Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 9

I dette nummer

Baggrund

For få praktikpladser på sengeafdelingerne

Sammenlægningerne i HS resulterer i, at færre studerende fra skoleafdelingen i Bispebjerg kommer i praktik på kirurgiske og medicinske afdelinger. I stedet findes alternative praktikpladser på ambulatorier og i primærsektoren. De studerende frygter, at de får for lidt somatisk sygehuserfaring.

Loven vi venter på

Regeringens forslag til ny psykiatrilov lægger op til en udvidelse af tvangsindlæggelse og tvangsbehandling, siger kritikerne og peger på, at lovforslaget ikke sikrer patienternes rettigheder i tilstrækkelig grad – hverken de materielle rettigheder eller de behandlingsmæssige. Regeringen er åben for en dialog, inden forslaget kommer til behandling i Folketinget.

Med loven i hånd

Sindslidende er mennesker, der er underlagt en særlov. Det stiller nogle helt specielle krav til det personale, som skal tage sig af dem. Derfor har Dansk Sygeplejeråd til sit høringssvar til revisionen af psykiatriloven indhentet oplysninger fra den faglige sammenslutning af psykiatriske sygeplejersker.

Sygeplejersker holder de andre ude

Sygehjælpere, plejere og social- og sundhedsassistenter må kæmpe for at få lov til at bruge deres uddannelse og kvalifikationer – og ofte forgæves. Mange sygeplejersker har svært ved at acceptere de lavereuddannedes kompetencer, og det kan føre til et dårligt arbejdsklima og skaber demotivation, viser en rapport fra Institut for Sundhedsvæsen, der for første gang dokumenterer, at der foregår en reel fagkamp på hospitalerne.

Respekten er afgørende

Respekt for hinanden som faggrupper er helt nødvendig, hvis et samarbejde på en hospitalsafdeling skal fungere til patienternes og medarbejdernes tilfredshed.

Undervurderede og underbetalte

De britiske medier har i den seneste tid været helt dominerede af alenlange politiske kommentarer foranledigede af den voksende spænding inden parlamentsvalget. Og selv om mange af de 500.000 sygeplejersker ansat inden for sundhedssektoren ikke interesserer sig synderligt for denne politiske debat, kan resultatet af valget dog få afgørende konsekvenser for dem.

Katalysator for bedre planlægning

Mindre spildtid og større patienttilfredshed. Sygeplejerskerne får en mere struktureret arbejdsdag, og afdelingssygeplejersken sparer flere timers dagligt arbejde med indkaldelserne. Det er resultatet af elektronisk booking på operationsafdelingerne på centralsygehusene i Grenaa og Odder.

Når galskaben kontrolleres

Tvungne udskrivningsaftaler for patienter, der ikke vil samarbejde, og udveksling inden for systemet af oplysninger om patienternes private forhold smager for meget af overvågning, mener Britta Løvbo.

Fag

Benner og Wrubel: Omsorg er grundlaget

De to amerikanske sygeplejeforskere Patricia Benner og Judith Wrubel giver ingen opskrift på, hvordan man udfører god sygepleje. Men deres tanker om omsorg, som de mener er grundlæggende for al sygepleje, er lette at følge, fordi de kommer med en række mønstereksempler. Og i disse tider, hvor der er meget debat om forholdet mellem teori og praksis, kan sygeplejersker hente megen faglig stolthed hos de to forskere.

Svage ældre bruger deres livshistorie

Reminiscens – det at bruge sin livshistorie – kan blive et nyttigt redskab i fremtidens ældreomsorg ikke mindst i forhold til svage grupper som de demente. Det viser erfaringer fra udlandet. Et dansk projekt er sat i gang blandt andet med henblik på at etablere et såkaldt erindringscenter.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Kolleger i stedet for halve aber

Fremtiden i de integrerede hjemmeplejeordninger kalder på en ny model, hvor sygeplejerskerne ikke kun anerkender egne fagfæller som kolleger, og hvor et fælles kommunikationsværktøj bør involvere alle medarbejdere.