Mental sundhed hos respiratorpatienter - et scoping review

Modsætningsfyldte forhold præger den mentale sundhed hos patienter med hjemmerespirator.

forside_48-22

Dette resume er skrevet på baggrund af:

Pedersen ML, Handberg C, Dreyer P. Mental health reported in adult invasive home mechanical ventilation through a tracheostomy: A scoping review. International Journal of Nursing Studies Advances. 2022;4:100110. https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2022.100110

Introduktion

Et stigende antal personer modtager behandling med hjemmerespirator, der er en procedure forbundet med stor kompleksitet. Selvom denne type behandling kan udfordre både deres fysiske og mentale sundhed, har sundhedsvæsnet ofte fokus på de fysiske symptomer. Formålet med studiet var derfor at undersøge den aktuelle viden vedrørende mental sundhed hos voksne, der modtager invasiv hjemmerespiratorbehandling gennem en trakeostomi.

Metode

Der blev gennemført en litteratursøgning efter publiceret og grå litteratur. Primære studier blev inkluderet, som rapporterede om mental sundhed hos voksne, som modtager invasiv hjemmerespiratorbehandling gennem en trakeostomi. Tidsperioden var fra 1. januar 2010 til 24. august 2022. Mental sundhed blev kategoriseret i henhold til Keyes’ tre komponenter: 1) Emotional well-being, 2) psychological well-being og 3) social well-being.

Resultater

 Alle 13 inkluderede studier var udført i vestlige lande, primært fra Europa (n=10). Af disse studier havde otte direkte til formål at undersøge mental sundhed, mens de resterende fem studier rapporterede indirekte fund, hvilket betyder, at der kunne udledes fund vedrørende mental sundhed, selvom dette ikke var studiernes primære formål.

Det fremgår af resultaterne, at behandlingstypen var forbundet med både positive og negative følgevirkninger - oftest var dette i forhold til emotional well-being, som blev undersøgt i alle studierne.

Diskussion

Fundene tyder på, at personer, der modtager hjemmerespiratorbehandling gennem en trakeostomi, oplever forskellige udfordringer i relation til deres mental sundhed.

Det at modtage denne type behandling kunne dog også have positiv betydning for den mentale sundhed.

Fundene blev generelt bekræftet af andre undersøgelser inden for hjemmerespiratorbehandling, men der blev også fundet modsætningsfyldte forhold f.eks. angående oplevelsen af tilfredshed med livet sammenlignet med andre undersøgelser inden for trakeostomi-området.

Implikationer for praksis

Mental sundhed bør ses som en integreret del af menneskers generelle sundhed. Den bedst mulige pleje og behandling af personer, der modtager hjemmerespiratorbehandling gennem en trakeostomi, bør derfor også fokusere på at fremme deres mentale sundhed.

Martin Locht Pedersen, sygeplejerske, cand.cur., forskningsassistent, Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet & Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

marlpedersen@health.sdu.dk