I nyt regi

Videreuddannelsen af sygeplejersker flyttes efter års ønske til Undervisningsministeriet. Det sker i forbindelse med den nye regerings ændringer af ressortfordelingen. Jordemødrenes videreuddannelse er glemt i skyndingen.

000400F615a
Danmarks Sygeplejerskehøjskole er rent fysisk en del af Aarhus Universitet, men tilhørsmæssigt er man stadig ikke i samme regi.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole er kommet i nyt regi. Efter at have hørt under Indenrigsministeriet og efterfølgende Sundhedsministeriet siden 1951 er højskolen nu overflyttet til Undervisningsministeriet.

Umiddelbart er der tale om en god nyhed. For det ønske har både højskolen og Dansk Sygeplejeråd haft i årevis. Men der er gået skår i glæden.

Bag ønsket om overflytningen har ligget ambitionen om en stærkere tilknytning til universiteterne. Den fortoner sig måske nu, efter at regeringen i forbindelse med valget og de efterfølgende ministerrokader har besluttet at lægge universiteterne ind under Forskningsministeriet.

Nyheden er endnu så varm, at hverken Danmarks Sygeplejerskehøjskole eller Dansk Sygeplejeråd har fået orientering om, hvad overflytningen indebærer rent konkret.

Bagved ligger en henvendelse til Statsministeriet fra formanden for Funktionærernes og Tjenstemændenes Fællesråd (FTF) Anker Christoffersen, som i forbindelse med debatten om reformen Det 21. århundredes Uddannelsesinstitutioner har presset påfor at få de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, herunder sygeplejerskernes, overført til Undervisningsministeriet.

''Det er naturligt, at disse uddannelser hører hjemme i Undervisningsministeriet. Det har vi ønsket i mange år,'' siger Anker Christoffersen og tilføjer:

''Vi anede dog ikke noget om, at Undervisningsministeriet blev delt og universiteterne flyttet over i Forskningsministeriet, men dertil er der kun at understrege, at al uddannelsesplanlægning, også universiteternes, stadig ligger i Undervisningsministeriet.''

Fra Statsministeriets side er der med den nye regeringsdannelse tale om forskellige ressort-omlægninger, og på en af dem har der så efter Anker Christoffersens opfordring stået sundhedsuddannelser.

Sammen med Danmarks Sygeplejerskehøjskole overflyttes også ergoterapeuternes og fysioterapeuternes videreuddannelser til Undervisningsministeriet. Jordemødrene må til gengæld til deres egen overraskelse konstatere, at de ikke er med i overflytnin-gen til Undervisningsministeriet. Men det bliver der nu rådet bod på. Efter aftale med Jordemoderforeningen er der nu fluks gået brev fra FTF med et ønske om overflytning.

Logisk at flytte

''Det er logisk at samle uddannelserne inden for samme profession i ét ministerium. Det har vi ønsket længe. Jeg havde dog gerne set, at de ændringer i uddannelserne og stillingsstrukturen, som vi sammen med Sundhedsministeriet og højskolens styrende organer har arbejdet på i længere tid, var færdige før overflytningen til Undervisningsministeriet,'' siger Inge Andersen, der med meddelelsen om overflytningen også har haft sine spekulationer om, hvad der skulle blive af sygeplejerskernes specialuddannelser og jordemødrenes videreuddannelser, som også er i Danmarks Sygeplejerskehøjskoles regi.

Højskolen er i gang med at revidere diplomuddannelserne og har her ønsket en model, der ligger så tæt op ad universitetsmodellen som muligt. Det vil sige den model, som de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Odense, Århus og København har taget initiativ til i forbindelse med oprettelsen af de nye tværfaglige kandidatstudier. Ordningerne indebærer et såkaldt suppleringsår, der gør det muligt for de studerende at gå videre på kandidatoverbygningen. En lignende suppleringsuddannelse er også et ønske hos Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Den nye suppleringsuddannelse på højskolen skal i givet fald sidestilles med andre sundhedsvidenskabelige uddannelser og dermed være adgangsgivende både til højskolens nye diplomuddannelser og de øvrige nye tværfaglige uddannelser på universiteterne. Med hensyn til højskolens stillingsstruktur er der også her et ønske om at matche andre højere læreanstalter. Det vil sige universitetsmodellen med professorat og tilknyttede lektorater og adjunkturer.

''Vi håber naturligvis, at Undervisningsministeriet vil være positiv over for vores ønsker, som Sundhedsministeriet har bakket op om,'' siger Inge Andersen, der både er glad for overflytningen og samtidig lidt ked af at skulle sige farvel til Sundhedsministeriet, som har udvist stor forståelse for Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Inge Andersen fremhæver igen det logiske i overflytningen og nævner som eksempel arbejdet med diverse bekendtgørelser:

''Hver gang, der har skullet udarbejdes bekendtgørelser, har vi insisteret på, at de skulle svare til Undervisningsministeriets bekendtgørelser. Det arbejde kan nu laves direkte.''

Ønsker universitetsmodel

Også Dansk Sygeplejeråds formand Jette Søe finder, at Undervisningsministeriet

Side 38

er det naturlige tilhørssted for en undervisningsinstitution:

''Der er åbenlyse fordele ved, at en uddannelsesinstitution som Danmarks Sygeplejerskehøjskole er placeret i samme ministerium som andre uddannelsesinstitutioner. Men lige i øjeblikket spekulerer vi meget over, hvad det kommer til at betyde, at universiteterne er flyttet væk fra Undervisningsministeriet og over i Forskningsministeriet. Det er svært at gennemskue, hvad der ligger i den beslutning med hensyn til det daglige praktiske arbejde,'' siger hun og tilføjer:

''Det er ikke nogen hemmelighed, at vi meget gerne vil have overført Danmarks Sygeplejerskehøjskole til samme regi som universiteterne. Med overflytningen fra et ministerium til et andet kan vi frygte, at de længe ønskede ændringer, der var på trapperne på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, nu enten bliver udskudt eller måske slet ikke bliver til noget. Men alt i alt er vi glade for overflytningen til Undervisningsministeriet.''

Jette Søe oplyser, at Dansk Sygeplejeråd har taget kontakt til Finansministeriet for at få en afklaring om stillingsstrukturen på Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Som et led i overenskomstforhandlingerne i 1997 blev der netop afsat penge til den nye stillingsstruktur på højskolen.

Politisk handel

'Sygeplejersken' har gerne ville have en kommentar fra den nye forskningsminister Jan Trøjborg til overflytningen af Danmarks Sygeplejerskehøjskole til Undervisningsministeriet, men det har ikke været muligt.

Regeringen skjuler imidlertid ikke, at det var hensynet til balancen mellem de to regeringspartier og ikke hensynet til de højere uddannelsers vé og vel, der gjorde, at universiteterne blev overflyttet til Forskningsministeriet.

Til Berlingske Tidende (20.3.98) siger statsminister Poul Nyrup Rasmussen, at det for ham har været et ønske om at få et stærkt sammenhængende forskningsministerium, hvor al forskning er samlet under ét politisk ansvar – med en stærk politisk leder. Det betyder, at Forskningsministeriet mere end fordobler sin tyngde på finansloven – fra to til syv milliarder kroner. For at sikre, at de to ministerier ikke blokerer hinanden, har regeringen nedsat et udvalg til at se nærmere på tingene.

Nøgleord: Danmarks Sygeplejerskehøjskole, uddannelse, videreuddannelser.

Emneord: 
Efter- og videreuddannelse
Organisering