Det handler om strategi

Det er vigtigt, at sygeplejerskerne er på banen i uddannelsesdebatten. Sundhedskartelles forslag til en uddannelsesreform viser, at vi er i offensiven med et konstruktivt forslag, siger Dansk Sygeplejeråds formand Jette Søe, der lægger op til et brud med amterne som formidlere af sygeplejerskeuddannelsen.

SY-1998-43-36-1Jette Søe: ''Nu prøver vi noget nyt – at være på banen ligesom de andre.'' Arkivfoto

Det er ikke nogen hemmelighed, at Sundhedskartellets forslag til en reform af de mellemlange sundhedsuddannelser har vakt opmærksomhed.

Forslaget, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra de respektive organisationer, er på flere måder et brud med det vante:

  • Fire års grunduddannelse i universitetsregi og bachelorstatus med mulighed for at gå videre med kandidat- og ph.d.-grad.
  • Væk fra amterne og ind under Undervisningsministeriet.
  • Væk fra de monofaglige institutioner og ind i regionale centre (helseuniversiteter) sammen med de øvrige uddannelser i Sundhedskartellet.
  • Styrkelse af de professionsfaglige niveauer via bedre praktik/klinik og forskningsbaseret undervisning.
  • Samundervisning i fælles støttefag og tværfagligt projektarbejde i den sidste del af uddannelserne.

Forslaget, der bakkes op af et flertal i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse (se referatet side 13), er endnu ikke godkendt af samtlige organisationer i Sundhedskartellet.

Derfor er forslaget heller ikke klar til offentliggørelse i sin fulde længde på nuværende tidspunkt, men det forhindrer ikke, at Dansk Sygeplejeråd og andre har sat hovedelementerne i forslaget til diskussion.

At være på banen

Det er vigtigt for Jette Søe, at Dansk Sygeplejeråd har en offensiv politik på uddannelsesområdet:

''Traditionelt har organisationerne siddet og ventet på udspil fra myndigheder og andre implicerede. Når forslagene har foreligget, har vi arbejdet os igennem dem og er så kommet frem med vores egne ønsker.

Her prøver vi noget nyt: At være på banen ligesom de andre.

Det er baggrunden for, at vi sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet nu kommer med et konstruktivt bud på, hvordan vi synes, vores uddannelser bør kunne leve op til de næste mange års krav.

Og fordi vi er så mange, omkring 100.000 i alt inden for Sundhedskartellet, kan man ikke vælge at overhøre os.

Samtidig er samarbejdet inden for kartellet med til at forhindre, at omgivelserne kan spille os ud mod hinanden. Det har de gjort før, fordi vi hver især har ønsket noget forskelligt. Nu er der sammenhæng i det, vi gerne vil.

Derfor står vi stærkt.''

Jette Søes understregning af det vigtige i at være i offensiv med egen strategi vandt tilslutning i hovedbestyrelsen og var stærkt medvirkende til, at et flertal godkendte, at der skal arbejdes videre med forslaget.

Ikke snobberi

Jette Søe understreger, at selvom sygeplejerskerne stræber efter en bachelor-anerkendelse og en nærmere tilknytning til universiteterne, er der ikke tale om noget snobberi for akademikertitler:

''Selvom grunduddannelsen foreslås placeret i et såkaldt helseuniversitet, er det ikke tanken, at vi skal gå rundt og kalde os akademikere. Vi skal ikke være skrivebordsgeneraler. Vi skal ikke væk fra vores patienter,'' siger hun.

''I min begrebsverden vil en erhvervs-bachelor ikke være en traditionel akademiker, men en fagperson, som kan arbejde på et højt fagligt niveau i praksis. Og som er kvalificeret til at gå i gang med en kandidat- og ph.d.-uddannelse uden først at skulle have en eller anden form for merit.

Det skal man i dag, hvis man ønsker at gå i gang med vores egen kandidatuddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole eller en af de andre kandidatuddannelser, der udbydes af universiteterne.

Når vi foreslår, at grunduddannelsen skal være på fire år, er det for at kunne give uddannelsen det kvalitetsløft, som vil berettige os til bachelor-status.''

Tværfaglige miljøer

Jette Søe mener, at de foreslåede helseuniversiteter rummer nogle indlysende fordele og er i tråd med Undervisningsministeriets ønsker om stordrift i regionale centre og samordning af ressourcer:

''Antallet af uddannelsesinstitutioner er ikke det afgørende, ligesom det heller ikke er afgørende, om centrene i første omgang er murstensløse,'' siger hun.

