Fag & Forskning Årgang 2016 nr. 3

I dette nummer

Trialog: Obstipation

Ældre patienter lider, når obstipation er tabu

Risikoen for obstipation er især udbredt hos ældre medicinske patienter både før, under og efter indlæggelse. Forskningen er sparsom, og både patienter og personale overser ofte tilstanden. Det kan komplicere samarbejdet om den egentlige diagnose og føre til flere indlæggelsesdage og genindlæggelser. I yderste konsekvens kan det være livstruende for patienten.

Obstipation hvornår og hvorfor?

Nogle har afføring flere gange om dagen, mens hver tredje dag er normalt for andre. Mange patienter oplever en forværring under indlæggelse, hvilket bl.a. kan tilskrives både sygdom og ændret livsstil, men også hospitalets fysiske og for patienten fremmede rammer.

Sygeplejersken skal tage første skridt

Uanset, hvor man som fagperson støder på ældre medicinske patienter, er det vigtigt at være opmærksom på, om patienten lider af eller er i risiko for at udvikle obstipation. Nyttige værktøjer er bl.a. Bristolskalaen og CRAS. Sygeplejerskerne må tage det første skridt i den svære samtale, som kræver tid og rum og fokus på patienternes egne oplevelser og erfaringer.

Inddrag patientens vaner i behandlingen

Der findes mange typer laksantia, som kan afhjælpe obstipation. Men medicinsk behandling skal helst ikke blive permanent, og obstipation kan og skal forebygges på både kort og længere sigt. Her spiller patienternes egne erfaringer, rutiner og vaner en større rolle, end mange måske tror.

Fagligt Ajour

Høj kvalitet i arbejdet kræver styr på data

Ledende sygeplejersker spiller en stor rolle, når kvalitetsarbejde skal sættes i værk og holdes ved lige. Data om patienternes forløb og tilfredshed er helt essentielle som grundlag for arbejdet.

Ny Praksis

Afgørende at opdage synkebesvær tidligt

Dysfagi II: Tidlig opsporing er at opdage ændringer hos beboerne samt forebygge vægttab, underernæring og infektioner, som i værste fald kan føre til indlæggelse.

Vi tager nyfødte børns smerter alvorligt

Smertescoring I: Et smertescoringsredskab til nyfødte har fundet vej fra Holland til de danske neonatalafdelinger. Det kan anvendes uden fysiologiske målinger og medfører et øget fokus på barnet.

Patienter og pårørende er trygge

Toks II: Observationssystemet og den standardiserede beslutningsstøtte, der skal sikre tidlig opsporing af kritisk sygdom, er blevet en del af det fælles sprog på afdelingen.

Peer Reviewed

Debat

På spidsen: Det giver tryghed at indordne sig

Nyuddannede sygeplejerskers socialisering ind i praksisfællesskabet gør dem tilbageholdende med at dele viden, stille kritiske spørgsmål og refleksivt involvere patienterne, viser et ph.d.-studie.

The Journal Club

Ny engelsk specialistuddannelse på ældreområdet

Specialisering. En etårig masteruddannelse for sygeplejersker, som arbejder inden for ældreområdet, har givet tilfredse sygeplejersker i England, viser evalueringen af indhold og udbytte. Evalueringen bestod af en spørgeskemaundersøgelse og et fokusgruppeinterview.

Hjælp til at spise kan forebygge underernæring

Måltidsassistance. Underernæring hos sårbare patienter under længerevarende hospitalsindlæggelse kan formentlig forebygges, hvis man både hjælper patienten med at spise og med andre støttede funktioner som f.eks. at pudse patientens briller.