Boganmeldelser

Læs anmeldelserne i dette nummer af Sygeplejersken

Et glimrende supplement

Per Vestergaard, Thorkil Sørensen, Morten Kjølbye og Poul Videbech

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme

3. udgave
FADLs forlag
377 sider - 299 kr.

SY-2007-09-59aForventningerne til en lærebog i psykiatri må bl.a. være, at den formår at beskrive de grundlæggende begreber inden for området, at læseren bliver guidet igennem forskelligartede sygdomsbilleder og opdateres med de seneste landvindinger inden for diagnostik, undersøgelsesmetoder og behandlingsprincipper. I denne 3. udgave af lærebog om voksnes psykiske sygdomme gives en systematisk og grundig gennemgang af de psykiske lidelser, som er beskrevet i WHOs sygdomsklassifikation ICD-10.

Indledningsvis gennemgås de klassiske symptomer ved psykisk sygdom og de særlige forhold, der gør sig gældende i den psykiatriske patientkontakt. Her understreges nok så væsentligt, at alle psykisk syge har krav på at blive mødt og opfattet som individuelle personer og ikke som diagnosenumre. Den enkeltes livshistorie og egen forståelse af sygdommens opståen er vigtig at koble sammen med den professionelle fagpersons viden om psykopatologi.

Alle områder beskrives med symptomer, epidemiologi, forløb og behandling. De mest anvendte biologiske og psykologiske behandlingsmetoder gennemgås. Desuden får retspsykiatrien en forholdsvis stor plads, hvor læseren sættes grundigt ind i forholdsregler i forbindelse med tvangsforanstaltninger, behandlingsdomme m.m. Hele psykiatriloven er inkluderet i bogen, desværre ikke med de seneste ændringer fra 1.1.2007.

Bogen er skrevet af læger og retter sig også primært imod de lægestuderende. Dens intention er imidlertid, at andre faggrupper i social- og sundhedssektoren skal kunne anvende den som lærebog og opslagsværk. For sygeplejersker og studerende er den efter min mening et glimrende supplement til den litteratur, der retter sig mere specifikt imod plejen.

Den er omfangsrig, bevæger sig rundt i mange hjørner af psykiatrien, og intet forekommer irrelevant. Hvis jeg alligevel skal komme med et lille forbehold, er det, at socialpsykiatrisk behandling og distriktspsykiatri er omtalt i et meget beskedent omfang. Men dog benævnt som positive nyskabelser og et ideologisk opgør med tidligere tiders anstaltspsykiatri og opgivende holdning til psykiatriske patienter.

Dette efterlader et begrundet håb om, at den del af psykiatrisk behandling bliver viet endnu større opmærksomhed i den næste udgave af lærebogen. Ikke på bekostning af noget af det eksisterende, men som et ligeværdigt og væsentligt bidrag til de eksisterende behandlingsmuligheder.

Alt i alt lever bogen op til forventningerne om et informativt og anvendeligt opslagsværk for mange faggrupper på flere niveauer i sundhedsvæsenet, ligesom kriterierne for en lærebog må siges at være opfyldt.

Af Sonja Bech, afdelingssygeplejerske, ansat i Distriktspsykiatrien Lyngby-Taarbæk. 

En plads i pensum

Ida Sønderby Rosgaard

Et forhold for livet

Forlaget Siesta 2006
167 sider - 168 kr.

SY-2007-09-59bBogen er et godt supplement til de ordinære lærebøger, som findes om diabetes. Den fortæller på saglig vis om patienternes oplevelse af at leve med en kronisk sygdom.

Et gennemgående træk i mange af fortællingerne er frygten for insulinchok, som de fleste mennesker med diabetes har oplevet adskillige gange. Desuden oplever mange den manglende accept af sygdommen, som ofte giver anledning til spørgsmålet: "Hvorfor lige mig?"

I sit forord skriver forfatteren, at det var et chok for hende at få den melding at skulle leve med en sygdom, som aldrig forsvinder. Det gjorde ikke hendes situation lettere, at hun skulle forholde sig til, at hendes far to år forinden var død af følgerne af samme sygdom. Hendes far døde 49 år gammel, og da han døde, havde han fået amputeret det ene ben og havde koldbrand i det andet.

Frygten for senkomplikationer præger mange af de voksnes forhold til sygdommen, selv om der er sket meget inden for behandlingen i de seneste år. Risikoen for følgesygdomme er reduceret på grund af bedre behandlingsmetoder, og behandlingen af følgesygdomme er forbedret væsentligt.

Heldigvis for bogen er der også mange fortællinger, som er præget af livsmod og løsningsforslag i dagligdagen med type 1-diabetes. Et eksempel på det er Erik Hagemans beretning om at leve med diabetes. Han har i 64 år levet med type 1-diabetes og har brugt en stor del af sit liv på at hjælpe andre mennesker med sygdommen. Hans opskrift på et langt og godt liv med sukkersyge er en positiv indstilling til livet, og at han holder sygdommen i snor. Eriks søn, Lars Hageman Pinborg, fortæller om dengang, han som 23-årig fik stillet dia-gnosen diabetes efter længere tids sygdom. Hans fars reaktion på diagnosen var: "Nå, er det bare sukkersyge. Det var da godt."

