Boganmeldelser

Læs anmeldelserne i dette nummer af Sygeplejersken

Voksne er stadig autoritære  

Erik Sigsgaard, Ole Varming

Voksnes syn på børn og opdragelse – Grænser eller ej

København: Hans Reitzels
Forlag 1997
186 sider, kr. 198

Om børn skal opdrages, og hvordan denne opdragelse skal være, kan der komme mange diskussioner ud af. Børn beskrives i dag ofte som grænsesøgende, og opdragelse handler om at sætte grænser for sit barn. På baggrund af dette har forfatterne skrevet denne bog, der er nummer et af tre bøger, som beskriver et forskningsprogram om grænser, og hvordan disse påvirker børnene. Der fortælles bl.a. om en opinionsundersøgelse, hvor knap 1.500 voksne er blevet spurgt om deres syn på børn og barn-voksen-forhold.

Nutidens opdragelse er lig med grænser, men hvad dette begreb dækker, er der ikke enighed om, og her bliver man opmærksom på hvor ofte, og i hvor forskellige sammenhæng ordet benyttes, og det paradoks, som dets manglende definition er.

Børn oplever grænser mange steder, både hjemme, i skolen og i institutionerne. Oftest er det fagfolk der taler om grænser og grænsesætning og forsøger at gøre den opdragelse, som tidligere var et privat anliggende, til en offentlig opgave. Fagfolk stiller også spørgsmål ved, om forældrene magter denne opgave, eller om det udelukkende er for professionelle.

Bogen gør det ikke nemmere at have en mening om grænser og børneopdragelse – nærmest tværtimod, men den giver meget stof til eftertanke.

Konklusionen af undersøgelsen er, at grænseterminologien er uegnet i faglig sammenhæng, da definitionen er uklar. Samtidig viser undersøgelsen, at den danske opdragelse stadigvæk er meget autoritær, især over for mindre børn.

Intet tyder på, at mennesker har et naturligt behov for grænser. Det kan vi så tænke lidt over, inden vi næste gang foreslår nogle forældre at sætte grænser for deres børn.

Af Anne Marie Detlefsen, sundhedsplejerske i Ølstykke Kommune.

Medmenneskeetik i sundhedssektoren

Randi-Susanne Natvig

Sykepleie – ETIKK

Oslo: Universitetsforlaget 1997
383 sider, n.kr. 295 

SY-1997-47-25-1aOfte vil sygeplejersken befinde sig i situationer, hvor kendskab til etiske regler og retningslinier ikke er tilstrækkeligt for at nå til etisk gode løsninger, bl.a. fordi hun konstant bliver stillet i nye etiske dilemmaer, der ikke findes regler for. Bogen giver da heller ikke nogen form for svar, men præsenterer grundlæggende etiske teorier og begreber samt etiske problemstillinger i en sundhedsfaglig sammenhæng. Det er hensigten at medvirke til, at sygeplejersken bliver i stand til at identificere og vurdere etiske spørgsmål og optræde som patientens advokat, for at kunne vælge det bedst mulige alternativ for de involverede parter.

Forfatteren behandler grundlagsetiske spørgsmål, områdeetik i sygeplejen samt lovgivning og etik. Hun beskriver, hvad etik og moral er, hvad et etisk dilemma er, og hvordan etiske dilemmaer kan identificeres og løses. Der bliver udførligt gjort rede for en række centrale værdier, begreber og teorier, som er grundlæggende for de etiske principper, vi ønsker skal råde i samfundet. Gennem aktuelle praksiseksempler belyses de etiske dilemmaer, der optræder i sundhedspersonalets møde med patienter og pårørende, og handlingsalternativer drøftes.

Sygeplejens etiske praksis, som den har udviklet sig gennem tiderne, beskrives også. Sidst beskæftiger Randi-Susanne Natvig sig med de specifikke love og etiske retningslinier, der i særlig grad gælder for sygeplejersker. Særligt problematiseres forholdet herimellem, som når etiske opfattelser ikke er i overensstemmelse med gældende love. Der indgår to udmærkede kapitler om sygeplejerskens tavshedspligt og patientrettigheder i forskellige sammenhænge.

Randi-Susanne Natvig, der har været leder af faglig etisk råd i Norsk Sykepleierforbund, og som har mangeårig erfaring med undervisning af kommende sygeplejersker i etik, udgav første gang bogen i 1993. I denne reviderede udgave er indholdet organiseret mere overskueligt, og bogens temaer og de mange meget relevante eksempler og diverse lovstof er aktualiseret og opdateret. Forfatteren formår at give en grundig indføring i emnet på en nærværende og interessant måde.

Bogen er logisk opbygget, meget velskrevet og nem at arbejde med. Indholdsfortegnelsen er god og overskuelig og i hvert kapitel præsenteres debatoplæg med udgangspunkt i sygeplejerskens praksis, som yderligere kan medvirke til en faglig etisk bevidstgørelse og personlig udvikling. Der er et udførligt stikordsregister og bilagsmateriale i form af love, deklarationer og lign. At bogen er norsk volder ikke de store problemer, bortset fra henvisninger til en del norske love og retningslinier.

Titlen henviser ikke til en særlig form for etik for sygeplejersker, præciserer forfatteren. Hun anser etikken som nært forbundet med omsorgsaspektet, der er en del af alle omsorgsarbejderes virke. En mere præcis titel kunne ifølge forfatteren derfor måske have været 'Medmenneske-etikk i helsesektoren'.

Bogen er helt relevant til brug igennem hele sygeplejerskeuddannelsen, men kan altså også med fordel benyttes inden for andre sundhedsuddannelser. Også sygeplejersker i praksis og efteruddannelsessammenhænge kan få glæde af bogen, men størst udbytte fås ganske givet, hvis temaerne diskuteres i en faglig sammenhæng og relateres til en konkret praksis. 

Af Merete Munk, sygeplejelærer, Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet.