Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 15

I dette nummer

Baggrund

Hvem kender emblemerne?

Arbejdet med at skaffe oplysninger om de mange emblemer, der har været brugt og stadig bruges inden for sygeplejerskernes rækker, skrider rigtig godt frem

Palliativ ekspertfunktion i alle amter

Alle amter bør etablere en selvstændig hospicefunktion, enten i form af en palliativ enhed på sygehusene eller et egentligt hospice udenfor. Det anbefaler en ny rapport. Amternes palliative ekspertenheder skal foruden den interne drift af hospicesengene også have udgående funktion i forhold til uhelbredeligt syge og døende i eget hjem og på plejehjem, såvel som rådgivende og uddannende funktion i forhold til amtets øvrige ressourcer på området.

De svageste skal sikres

Den brede ældrebefolkning har aldrig haft det så godt som nu. Men der er for mange eksempler på svage ældre, der ikke får den behandling, de burde have krav på, siger formanden for Folketingets socialudvalg, Villy Søvndal. Der skal flere penge til, og demente og andre svage grupper bør have den sikkerhed, at et dårligt eller manglende tilbud kan ankes til en uvildig instans.

Fag

Dokumentation for voksende belastning

Opgørelser af en afdelings aktivitet i antal indlæggelser, sengedage og ambulante besøg siger ikke noget om, hvordan plejebelastningen er i det daglige. Skal voksende plejebelastning dokumenteres, bør man i stedet se på akutandelen, andelen af ældre patienter og udviklingen i liggetiden. I ortopædkirurgisk afdeling på Viborg Sygehus kunne en voksende plejebelastning aflæses i disse tal.

I HVERT NUMMER

Tema om uddannelse

Skal den nyuddannede kunne rede en seng?

Når den nyuddannede sygeplejerske står med sit eksamenspapir, skal hun kunne anvendes inden for alle grene af sygeplejen. Men hvad kan vi forvente af en nyuddannet? Hvor meget skal hun kunne i forvejen, og hvor meget er det rimeligt, at hun først lærer på sin nye arbejdsplads? Artiklen her lægger op til seks debattører, der hver især vil give deres bud på spørgsmålet i de følgende artikler. Dabattørerne er henholdsvis afdelingssygeplejersker, sygeplejelærere og rektorer.

Den basale patientpleje

Den nyuddannede sygeplejerske skal selvstændigt kunne varetage den basale patientpleje. Hun skal vide, hvornår hendes handsker er sterile, men de mere specielle funktioner lærer hun først gennem den praktiske erfaring.

Praktisk problemløser

Det er vigtigt, at den nyuddannede er i stand til at ræsonnere sig frem til praktiske løsninger ud fra sin teoretiske viden. Det ville være en stor fordel, hvis de studerende havde en færdighedsliste, de kunne krydse af under uddannelsen.

Mundpleje og sengebad

Den nyuddannede sygeplejerske skal være så grundigt inde i alle de basale plejefunktioner, at hun kan fungere som model for studerende og elever. Hun skal i princippet være så velfungerende, at hun uden problemer kan ansættes alle steder, hvor der udøves sygepleje. Desværre sker der undertiden stadig svigt i de grundlæggende funktioner.

Basis er i orden

Sygeplejerskeuddannelsen er en generalistuddannelse, og alle færdiguddannede sygeplejersker kan deres basis. Men vi må ikke svigte vores nyuddannede kolleger. Et minimum af introduktion til et nyt arbejdsområde må være et forlangende, og de nyuddannede skal ikke pålægges ekstra arbejdsbyrder fra starten.

Køreprøven lige bestået

Diskussionen om, hvilke kvalifikationer en nyuddannet sygeplejerske skal have, kan ikke foregå uden en samtidig debat om uddannelsens tilrettelæggelse og vilkår. Måske skal kritikken af nyuddannede i virkeligheden ses på baggrund af stadig større krav om en rationel arbejdsgang. Måske er problemet, at de studerende mangler tid – både under uddannelsen og når de som nyuddannede skal sætte sig ind i nye arbejdsopgaver.

Dynamisk faglig profil

Vi skal fremover tilstræbe en fællesnævner for de forskellige sygeplejerskeskoler, så uddannelsen får den samme basis over hele landet. Fremtidens sygeplejerske skal hele tiden kunne tilpasse sig de sociale forandringer og de teknologiske fremskridt, og det kræver et solidt fodfæste.

Tema: Ventelister

Henvisningen afgør ventetiden

Den måde, de praktiserende læger beskriver deres patienters sygdomme og lidelser på, når de sender en henvisning til et hospital, er reelt afgørende for, hvor hurtigt patienterne kommer under behandling.

Sådan opgøres ventetiden

Det er svært at åbne en avis eller se et nyhedsprogram i tv, uden at skulle læse eller høre det seneste nyt om hospitalernes ventelister. Men hvordan ser en venteliste egentlig ud, og hvordan bliver den til. Vi tegner her et portræt af en typisk venteliste på et helt almindeligt dansk sygehus.