Tænk trivsel: SLS 2021-22

I maj 2021 besluttede årsmødet, at SLS i 2021-22 skal tænke trivsel ind i indsatser på tværs.

Formål og baggrund

Corona har sat sine spor i os alle, og særligt det sociale samvær har lidt under pandemien. Flere undersøgelser blandt studerende på videregående uddannelser viser en stigning i mistrivsel og ensomhed på studiet under Corona blandt andet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I SLS arbejder vi for at sikre og forbedre de sygeplejestuderendes vilkår under uddannelsen, herunder også trivsel på studiet.

Formålet er at organisationen fremadrettet har et øget fokus på trivsel, særligt det sociale samvær blandt studerende. Som organisation bør vi være et forbillede, og gå forrest ved at arbejde aktivt for det sociale samvær internt i organisationen, og eksternt for vores medstuderende ude på uddannelsesinstitutionerne, så vi alle bliver dygtige fremtidige sygeplejersker.

Årsmødet vurderer at det er muligt at arbejde aktivt med dette sideløbende med andre indsatsområder. Dette kunne ske via allerede-etablerede indflydelsesveje v. fx afdelingernes relationer til uddannelsesinstitutionerne eller forretningsudvalgets deltagelse i Ungetrivselsrådet.

Det betyder, at det er muligt at arbejde med den sociale trivsel, samtidig med at organisationen fokuserer på andre indsatsområder.

Det manglende sociale samvær har haft store konsekvenser for studerendes trivsel. Det har betydning for de studerendes faglige netværk, deres faglige sparring og deres mentale velbefindende. Dette fremgår også af SLS politikpapirer omkring studieforhold.

SLS’ Landsbestyrelse har undersøgt betydningen af socialt samvær og trivsel for studiemiljøet. Det er sket ud fra tre forskellige perspektiver:

 1. Efter vidensdeling med de Lærerstuderendes Landskreds (LL), er det tydeligt, de også ser det sociale samvær som værende essentielt for det faglige udbytte. Samtidig fortæller de også, at corona-epidemien har udfordret det sociale samvær, og dermed haft en negativ betydning for studiemiljøet, både fagligt og mentalt.
  LL har igangsat flere initiativer for at sikre det sociale samvær på studiet og i organisationen. Det gøres på et politisk, fagligt og socialt niveau, - hvilket udfoldes under afsnittet om ideer til indsatser. Det vil vi i SLS gerne lade os inspirere af.

 2. Igennem en spørgeskemabesvarelse (via Menti.com) fik vi et indblik i den betydning, det sociale samvær har for SLS-aktive:
  • Flertallet af dem, der besvarede spørgeskemaet, mener, at manglende socialt samvær påvirker deres studie negativt, og at netop det sociale er det, de mangler mest i deres studie.
  • I forhold til SLS’ understøttelse at det sociale samvær mener et flertal af deltagerne, at de oplever et behov for øget fokus på området. De deltagende mener, at det skal ske via et organisatorisk og politisk fokus på socialt samvær og trivsel.
 3. På baggrund af SLS’ studielivsundersøgelser og andre relevante undersøgelser omhandlende social trivsel og samvær, ser vi et behov for øget fokus på socialt samvær og trivsel.
  • 70% af de studerende oplever, at corona-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig.
  • 68% svarer at de i højere grad oplever at stå alene med ansvaret for, om de bliver en dygtig sygeplejerske. Kun 14% siger det modsatte.
  • Kun 30% af de studerende fra studielivsundersøgelsen i 2019, oplever, at der er et godt socialt miljø på tværs af årgange.

Foruden Corona-epidemiens betydning for studerendes trivsel på studiet, har vi i organisationen implementeret en ny organisatorisk struktur. Dette har medført meget produktivt og godt politisk arbejde, men samtidig har det også betydet udfordringer for det sociale fællesskab. Det tyder på at fællesskabet en vigtig faktor for SLS-aktive. Relationerne dannes når vi mødes med hinanden på tværs af landet. I SLS mener vi, at det er relationerne som skaber et bæredygtigt, forpligtende, modigt og handlekraftigt fællesskab.

 

Er du nysgerrig på indsatsen? På Aktivguiden (login for aktive) kan du dykke ned i ideer til konkrete indsatser. Hvis du endnu ikke er SLS-aktiv men har lyst til at være med og kæmpe for trivsel på dit studie, så kan du kontakte din lokale SLS-afdeling. Her kan du spille ind med dine perspektiver, ideer og erfaringer i et stærkt fællesskab af sygeplejestuderende. 

Andre beslutninger på årsmødet

På Årsmødet blev der tilføjet et nyt politikpapir om bæredygtighed - læs det her.

Der blev også ændret i politikpapiret om ligestilling og mangfoldighed - læs det her.

Der blev også valgt to indsatsområder for SLS-arbejdet det kommende år:

 

Se også