Livsstil og egenomsorg på skoleskemaet

Diabetesskoler vokser frem over hele landet, men dækker endnu ikke type 2-diabetikernes behov. Formålet med skolerne, som findes i flere modeller, er, at diabetikeren skal lære egenomsorg og at tage ansvar for sig selv og sin sygdom.

Skemalagt skoleuge, undervisning i forambulatorium, undervisning i moduler, rejsende skoler. Der er flere modeller for diabetesskoler, som henvender sig til patienter med diabetes type 2. Det gennemgående træk ved skolerne er formålet, nemlig at diabetikerne ved at få viden om sammenhængen mellem sygdom, levevis og behandling får styrket deres egenomsorg, får bedre diabeteskontrol og øget livskvalitet.

Diabetikere, der selv tager ansvar for deres sygdom, som forstår at regulere deres blodglukose på baggrund af hjemmemålinger og går til rutinekontroller, får færre komplikationer og opnår bedre livskvalitet. En sådan grad af egenomsorg forudsætter viden, kunnen og læring, som må erhverves gennem undervisning.

Sundhedsstyrelsen anbefalede i 1994 i rapporten ''Diabetesbehandling i Danmark - fremtidig organisation'' (1), at amterne gennemførte en systematiseret undervisning af diabetikere. Århus Kommunehospital havde allerede i 1989 oprettet en diabetesskole, og Diabetesskolen ved Odense Universitetshospital er fra 1993.

Siden er der dukket flere diabetesskoler op, men endnu er der seks amter, som ikke har indført systematisk undervisning. Fire tilbyder ikke behovsorienteret undervisning. Selv om effekten af undervisning kan dokumenteres, får altså langtfra alle type 2-diabetikere den optimale behandling. I almen lægepraksis og ambulatorier er der normalt mindre end en halv time afsat til en konsultation, som også skal omfatte kontrolmålinger, så det er begrænset, hvor megen individuel undervisning, der kan gives.

Timeantal, vægtning og undervisningsform varierer fra skole til skole.

Her skitseres fire eksempler på undervisningstilbud til type 2-diabetikere:

Roskilde: Fire eftermiddage
Diabetesskolen i Roskilde Amt, oprettet i 1996, er en del af Medicinsk ambulatorium ved Amtssygehuset Roskilde. Der afholdes syv skoleforløb om året for 8-10 nydiagnosticerede diabetikere og diabetikere, der ikke tidligere har fået systematisk undervisning. Undervisningen strækker sig over en hel og tre halve dage, svarende til 16 1/2 time.

Første dag møder diabetikeren fastende om morgenen og får taget blodglukose, inden der serveres morgenmad. Herefter er der samtale og undersøgelse ved sygeplejerske og fodterapeut, og diabetikeren lærer at måle blodglukose. Selve undervisningen gives om eftermiddagen i fire dage. Undervisningen er overordnet planlagt, men tager udgangspunkt i deltagernes spørgsmål og erfaringer og kan suppleres med individuel vejledning.

Undervisningen følges op efter fem måneder, hvor diabetikerne får målt, hvor godt diabeten har været reguleret med ''sladreprøven'' HbA1c - glykolyseret hæmoglobin, der er et mål for middelglukosekoncentrationen i de forudgående 6-8 uger - bliver vejet, udfylder en multiple choice-test med spørgsmål om diabetes, behandling og egenomsorg. Testen, der afleveres anonymt, giver underviserne tilbagemelding på, om undervisningsmålene er nået, og bliver desuden gennemgået med deltagerne i en gruppesamtale med diætist og sygeplejerske. Kapaciteten er 60-70 diabetikere om året.

Odense: Hjemmeopgaver i motion
Diabetesskolen ved Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital underviser både type 1- og type 2-diabetikere. Holdene er på ideelt 10 deltagere og tilstræbes sammensat aldersmæssigt homogent

Side 31 

uden hensyntagen til diabetestype, -varighed, sværhedsgrad eller forudsætninger. Deltagerne kan være fra 15-90 år, og de kan henvises af både læge og sygeplejerske fra afdeling Ms ambulatorium eller fra afdelingerne af læge eller sygeplejerske på tilsyn fra endokrinologisk afdeling M. Diabetesskolen er åben i dagarbejdstiden året rundt, et nyt hold begynder hver mandag. Skoleforløbet omfatter 11 undervisningstimer og desuden praktiske øvelser i indkøb og madlavning.

Alle diabetikerne er den første dag til en individuel samtale med læge og kontaktsygeplejerske, der søger at afdække patientens viden, færdigheder og motivation for undervisning, holdning til sygdom og evt. livsstilsændringer. Deltagerne får hjemmeopgaver i form af motion, hvis effekt på blodglukosen skal måles. Hver dag måles blodglukose inden frokost, der er anrettet som buffet, så patienterne selv kan sammensætte deres frokost. Undervisningen følges op individuelt. Kapaciteten er ca. 500 diabetikere om året.

Ringkøbing: To rejsehold
I Ringkjøbing Amt er der to mobile diabetesskoler, som organisatorisk hører til centralsygehusene i Herning og Holstebro. To diabetessygeplejersker, ansat på hver sit centralsygehus, tager sig af planlægning og undervisning og arbejder så tæt sammen, at de kan afløse hinanden og arrangere fællestilbud til patientgrupper med særlige behov f.eks. aften- og lørdagsundervisning til unge med type 2-diabetes. Diabetesskolerne er et tilbud til type 2-diabetikere, som er selvhjulpne og selv kan sørge for transport til og fra skolen. Skolen flytter hen, hvor der er behov for og ønske om undervisning, og undervisningen afvikles i lokaler i primærkommunerne eller på det lokale sygehus.