En anden fortælling fremhæver væsentlige elementer i dagligdagen for børn med type 1-diabetes, hvor de praktiske elementer skal fungere. Disse er blodsukkermålinger, insulininjektion og måltider. Her stilles store krav både til familie, venner og institutioner. At dele sol og vind lige i en familie, hvor det ene barn har sukkersyge og kræver megen opmærksomhed, er ingen let opgave. Det fortæller Lines forældre meget ærligt om. Barnet med diabetes får på godt og ondt megen opmærksomhed. Hele familien følger sygdommen og skal lære at leve med situationen.

Bogen kan varmt anbefales til behandlere på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Den beskriver på udmærket vis patienternes egen oplevelse af at leve med en kronisk sygdom. Det er en samling fortællinger, som fortjener at indgå i sundhedsuddannelsernes pensum om at leve med en livslang sygdom, som indebærer begrænsninger og faste ritualer i hverdagen resten af livet.

Af Lis Kofoed Borrild, chefsygeplejerske, cand.cur., ansat på Steno Diabetes Center, Gentofte.

Budskabet er vanskeligt at overføre

Redigeret af Carsten Schou, Carsten Pedersen

Samfundet i pædagogisk arbejde

Et sociologisk perspektiv

København: Akademisk Forlag 2006
336 sider, 349 kr.

SY-2007-09-59c"Samfundet i pædagogisk arbejde" analyserer samfundsmæssige brudlinjer, som er aktuelle i pædagogens virksomhedsfelt. Brudlinjerne bruges til at indfange det, der sker, når forskellige sociale dynamikker eller samfundssfærer, som familie- og institutionsliv mødes. Ud over familie- og institutionsliv analyseres brud knyttet til tradition og fornyelse, kategorisering og kulturopfattelse, det globale og det lokale, individ og fællesskab, normalitet og afvigelse, magt og anerkendelse, fattigdom og velfærd samt vilje og vilkår.

Bogen er primært rettet mod pædagoguddannelsen, men det er forfatternes håb, at den vil kunne anvendes i beslægtede uddannelser, som f.eks. sygeplejerskeuddannelsen.

Kan den så det? På den ene side er det muligt, eftersom bogen gennemgår en række sociologiske teorier og begreber, der også er relevante for at forstå nogle af de problemstillinger og dilemmaer, som indgår i sygeplejerskens arbejde. Det drejer sig åbenlyst om f.eks. stereotypering, stigmatisering, kulturopfattelser, normalitet og social afvigelse.

På den anden side er bogen stærkt knyttet til netop pædagogens virksomhedsfelt, og hvert kapitel analyserer cases fra pædagogens hverdag inden for bl.a. daginstitutionsområdet. I forhold til pædagoguddannelsen må dette være en af bogens forcer, men det vanskeliggør overførbarheden til sygepleje og sygeplejerskeuddannelsen betydeligt. Hertil kommer, at analyserne også overser sociologiske problemstillinger relateret til f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelse, som er oplagte i sygeplejerskeuddannelsen.

Alt i alt må der efter min vurdering findes andre bøger, der er mere relevante for sygeplejerskeuddannelsen. Noget andet er, at "Samfundet i pædagogisk arbejde" er skrevet med afsæt i en aktuel styrkelse af det samfundsvidenskabelige perspektiv i pædagoguddannelsen. I sygeplejerskeuddannelsen ser det modsatte ud til at ske ved den forestående revision af bekendtgørelsen.

Af Henrik Vinter Billeschou, underviser, sygeplejerske, cand.pæd.,ansat på JCVU, sygeplejerskeuddannelsen i Århus. 

Udfordrer og kvalificerer

Mette S. Nielsen, Gitte Rom

Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner

København: Munksgaard Danmark 2006
280 sider, 268 kr.

SY-2007-09-59dI denne bog imødekommer kommunikationsundervisere i sygeplejeuddannelsen Mette S. Nielsen og Gitte Rom behovet for en dansksproget lærebog i faglig kommunikation i sundhedsuddannelserne. En ny, kompleks kommunikationsmodel kreeret over relationen mellem medarbejder og patient er sat i forhold til institution og samfund. Modellen og en case bruges fortløbende og på fineste pædagogiske vis til at anskueliggøre betydningen af at vælge og udforme kommunikation. Omdrejningspunktet er, at kommunikationsstrategier kan have en tilsigtet virkning og derfor kan anvendes som arbejdsredskaber. For at få kommunikationen under lup har redaktørerne valgt fire perspektiver, som de benytter til at give et bud på medarbejdernes interpersonelle kommunikation.

