Lettere adgang til patientdata

Lettere adgang til patientdataDer bliver lettere adgang til at videregive helbredsoplysninger på nogle områder. En række lovforslag er på vej fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejder man for øjeblikket på en række lovforslag, der vil lette adgangen til at videregive helbredsoplysninger.

Ministeriet er i gang med at udforme et afrapporteringssystem til fejl og næsten-fejl på sygehusene. I den forbindelse må man sikre, at oplysninger om patienterne kan behandles lovligt.

Der foregår også drøftelser om de kliniske databaser, som efter de gældende regler ikke må registrere patientdata uden patienternes skriftlige samtykke. (Se artiklen ''Kliniske databaser kræver skriftligt ja'').

Det er amterne, der har ønsket enklere regler for videregivelse, når patientdata skal lægges i databaser til kvalitetssikring. Det lovede regeringen at se på, da man indgik aftalen om amternes økonomi i år 2003.

Personlige medicinprofiler

Ved samme lejlighed aftalte regeringen og amterne, at der skal oprettes elektroniske medicinprofiler, hvor læge, patient og apotek kan se, hvad den enkelte patient får af medicin.

Der skal oprettes et nyt, offentligt register, som bygger på oplysninger fra apotekerne. Når den elektroniske patientjournal om nogle år kører på sygehusene, kan man supplere med medicinoplysninger fra journalerne.

Det er ikke meningen, at hjemmesygeplejersker skal have direkte adgang til de elektroniske medicinprofiler. Men der er intet i vejen for, at patienterne selv kan vise hjemmesygeplejen, hvad der er registreret i deres medicinprofil.

Besked til hjemmeplejen

Et fjerde område, hvor der er en konkret lovændring på vej, er i samarbejdet mellem sygehusene og kommunernes hjemmepleje.

Der er planer om, at sygehusene skal sende en meddelelse, en såkaldt advis, ud til patientens hjemkommune, når en patient bliver indlagt og udskrevet.

Når patientens cpr-nummer bliver tastet ind i sygehusets modtagelse, bliver det automatisk sendt videre til kommunen. Hvis kommunens edb-system genkender cpr-nummeret, får kommunen på den måde en meddelelse om, at borgeren er blevet indlagt, så hjemmehjælp og madudbringning kan aflyses.

Nationalt patientindeks

Endelig kan der blive brug for lovændringer, når initiativerne i den nye nationale it-strategi skal føres ud i livet. De to initiativer, hvor det kan blive aktuelt at lette adgangen til at videregive helbredsoplysninger, er det nationale patientindeks og sundhedsportalen.

Det nationale patientindeks er en oversigt over, hvor i sundhedsvæsenet der ligger information om en bestemt patient. Måske skal der også ligge oplysninger om medicinallergier og aktuel medicinsk behandling.

Den såkaldte sundhedsportal skal være en elektronisk indgang til det samlede sundhedsvæsen og f.eks. være stedet, hvor borgere og patienter kan få adgang til deres egne data. - 

Lovændringer på vej

Der er planer om at lette adgangen til at videregive patientdata i forbindelse med

  • afrapportering af fejl og næsten-fejl på sygehusene
  • databaser til kvalitetssikring og kvalitetsovervågning i sundhedsvæsenet
  • elektroniske medicinprofiler (oversigter over borgernes aktuelle medicinering)
  • besked om indlæggelse til patientens hjemkommune
  • et nationalt patientindeks (oversigt over, hvor i sundhedsvæsenet der findes oplysninger om borgeren). 
Emneord: 
IT