Side 32
Annonce

Side 33 

Både sygehusenes diabetesteam og praktiserende læger kan henvise direkte til skolerne. Primærdiætisten i samme lokalområde deltager i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, og der tilsigtes desuden tæt samarbejde med den lokale diabetespraksiskonsulent. Skoleforløbene må nødvendigvis planlægges lang tid i forvejen, både fordi der skal skaffes egnede lokaler, og fordi holdene gerne skulle sammensættes af deltagere med nogenlunde de samme forudsætninger.

De to diabetessygeplejersker sammensætter derfor selv deres hold efter en form for visitation efter henvisning eller forsamtale. Der gives teoretisk undervisning i ca. 13 timer og praktisk undervisning i ca. 10 timer. Den praktiske undervisning omfatter madlavning, motion og besøg i et supermarked, hvor der studeres varedeklarationer. I pauserne på kurset er der indbygget frokost, blodglukosemålinger og samtale om dagens emner.

Et samlet skoleforløb på en uge er på ca. 27 timer. Hver skole afholder 10 kurser om året. Kapaciteten er på ca. 230 diabetikere og pårørende om året, hvilket dækker amtets behov tilfredsstillende. Skolerne er lidt forskellige. I den nordlige del af amtet, dvs. på skolen ved Centralsygehuset i Holstebro, kommer deltagerne til en forsamtale, hvor de desuden lærer at måle blodglukose og kan låne et måleapparat. I den sydlige del af amtet, dvs. på skolen ved Centralsygehuset i Herning, er der ingen forsamtale, men deltagerne kommer til opfølgning i grupper efter tre måneder, et halvt år og ét år. Deltagerne lærer at måle blodglukose på selve kurset og kan også låne et måleapparat.

Brædstrup: Undervisning i moduler
Livsstilscentret ved Brædstrup Sygehus modtager patienter med livsstilsrelaterede sygdomme f.eks. personer med hjerte-karsygdomme, kronisk obstruktive lungelidelser, svær overvægt og type 2-diabetikere. Diabetikere, både type 1 og 2, kan indlægges til et trænings- og undervisningsforløb, der består af tre moduler. Diabetikerne indlægges i hold på 14-18 personer inklusive ægtefælle eller samlever under hotelagtige forhold. En indlæggelse varer fire dage fra mandag til torsdag og gentages efter tre måneder.

Efter endnu tre måneder følger en ambulant undervisningsdag. Patienterne henvises af egen læge eller sygehus. Den teoretiske og praktiske træning på centret er rettet mod livsstil, stress, motion, motivation, sundhedsfremme og forandringsprocesser. På hold, hvor diabetes er fællesnævner, lægger undervisning og træning i sundhedsfremme særlig vægt på kost, motion, rygning, forebyggelse af komplikationer m.v. Livsstilscentret har foruden de 12 patientværelser faciliteter i form af skolestue, spisestue, køkken, motionsrum, opholdsstue, fysioterapi og svømmebassin.

Kapaciteten ligger omkring 200 afsluttede moduler om året. Diabetesforeningen udgav i 1998 rapporten ''Undervisning af diabetespatienter i Danmark'' (2), som giver en oversigt over eksisterende tilbud om undervisning af diabetikere. Rapporten er tænkt som inspiration for de amtslige diabetesudvalg og indeholder forslag til pilotprojekter i almen praksis, hvor undervisningstilbuddene for ældre diabetikere ikke er optimale. Siden rapporten udkom, er der kommet flere tilbud om diabetesskoler.

Diabetesskolerne 

Organisatorisk hører diabetesskoler som regel til et sygehus, og egen læge eller sygehuslæge kan henvise diabetikeren til undervisning. Diabetikerne undervises i mindre grupper med typisk 8-12 deltagere, hvoraf nogle kan være pårørende. Holdene kan være sammensat, så deltagernes alder, sygdomsvarighed og sociale og/eller uddannelsesmæssige baggrund harmonerer. Flere steder tilbydes også individuel undervisning, hvis diabetikeren skønnes ikke at kunne få tilstrækkeligt ud af gruppesamværet. Underviserne er sygeplejerske, klinisk diætist, fodterapeut og læge, men der er også eksempler på undervisning ved fysioterapeut og psykolog. Undervisningen omfatter først og fremmest sygdommen diabetes type 2, regulering, blodsukkermåling, kost, motion, livsstil, fodpleje og forebyggelse af senkomplikationer.

Adresser:

Diabetesskolen ved Odense Universitetshospital,

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C.

Kontaktperson: Diabetessygeplejerske Grethe Kirketerp.

Livsstilscentret ved Brædstrup Sygehus,

Sygehusvej, 8740 Brædstrup.

Kontaktperson: Sygeplejerske Susanne Bøgelund.

Diabetesskolerne i Ringkjøbing Amt,

Holstebro Centralsygehus, Lægårdvej

12, 7500 Holstebro.

Kontaktperson: Diabetessygeplejerske Ida Johannessen.

Diabetesskolen,

Medicinsk ambulatorium, Amtssygehuset i Roskilde, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde.

Kontaktperson: Diabetessygeplejerske Anne Grethe Bengtsen.

Litteratur

  1. Sundhedsstyrelsen. Diabetesbehandling i Danmark - fremtidig organisering. København: Sundhedsstyrelsen 1994.
  2. Diabetesforeningen. Undervisning af diabetespatienter i Danmark. Rapport nr. 2. Odense: Diabetesforeningen; 1998.
Emneord: 
Diabetes