Træning i observation og planlægning af sygeplejen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for klinisk undervisning. Hovedbudskabet er, at studerende har glæde af et klinisk systematisk undervisningsforløb i at lære at observere patienterne. Artiklen er baseret på et projekt på Hvidovre Hospital.

1107_46_01-2Foto: Susanne Østergaard

I vandrehallen på Hvidovre Hospital sidder Sofie med en blok. Hun iagttager de forbipasserende, noterer lidt, men observerer mest, hvad hun ser, hører og lugter. Hvordan er stemningen, taler de forbipasserende sammen, bærer deres udseende præg af sygdom?

Sofie er 1.-semester-studerende og i færd med at træne sin observationsevne.

1107_46_02-2At studerende skal lære at observere i klinikken, er ikke noget nyt, men i den specialeopdelte hverdag inden for sygehusvæsenet er det ofte svært for den studerende at få prioriteret observation af patientens grundlæggende sundhedstilstand.

Det basale og grundlæggende i sygeplejen drukner ofte i det komplekse og teknologiske, og mange studerende har ikke mulighed for at lære at observere af en erfaren rollemodel.

1107_46_03-2At gøre det abstrakte konkret

På Hvidovre Hospital har vi derfor arbejdet med at udvikle et pædagogisk redskab, hvor de studerende i et trygt læringsmiljø kan arbejde med udvikling af deres evne til at observere og planlægge sygeplejen.

Resultatet er blevet et undervisningsforløb med en naturlig progression gennem alle semestre, hvor man som studerende kan bygge videre på det tidligere lærte.

Vi har i projektet taget afsæt i en didaktisk model, inspireret af Himm og Hippe (1). Vores bearbejdede model har fokus på indholdet og beskriver mål, læreproces, læringsforudsætninger, rammefaktorer og vurdering.

Med udgangspunkt i modellen og lektionskatalogerne fra (den tidligere) HS-sygeplejeskole har vi beskrevet indholdet og andre relevante elementer for det enkelte semester samt en række øvelser til de studerende kendetegnet ved en passende progression fra semester til semester. Øvelserne igangsættes af kliniske vejledere og afdelingens vejledere i samarbejde med den enkelte studerende. Øvelserne er opbygget efter en fast skabelon, hvor der er angivet formål, tidsramme, instruks og spørgsmål til opfølgning.

Stuegangsøvelse på 6. semester:

Louise skal gå stuegang for første gang. Forinden har hun udvalgt en patient sammen med sin vejleder, og de har afsat tid til, at Louise over for vejlederen kan redegøre for, hvilke relevante observationer, aktuelle sygeplejeproblemer og etiske overvejelser hun vil gøre sig i forbindelse med stuegangen. De har også drøftet, hvilken rolle hun forventer at have under stuegangen, og hvordan hun vil samarbejde med lægen.

Denne øvelse kan opfattes som en del af hverdagen, men i og med at der ligger en guide for, hvordan man skal gribe opgaven an, og ved at studerende og vejleder sætter tid af til fælles drøftelse, får den studerende et indblik i egen evne til at observere og bruge sine observationer i den videre planlægning og udførelse af patientens pleje. Studerende i somatisk og psykiatrisk regi på alle semestre på Hvidovre Hospital vil på denne måde blive tilbudt en begrundet, ensartet og tilrettelagt undervisning i forhold til observation, der tillige indgår som en naturlig del i studiesamtaler og klinikker. Der udføres evaluering for hvert enkelt semester.

Fra projekt til arbejdsredskab

Implementeringen af projektet foregår i efteråret 2006 - foråret 2007, og projektet skal evalueres som en del af det samlede kliniske undervisningsforløb ved CVU Øresund, Sygeplejerskeuddannelsen København.

Når projektet afsluttes, vil ca. 300 sygeplejestuderende, 25 kliniske vejledere og ca. 150 vejledere have deltaget i projektet.

Vi får allerede nu megen positiv respons fra studerende og praksis på projektet. En vejleder sagde bl.a. "Det er jo det, vi altid har gjort, men nu har vi fået et systematisk redskab at gøre det med."

Forfatterne er alle kliniske vejledere på Hvidovre Hospital.

Litteratur

  1. Himm H, Hippe E. Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling: en studiebok i didaktik, Gyldendal 1997.
Emneord: 
Sygeplejestuderende
Undervisning