Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 10

I dette nummer

Baggrund

Nødvendigt at se på overførselsindkomster

Hvis sygehusene, skolerne og ældreplejen igen skal op på en acceptabel kvalitet, må man se kritisk på overførselsindkomsterne, siger FTF. Det er en ubehagelig diskussion, men det er utroværdigt, hvis fagforeningerne bare lurepasser eller nøjes med at pege på forringelser for andre grupper end deres egne medlemmer.

Licitationen der løb af sporet

Vejle Amt fik trådt på adskillige tæer og kom på forsiden af aviserne, da man sendte den årlige ventelisteafvikling ud i licitation. Licitationen var et politisk ønske fra et flertal i amtsrådet, men resultatet kom bag på selv de Venstrepolitikere, der havde fået ideen. Forskellene på sygehusenes priser skændes man endnu om. Og patienterne ville hverken til Århus eller Nykøbing Mors.

Fag

Patricia Benner: Sygeplejefortællingens muligheder

Amerikaneren Patricia Benner er især kendt for sin teori om kompetenceudvikling 'Fra novice til ekspert'. Adgangsnøglen til den kliniske kompetence er historiefortælling, og det giver problemer med at omsætte teorien til praksis. Det oprindelige udgangspunkt for Patricia Benners udviklingsteori var manglen på sygeplejersker og stor personaleomsætning på hospitalsafdelingerne.

Hos Mother Teresa i Calcuttas slum

Mother Teresas nonneorden 'Kærlighedens missionærer' omfatter i dag godt 4.000 søstre. De har 200 huse i Indien og 225 i 82 andre lande. Nonnerne lever et enkelt og regelmæs-sigt liv, der er koncentreret om at yde hjælp, kærlighed og omsorg til fattige og syge. Alle uanset alder, hudfarve, religion og erhverv er velkomne til at arbejde i et af Mother Teresas huse, der i Calcutta blandt andet omfatter børnehjem, hjem for døende, hjem for fysisk og psykisk handicappede og hjem og behand-lingsklinik for spedalske.

Hjertelinjen

Hjertelinjen er et tilbud om telefonrådgivning, som er individuel, anonym og uden udgifter for den, der søger råd. Rådgivningen, som er etableret af Hjerteforeningen, er et supplement til det etablerede sundhedssystem, ikke en konkurrent. Formålet er konkret information og støtte, ikke mindst til selv at komme i gang med at løse problemerne.

I HVERT NUMMER

Tema om præmature børn

Samarbejde om de små

Neonatalafdelingen på Viborg Sygehus har i samarbejde med amtssundhedsplejersken taget initiativ til et møde mellem sygeplejerskerne i primær og sekundær sektor. Mødet har resulteret i nedsættelse af en arbejdsgruppe, der blandt andet skal udforme en særlig tidlig udskrivningssamtale, hvori sundhedsplejersken deltager. Formålet er i fællesskab at give bedre omsorg og pleje til familier med for tidligt fødte børn.

De skal have ro til at gro

Sundhedsplejersker er umådeligt betydningsfulde i plejen af de præmature børn, men det kræver, at de har den nødvendige viden både om barnets udvikling, og om hvad det betyder for hele familien at få et for tidligt født barn.