Fra højskole til universitet

Med overflytningen af Kandidatuddannelsen i Sygepleje til Aarhus Universitet siger Danmarks Sygeplejerskehøjskole farvel til en epoke. Nu skal der satses på udvikling af nye uddannelser.

SY-2001-06-24-1"Overflytningen er et naturligt led i en lang udvikling. Det skal vi kun være glade for, selv om det er med vemod, vi må sige farvel til vores kandidatuddannelse," siger Ellinor Nicolaysen, som er konstitueret rektor for højskolen. Foto: Kissen Møller Hansen.
 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje er fra januar i år overflyttet fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, hvor uddannelsen er etableret i det nye Institut for Sygeplejevidenskab.

Rent fysisk bliver der dog ikke tale om nogen stor forandring, idet universitetet lejer sig ind i de dertil indrettede lokaler på Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Overflytningen af studerende og lærere betyder, at højskolen mister en af sine væsentlige aktiviteter, men som Ellinor Nicolaysen, konstitueret rektor for højskolen, siger:

''Det har længe været vores store ønske, at Kandidatuddannelsen i Sygepleje kom i universitetsregi. Det er dér, en kandidatuddannelse hører hjemme. Ph.d.-uddannelsen i sygeplejevidenkab har hele tiden ligget her, fordi det kun er universiteterne, der kan tildele ph.d.-graden. Overflytningen er et naturligt led i en lang udvikling. Det skal vi kun være glade for, selv om det er med vemod, vi må sige farvel til vores kandidatuddannelse. Vi skal så finde andre aktiviteter at udbyde fra højskolen. Husk på, vi har været en monopolinstitution. Nu får vi konkurrence, og det skal nok være sundt på længere sigt.''

Overflytningen af kandidatuddannelsen er sket som en virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at det nuværende personale, som hidtil har været ansat af Danmarks Sygeplejerskehøjskole til at varetage undervisningen af de kommende cand.cur.'er, flytter med over i den nye konstruktion. Ifølge Lov om Virksomhedsoverdragelse bevarer de ansatte deres nuværende stillinger, men på længere sigt ventes de at indgå i universitetets almindelige stillingsstruktur.

For højskolen betyder overflytningen, at universitetet overtager den økonomiske drift af kandidatuddannelsen. Til gengæld vil højskolen få en indtægt ved at leje lokaler ud til universitetet, ligesom der skal laves aftaler om f.eks. brug af biblioteket.

Masterniveauet

Ellinor Nicolaysen vil ikke bruge udtrykket ''at save den gren over, man selv sidder på'' med overflytningen af den efterspurgte kandidatuddannelse og en evt. kommende udflytning af diplomuddannelserne, sådan som den nye lov om Centre for Videreuddannelser (CVU-loven) lægger op til (se Sygeplejersken nr. 46/1999.

''Vi har fået vores sag for. Ingen tvivl om det,'' siger hun.

''Men det er jo ikke kun Danmarks Sygeplejerskehøjskole, der oplever turbulens. Det gør hele uddannelsesområdet med ny lovgivning og den netop vedtagne reform af de seks mellemlange videregående sundhedsuddannelser ­ sygeplejersker, radiografer, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og bioanalytikere (se Sygeplejersken nr. 5/2001).

Når man har lovgivet om, at en diplomuddannelse skal høre hjemme på de kommende videreuddannelsescentre (CVU'erne), så må Danmarks Sygeplejerskehøjskole nøje overveje situationen. Skal vi fortsat udbyde vores diplomuddannelse, som lige er blevet revideret, eller skal vi satse på noget nyt, f.eks. at kunne tilbyde masteruddannelser i klinisk sygepleje? Det sidste kræver, at vi enten får Undervisningsministeriets godkendelse som højere læreanstalt, eller at vi gennemfører dem i et samarbejde med et af universiteterne, f.eks. Aarhus Universitet, som vi i forvejen har gode relationer til. Vi har allerede udarbejdet forslag til en masteruddannelse til sundhedspleje, som vi venter på at få godkendt.

Badevandet

Højskolens nye diplomuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, er allerede et tilløbsstykke. Alle studiepladser ved de to afdelinger i Århus og København er fyldt op. Det samme er pladserne på sundhedsplejerskeuddannelsen og suppleringsuddannelsen:

''Derfor smider vi heller ikke barnet ud med badevandet,'' siger Ellinor Nicolaysen.

''På nuværende tidspunkt ved vi ikke noget om de diplomuddannelser, de nye CVU'ere vil kunne tilbyde. Hvor mange der vil blive udbudt, og hvem der vil søge. Det vil bl.a. afhænge af kapacitet og niveau. Selv mener vi, at niveauet på vores egen diplomuddannelse er rimeligt højt. Derfor nedlægges den selvfølgelig ikke uden videre.''

Den nye diplomuddannelse har ikke ligesom højskolens gamle diplomuddannelser egentlige specialeopdelinger. Uddannelsen består af nogle grundmoduler og tilvalgskurser, og det betyder, at de studerende selv tilrettelægger deres studieforløb. Indtil nu har denne form været en succes. Både chefsygeplejersker og andre inden for den kliniske sygepleje har givet uddannelsen en god modtagelse.

Opkvalificeringen

Et andet uddannelsestilbud på Danmarks Sygeplejerskehøjskole er suppleringsuddannelsen. Den søges af de sygeplejersker, som gerne vil kvalificere sig til at blive optaget på Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Men også dette tilbud bliver på sigt et offer for udviklingen. Den nye reform lægger op til et løft af sygeplejerskeuddannelsen til bachelorniveau, og det betyder, at sygeplejerskerne ikke behøver suppleringen, men kan springe direkte ind på de relevante kandidatuddannelser, herunder cand.cur.-studiet.

''Der vil gå nogle år, før suppleringsuddannelsen bliver uaktuel,'' siger Ellinor Nicolaysen, men peger på, at højskolen ikke behøver at hænge med hovedet af den grund.

''Vi ønsker sygeplejerskerne til lykke med professionsbacheloren. Den kan vi alle være glade for. Som erstatning ser jeg et tilbud, som ligner suppleringsuddannelsen meget, og som kan være målrettet de mange sygeplejersker, som ikke har fået den nye sygeplejerskeuddannelse, og som har brug for opkvalificering, specielt inden for sygeplejeteori, metode og forskning. Endelig skal vi også tænke meget mere tværfagligt, end vi hidtil har gjort. Vi har allerede taget kontakt til ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikere og andre med henblik på, om vi sammen kan udvikle både monofaglige og fælles undervisningsmoduler. Endelig er der som sagt mulighed for at satse på masteruddannelserne. Styrelseschef Ivan Sørensen i Undervisningsministeriet har jo udtalt til Sygeplejersken (nr. 51/2000), at man herfra formentlig vil satse på at tilbyde de sygeplejelærere, der ikke allerede har opkvalificeret sig, en masteruddannelse, ligesom ministeriet også forestiller sig, at nogle af de svære specialer inden for sygeplejen bliver til fremtidige diplom- eller masterstudier.''

Overflytningen af Kandidatuddannelsen i Sygepleje til Aarhus Universitet er blevet markeret med en reception på Danmarks Sygeplejerskehøjskole den 31. januar.

De flytter med

De undervisere, som hidtil har varetaget uddannelsen til cand.cur. på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, flytter med over til det nye Institut for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet. Det drejer sig om Regner Birkelund, Elisabeth Hall, Ingegerd Harder, Susanne Malchau og Birthe Pedersen.

Emneord: 
Efter- og videreuddannelse