige for de studerende, så vi har mulighed for at få samlet de gode idéer og få dem ført videre til de personer, som tager de vigtige beslutninger på de pågældende områder.


Internationale studerende og danske udvekslingsstuderende

SLS skal arbejde målrettet for at opnå viden omkring forhold for internationale sygeplejestuderende i Danmark og danske udvekslingsstuderende, dette med henblik på at sikre de bedst mulige uddannelsesforløb for alle sygeplejestuderende.

SLS skal ift. internationale sygeplejestuderende i Danmark undersøge:

 • De sygeplejestuderendes forhold i Danmark
 • De forskellige forløb, de forskellige Professionshøjskoler udbyder
 • Levevilkår og mulighed for finansiering under ophold
 • Kvaliteten af den internationale undervisning
 • Berigelser og udfordringer det kan give at deltage på internationale undervisningshold
 • Før-, under- og eftervejledning under forløb
 • Evalueringsmuligheder efter endt forløb

SLS skal ift. danske udvekslingsstuderende undersøge:

 • De sygeplejestuderendes oplevelser af ophold i udlandet
 • Opfyldelsen af de faglige udbytter samt afholdelse af eksamener
 • Professionshøjskolernes internationale aftaler samt kvaliteten af disse
 • Kvaliteten af ophold/forløb de studerende selv kan strikke sammen
 • Før-, under- og eftervejledning, både hvad angår vejledning fra Danmark og på det pågældende ophold
 • Evalueringsmuligheder efter udvekslingsforløb
 • Muligheden for sikring af økonomi/vejledning ift. stipendiesøgning under ophold
 • Muligheden for at forbedre stipendieaftaler med Dansk Sygeplejeråd, evt. mulighed for en SLS-stipendiepulje
 • Berigelser og udfordringer det kan give, at være på udveksling

Motivation:

Jf. politikpapirerne ”Ligestilling og mangfoldighed” og ”Uddannelse”, mener SLS, at internationale studerende på sygeplejerskeuddannelsen skal have samme rettigheder og vilkår som de danske studerende. Derudover går vi ind for at studerende har mulighed for at komme på udveksling gennem hele uddannelsen, og vi ønsker, at uddannelsesstederne i Danmark modtager studerende fra udlandet.

Den sygeplejestuderende har ret til relevant vejledning i forbindelse med udenlandske klinikperioder, og når internationale studerende er på uddannelsesforløb i Danmark. Derudover mener vi, at vejledning og undervisning i disse forløb skal foregå på engelsk, og at den udbudte undervisning er af sproglig høj kvalitet.

Vi mener, at SLS skal have ekstra fokus på og opnå viden omkring forholdene for internationale studerende i Danmark og danske udvekslingsstuderende, da vi mener, at kvaliteten af disse forløb samt forudsætningerne for at opnå pågældende læringsmål, skal være på lige fod med de alternative forløb, den studerende ellers vil følge.