Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken

Patienters læring i uskarpt fokus

Susan Lejsgaard Christensen, Birgit Huus Jensen 

Didaktik og patientuddannelse - Sygeplejens pædagogiske felt 

København: Gads Forlag 2003
190 sider, 160 kr. SY-2003-14-28aDanske bøger om patientuddannelse er sjældne, hvilket kan forekomme paradoksalt, når udviklingen i sundhedsvæsenet og befolkningens sygdomsbillede netop aktualiserer betydningen af denne del af sygeplejen. Alene af den grund er lærebogen ''Didaktik og patientuddannelse'' kærkommen. Forfatterne, begge sygeplejelærere med pædagogiske kandidatuddannelser, har ønsket at lægge op til en mere dybdegående forståelse af sygeplejens pædagogiske felt, som rækker ud over, hvad de lidt diffust karakteriserer som ''metodiske aktiviteter.'' 

Første afsnit indeholder bl.a. afklaring af en række pædagogiske grundbegreber, diskussion af forholdet mellem pædagogik og omsorg samt udlægning af dele af den pædagogiske filosofi. I andet afsnit uddybes en didaktisk model, og tredje afsnit beskæftiger sig med sundhedspædagogik, patientskoler og sygeplejerskens kompetenceudvikling.

Ønsket er, at bogen bl.a. kan fungere i sygeplejerskeuddannelsen, hvilket ikke forekommer urimeligt, selvom niveauet flere steder ligger over, hvad det er realistisk at nå under grunduddannelsen. I den forbindelse er bogens mest iøjnefaldende styrker, at den præsenterer en række velvalgte teorier af almenpædagogisk karakter og efterfølgende diskuterer deres værdi i forhold til sygeplejens pædagogiske felt. Sidstnævnte er erfaringsmæssigt vanskeligt for begyndere i faget. Der er også noget rigtigt i den gennemgående idé: At patientens erfaringer og selvaktivitet i læringssituationen, sammen med et ligeværdigt samarbejde med sygeplejersken, er fundamentalt for patienternes læring. Afsnittene om den didaktiske model og patientskolerne er relevante, grundige og velskrevne.

På trods af disse kvaliteter sidder jeg alligevel tilbage med ærgrelse over, at forfatterne ikke har prioriteret en mere dybdegående og omhyggelig behandling af patientuddannelse til fordel for afsnittene om læring og kompetenceudvikling hos studerende og sygeplejersker. Flere gange behandles emnet overfladisk, og synspunkterne kommer dermed til at savne tydelige belæg.

Jeg savner desuden, at forfatterne havde inddraget internationale studier af sygeplejerskers undervisning og patienters læring og læringsbehov, som kunne have udvidet og givet belæg for mange af synspunkterne. F.eks. er det ærgerligt, at specielt David A. Kolbs teori om erfaringslæring anvendes til at belyse sygeplejerskens udvikling af et didaktisk handlerepertoire, når teorien med fordel kunne være inddraget i forhold til patientens læring.

Bogen er et eksempel på, at sygeplejerskens undervisning og uddannelse af patienter er så kompleks, at man i lærebøger nok står sig bedst ved kun at fokusere på denne del af sygeplejens pædagogiske felt og ikke også på pædagogiske spørgsmål i relation til studerendes og færdiguddannedes læring. På den ene side er der tale om en kærkommen lærebog. På den anden side overholder den desværre ikke helt det, titlen lægger op til.

Af Henrik Vinter Billeschou, sygeplejelærer, stud.pæd. på Sygeplejeskolen i Århus.