''Det afgørende er strukturen og funktionerne, som skal lægge op til nogle attraktive studiemiljøer.

Vi skal hver især stadig have vores monofaglige uddannelser.

Stordriften og tværfagligheden kommer ind ved, at vi kan tilrettelægge samundervisning i en række fag, ligesom det skal være muligt at lave tværfaglige projekter i den sidste del af uddannelserne.

For mig er eksempelvis de tværfaglige projekter en oplagt idé, og jeg kan kun spørge, hvorfor vi ikke har tænkt på den form for tværfaglighed før.

Når man som studerende har, om jeg så må sige, fået fod på egen uddannelse i slutningen af studieforløbet, er det yderst relevant at lave noget fælles med andre,'' siger hun og peger på, at netop de større tværfaglige studiemiljøer også kan medvirke til at trække nogle flere unge til faget.

Væk fra amterne

Sundhedskartellets forslag placerer uddannelserne under Undervisningsministeriet. Det betyder en løsrivelse fra amterne, der ellers har udbudt sygeplejerskeuddannelsen i årtier.

Dansk Sygeplejeråd er meget direkte i sin kritik af skolesamarbejdet med amterne:

''Vi er simpelthen ikke tilfredse med amternes håndtering af sygeplejerskeuddannelsen,'' siger Jette Søe.

''Allerede for to år siden blev der peget på problemer med sygeplejerskeuddannelsen. Alligevel er der ikke rigtig sket noget.

Det kan godt være, at amterne har nogle gode intentioner med os, men det virker, som om de ikke evner at have en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerskeuddannelsen i deres regi.

I hvert fald savner vi konkret handling,'' siger Jette Søe og fortsætter:

''Det er vores indtryk, at politikerne i fællesbestyrelserne er mere optaget af de øvrige uddannelser i amtsregi, det vil blandt andet sige de gymnasiale uddannelser og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, end af os.

Det er klart utilfredsstillende. Derfor ønsker vi nu en løsrivelse.''

Jette Søe understreger, at man fortsat vil være nødt til at have et samarbejde med amterne om praktikdelen i uddannelsen.

Højeste fællesnævner

Sundhedskartellets forslag til en reform af organisationernes grunduddannelser skal nu til forhandling i diverse relevante sammenhænge.

På forhånd er der udtrykt bekymring for, at samarbejdet om de forskellige uddannelser i Sundhedskartellet måske kan sinke eller hindre sygeplejerskerne i at opnå bacheloranerkendelse samt opbygningen af en forskningsbaseret undervisning og anvendelsesorienteret klinisk forskningsindsats.

''Det er jeg slet ikke bekymret for. Tværtimod tror jeg, at vi med forslaget fremskynder processen for sygeplejersker og andre grupper,'' siger Jette Søe.

''Vi har i mange år talt og talt i lukkede forsamlinger om uddannelsesreformer.Ved at melde ud med forslaget her kan vi få fat i de egentlige beslutningstagere.

Sundhedskartellets forslag dækker ikke alle medlemsgrupperne i kartellet. Vi går efter at få taget hul på en nødvendig og fremadrettet reform ud fra højeste fællesnævner.

Hvis nogen forestiller sig, at der sker forrringelser for sygeplejerskerne i den proces, må jeg tage det som udtryk for manglende selvtillid og unødig bekymring over det nye – at være offensiv på dette område.''

Der er aftalt møde med Folketingets sundhedsudvalg og uddannelsesudvalg senere på måneden, og efterfølgende er der bedt om en tid hos undervisningsministeren.

''Men om vi når det sidste, inden undervisningsministeren går på barselsorlov, er usikkert,'' siger Jette Søe.

NI ORGANISATIONER I SUNDHEDSKARTELLET

Sundhedskartellet blev dannet for godt et år siden og dækker følgende ni faggrupper:

Sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hospitalslaboranter, socialrådgivere, apoteksassistenter, tandplejere og økonomaer.

De ni medlemsorganisationer repræsenterer omkring 100.000 medlemmer.

Samarbejdet omfatter en række områder – lige fra overenskomster og aftaler til sundhedspolitik, arbejdsmiljø, organisatoriske forhold og uddannelse.

Nøgleord: Bachelorstatus, helseuniversitet, sundhedskartel, uddannelse.

Tema: Sygeplejerskeuddannelsen

Alle venter på ministeren              

Det handler om strategi                 

Måske inden for rækkevidde              

Emneord: 
Sygeplejerskeuddannelsen