Sygeplejeprocedurer på internet

Sygeplejeprocedurer, standardplejeplaner og anden dokumentation af den sygeplejefaglige standard og kvalitet kan med fordel lægges ud på internettet.

På Intensiv afsnit N, Århus Kommunehospital, er vi ved at lægge sidste hånd på udgivelsen af afsnittets sygeplejeprocedurer på internettet.

I 1994 lavede vi de første beskrivelser af afsnittets sygeplejeprocedurer. Siden er samlingen vokset støt og består nu af i alt ca. 125 beskrivelser inden for en lang række forskellige emner.

Intensiv afsnit N modtager patienter inden for et bredt klinisk felt. Bl.a. derfor er der et stort oplæringsprogram, og procedurebeskrivelserne har som forventet været til stor hjælp for både nyansat personale og for personale, der har været i afsnittet gennem længere tid.

Startskuddet gik i 1997, da Århus Kommunehospital indførte et nyt computerbaseret laboratoriesystem, bl.a. til bestilling af og afgivelse af svar på blodprøver m.m. Det nye system betød f.eks., at hvert enkelt afsnit på hospitalet fik et antal computere stillet op i afsnittet til brug i forbindelse med laboratoriebestillinger. Computerne var, ud over laboratoriedelen, sat op med tekstbehandling og internetadgang.

Den første fase

Før computernes indtog i afsnittet havde sygeplejeprocedurerne udelukkende bestået af papirudgaver i mapper. Udarbejdelsen af disse papirudgaver havde hidtil krævet bistand fra hospitalets AV-afdeling, der tog sig af opsætning, trykning osv. En ganske omstændelig fremgangsmåde. Men nu fik vi selv en mulighed for at stå for alle faser i tilblivelsen af procedurebeskrivelserne.

Den første store opgave bestod i at få hele materialet lagt ind i vores eget tekstbehandlingssystem. Efter hele materialet var blevet tilgængeligt på vore egne computere, stod vi over for den næste store opgave. En stor del af procedurebeskrivelserne var mellem to og fire år gamle, og indholdet i de ca. 125 beskrivelser trængte alle til en gennemgribende revision.

Samtidig blev der lavet en plan for en løbende revision af materialet hvert andet år. Da procedurerne var blevet revideret og lagt ind i afsnittets egne computere, opstod tanken om at lægge materialet ud på internettet.

Procedurer på internettet

Den næste udfordring bestod i at få materialet gjort tilgængeligt på internettet. Via Århus Kommunehospitals hjemmeside er der et link til Intensiv afsnit N, der har sin egen hjemmeside. På afsnit Ns hjemmeside kan man klikke sig ind på forskellige emner - herunder sygeplejeprocedurerne.

En sygeplejerske i afsnittet, som er webmaster på afsnittets hjemmeside, har udviklet ideen og stået for den tekniske del af projektet. Tekstbehandlingsfiler kan af tekniske grunde ikke uden videre overføres til internettet. De skal først oversættes til en HTML-kode, som er det almindelige filformat på internettet. Samtidig har Århus Kommunehospital faste retningslinier for udseende, form, tilgængelighed m.m. Bl.a. derfor har det været en større opgave at gøre materialet egnet til en internetversion.

Som web-redigeringsværktøj er anvendt Microsoft FrontPage. Og fordi hospitalets web-politik fastslår, at hjemmesiden skal kunne læses af gamle web-browsere, er der ikke anvendt mere avancerede muligheder som f.eks. Java, Frames o.l.

I en del af procedurebeskrivelserne understøttes teksten af fotos, der er taget digitalt og lagt ind på siden. Et eksempel på en procedurebeskrivelse, hvor billeder understøtter teksten, er beskrivelsen af, hvordan man lejrer en patient i bugleje. En sådan beskrivelse kan være svær af forstå uden fotos.

Frem for at lægge billederne direkte ind i teksten er der sat links til bilagsfotos ind i teksten. Det er gjort for ikke at gøre downloadtiden for lang, da mange så mister tålmodigheden og logger af. På denne måde kan man se, at der er lagt et foto ind, klikke på linket og åbne billedet, hvis man ønsker det. Eller blot surfe videre.

Sundhedsfaglig målgruppe

Sygeplejeprocedurerne beskriver instrumentelle sygeplejeopgaver. Det forudsættes, at de situationsbestemte overvejelser f.eks. om information til patienten, afskærmning, etiske og æstetiske hensyn indgår i overvejelserne, når procedurerne udføres.

At både fagfolk og lægmænd kunne kigge afsnittet over skulderen på internettet, gav i begyndelsen af

Side 31

processen anledning til diskussion. Ville det f.eks. kræve særlige hensyn til sprog, opsætning osv.?

Det er vores holdning, at internettet er en del af den demokratiske proces, hvor borgeren kan kigge med overalt. Og alle må i den forbindelse forholde sig kritisk til et hvilket som helst materiale, der er tilgængeligt via internettet, tv, aviser, bøger osv.

Men for at tydeliggøre, hvem målgruppen er, står der i indledningen til materialet, at procedurebeskrivelserne henvender sig til sundhedsfagligt personale.

Procedurebeskrivelserne er ikke evidensbaserede. De ligger uden for rammerne af de definerede evidensniveauer. Men målet er med tiden at kunne evidensbasere sygeplejeprocedurerne. I dag er beskrivelserne baseret på god klinisk praksis. Flere steder i materialet er der angivelse af lokale forhold, som man således må abstrahere fra i andre sammenhænge.

At materialet nu ligger frit tilgængeligt på internettet forpligter. Alle kan på afstand få indblik i afsnittes procedurestandard, så det kræver løbende ajourføring og revision af materialet. Det har vi det godt med. Vi er sikre på, at vores standard er god, og håber desuden på at få respons og gode råd, hvis nogen finder anledning til det. Både teknisk og formmæssigt håber vi dog nu at have overstået de værste børnesygdomme. Afsnittets webmaster er desuden meget fokuseret på at skabe en levende og opdateret hjemmeside.

Viden og visioner

Internettet er velegnet til at udveksle erfaringer og viden inden for mange forskellige områder af den praktiske sygepleje, og sygeplejersker vil her have mulighed for at gøre deres særlige viden og kunnen tilgængelig for andre.

Vi forventer, at materialet vil kunne anvendes af intensivafdelinger og af en lang række andre afdelinger og praktikere, der står over for en instrumentel sygeplejeopgave. Indtil videre er vi primært blevet kontaktet af andre intensivafdelinger rundt omkring i landet, der f.eks. har brugt materialet som inspiration til selv at opbygge en proceduresamling. Andre har via hjemmesiden sendt mails med spørgsmål om tekniske detaljer eller ønsket at få noget af indholdet uddybet.

Ud over beskrivelser af sygeplejeprocedurer ville en lang række materialer vedrørende dokumentation af den sygeplejefaglige standard og kvalitet være egnede til internettet, f.eks. standardplejeplaner osv.

Anne Sophie Ågård er ansat som intensivsygeplejerske på Intensiv afsnit N, Århus Kommunehospital.

Emneord: 
Dokumentation
Internet