Indsatsområder 2021-2022: Læring koster vejledning

I maj besluttede årsmødet, at SLS i 2021-2022 skal arbejde på at udføre en kampagne under indsatsen: Læring koster vejledning.

Formål med indsatsen

Det seneste år er der i SLS kommet fokus på forskellige problemområder i forbindelse med arbejdet med indsatsområdet “Uundværlig Undervisning”. Dette omhandler vejledning i praktikken, hvor vi ønsker at øge de sygeplejestuderendes mulighed for dette. Vi ønsker at der kommer mere fokus på at træne det tværprofessionelle samarbejde både i undervisningen, hvor der ønskes mere viden, og i praktikken, hvor vi sammen kan træne færdigheder. Det forgangne år er der kommet et fokus på vidensdeling og oplæring mellem studerende. Dette kan være med til at kvalificere den erfarne studerende, og øge mulighed for sparring på tværs af semestre. Peer-2-peer læring må dog ikke erstatte undervisning både i undervisningslokalet og i praktikken, men skal ses som et vigtigt supplement.

Gennemgående for alle problemområder er relationen mellem studerende, underviser/klinisk vejleder og uddannelsesstederne, og at vi ser det som en vigtig forudsætning for at problemområderne kan nås. Der er en øget tendens til at de kliniske vejledere har et øget omfang af arbejdsopgaver, og har flere studerende. Vi ønsker derfor at alle kliniske vejledere skal uddannes til at varetage studerende, skabe bedre relationer mellem vejleder og studerende og dermed bedre rammer for vejledning og feedback.

Derudover ønsker vi at stille uddannelsesstederne til ansvar, for de krav, de stiller, til de godkendte praktikpladser. Flere studerende oplever praktikstederne ikke lever op til forventningerne der er til et praktiksted der varetager sygeplejestuderende, og at de krav der er stillet fra uddannelsesstederne, ikke bliver mødt. Det resulterer i, at de studerende skal gå på kompromis med vejledning og deres læring, og dermed også deres uddannelse.
I forlængelse af dette ønsker vi at der skabes et godt samarbejde og en bedre dialog mellem uddannelses- og praktikstederne, så de kan opretholde de krav og forventninger der er til de godkendte praktiksteder. Samtidig skal der sættes fokus på at skabe gode relationer mellem underviser og studerende, et grundlag for fyldestgørende vejledning og feedback på opgaver i teoretiske forløb. Til sidst skal de studerende gøres opmærksomme på disse krav og forventninger, samt deres rettigheder og muligheder, når deres opstår uklarhed og usikkerhed omkring deres læring i praktikken.

Helt konkret vil SLS sætte fokus på disse 5 overordnede problemområder:

 1. Vejledning i praktikken
 2. Træning af det tværprofessionelt samarbejde
 3. Peer-2-peer læring.
 4. Relationsdannelse til underviser/klinisk vejleder
 5. Vejledning og feedback på opgaver

Vi vil bl.a. sætte fokus på dette gennem en kampagne, som er beskrevet i ”Idéer til indsatser”, og herigennem give vores bud på hvordan vi kan komme problemstillingerne til livs. Opmærksomheden og outputtet fra kampagnen, kan bruges som argumentation hos uddannelses- og praktikstederne, når vi vil præsentere vores problemstillinger og vigtigheden af, at få den rette læring og vejledning ude i praktikken, for vores uddannelse som sygeplejestuderende. 

Begrundelse

Gennem arbejdet med sidste indsatsområde fra 2020 “Uundværlig Undervisning” har vi undersøgt de studerendes erfaringer og oplevelser, både i praktikken og i undervisningen. Herigennem har vi konkret fundet frem til de ovenstående problemområder, som de studerende har givet udtryk for at undergå. Derudover har SLS hvert år undersøgt faglige, sociale, økonomiske forhold hos de studerende gennem “Studielivsundersøgelsen”. Herudfra har vi indhentet data for at understøtte behovet for at sætte stort fokus på dette. 

Fra Studielivsundersøgelsen 2019 ved vi at: 

 • Kun 60% føler sig forberedt til praktikken.
 • 2 ud af 3 var enige i at der var tid til vejledning og sparring i praktikken. 
 • 45% mener de får for lidt feedback og vejledning på opgaver. Her er der meget forskel på de forskellige professionshøjskolers håndtering af feedback.
 • Kun 50% synes der var god mulighed for feedback.
 • 22% erklærer sig overvejende uenig i at have fået den vejledning de forventede af deres kliniske vejleder 

Der blev også udarbejdet en Studielivsundersøgelse i 2020, som satte fokus på de studerendes forhold og vilkår under Covid-19. Dette har haft en effekt på de studerendes uddannelse, som afspejler sig i undersøgelsen, men det er også vigtigt at have in mente at det var i en anden kontekst uddannelsen udspillede sig i. Dermed ikke sagt at data herfra ikke skal tages i betragtning. Herunder kommer der et udpluk af denne undersøgelse: 

 • 12 pct. erklærer sig henholdsvis overvejende uenige (6 pct.) eller uenige (6 pct.) i udsagnet om, at de nemt kunne komme i kontakt med deres kliniske vejleder. 
 • Mere end hver femte (22 pct.) erklærer sig overvejende uenige (9 pct.) eller uenige (13 pct.) i udsagnet om, at de fik den vejledning, som de forventede af deres kliniske vejleder.

Selvom det er et billede på en særlig tid som sygeplejestuderende, og virkeligheden for os forhåbentlig ser anderledes ud i fremtiden, ser vi en stigende relevans for at sætte fokus på disse problematikker. Der er derudover også snak om at fortsætte virtuel undervisning efter Covid-19, hvilket kan øge de studerendes behov for relationer til studerende og undervisere. 

Uddannelsesinstitutionerne har siden 2016 skulle spare 2% hvert år, hvilket har resulteret i 1,3 milliarder kroner som er sparet væk. Dette har betydet at vores uddannelse er skåret ind til benet. Siden besparelserne stoppede i 2020 er der blevet tilbageført nogle af midlerne men ikke alle.

Med dette indsatsområde vil vi forsøge i SLS at overbevise politikerne og andre beslutningstagere om at vores uddannelse er mere værd. De studerende har brug for kompetent og fyldestgørende vejledning, sparring, relationer og feedback.

Herunder har vi det seneste år i SLS arbejdet på en kampagne “Læring koster vejledning”, som skal sætte fokus på disse problemområder. Kampagnen blev ikke udført, men vi lægger op til at den udføres i det kommende SLS-år.

 

Er du nysgerrig på indsatsen? På Aktivguiden (login for aktive) kan du dykke ned i ideer til konkrete indsatser. Hvis du endnu ikke er SLS-aktiv, men har lyst til at være med og kæmpe for vejledning i praktikken, så kan du kontakte din lokale SLS-afdeling. Her kan du spille ind med dine perspektiver, ideer og erfaringer i et stærkt fællesskab af sygeplejestuderende. 

 

 

Mere om praktik