  • Det systemteoretiske perspektiv af P. Jensen med vægt på den metakommunikative ramme
  • Det psykoanalytiske perspektiv af J. Nystrøm bygget over personlighedsbegrebet
  • Det kognitive perspektiv af I. Oestrich, hvor kommunikation retter sig mod bevidste mål
  • Det dialogiske perspektiv af M. Kristensen og H. Alrø, der fokuserer på mulighederne for at gøre dialoger sundhedsfaglige.

I arbejdet med bogens øvelser trænes læseren i at analysere, vurdere og sammenligne både mundtligt og skriftligt sundhedsfagligt materiale. Et grundlag, der udvikler kompetencer til at forholde sig kritisk til fastlåste, standardiserede opfattelser af kommunikation. Her arbejdes med den lærendes forståelser, så professionel kommunikation bliver et argumenteret valg mellem muligheder, begrænsninger og konsekvenser.

Positionen er at forankre kommunikation som et humanvidenskabeligt fag for sundhedsprofessionelle uden skelen til den aktuelle markedsorientering. I øvelserne vurderes modellen kritisk med de fire perspektivers forståelser af dens elementer, hvorved den lærendes sundhedsfaglige indsigt bliver udfordret og kvalificeret. Øvelsernes spørgsmål er gradinddelt i en systematisk bearbejdelse af perspektiverne.

Bogen har potentialet til at blive et stærkt, vedholdende og fagligt bidrag i medarbejderens professionsudvikling.

Af Grete Mygind, cand.comm. med  psykologi, ansat i psykiatrivirksomheden, Hovedstaden.

En tiltrængt fortaler for en humanistisk forståelse

Lars Thorgaard og Eivind Haga

Gode relationsbehandlere og god miljøterapi

PsykInfo
1. udgave 2006
197 sider - 249 kr.
Bogen kan bestilles på www.psykInfo.dk

SY-2007-09-59eHar du haft en fornemmelse af patienten i dag? Forstår du baggrunden for dine egne reaktioner, især når patienten kommer meget tæt på? Læs svarene på disse spørgsmål og mange flere i denne meget grundige bog om professionelle relationer mellem mennesker.

Relationsbehandling kræver grundviden. Denne viden er meget vigtig for det personale, der er villige til på en gennemgribende måde at sætte holdninger og personlige værdier i spil i mødet med den psykiatriske patient. Første bog i serien på i alt fem bøger giver eksempler på denne grundviden og tilhørende redskaber.

Første del af bogen er en gennemgang af teoretiske modeller for forståelse af den psykiske lidelse og smerte. Der tages i væsentlig grad afsæt i den psykodynamiske og humanistiske forståelse af årsagerne til de psykiske lidelser. Bogen er derfor en særdeles tiltrængt fortaler for en tradition, der har sin oprindelse i det terapeutiske samfund. Disse værdier, holdninger og metoder har inden for de sidste 10 til 15 år haft det ganske svært, fordi fokus i højere grad har været præget af en biologisk og genetisk tilgang. Følgen heraf er en til tider eneherskende farmakologisk behandlingsstrategi, der på ingen måder kan stå alene.

Anden halvdel af bogen anviser konkrete redskaber til behandlingen af den psykisk syge patient. De beskrevne redskaber er universelle i den psykiatriske verden. Det vil sige, at redskaberne er beskrevet således, at de kan anvendes alt efter psykisk lidelse, symptomer og sværhedsgrad. Det er bogens absolutte styrke. Det er dog samtidig dens svaghed, når der fremdeles henvises til fordybning og udspecificering af disse redskaber i de næste bøger.

Relationsbehandling indføres ikke i et afsnit ved at læse denne bog eller ved enighed på et personalemøde om, at "nu gør vi sådan, som det er beskrevet." Det kræver, som omtalt i bogen, omfattende nytænkning, fastsættelse af rammer og betingelser for patienter og personale samt enighed om ord og handlingers betydning. Dertil kommer uddannelse og fortløbende supervision, ikke forstået som vejledning, af behandlere og det miljøterapeutiske personale. Supervision er samtale om patienten og ikke mindst personalets forståelse af sig selv og egne grænser. Relationsbehandling handler om at bruge sig selv. Det kræver mod, viden og hjælp fra ens kollegaer, ellers er patienten faktisk endnu dårligere hjulpet.

Der skal læses meget mere end det, bogen kommer ind på. Litteraturlisten og noterne i bogen er en god hjælp til fordybelse.

Jeg glæder mig til at læse de næste bøger, så vi får uddybet grundviden og redskaber. Det vil føre til spændende samtaler i personalegruppen om den viden og de værdier og holdninger, der er nødvendige i relationen med det menneske, det handler om, nemlig patienten. Denne bog hjælper til med at svare på de spørgsmål, der blev stillet indledningsvis.

Af Jørgen Bendsen, sygeplejerske, sundhedsinformatiker (MI). 

Bolden op ad den medicinske væg

Peter Elsass, Peter Lauritsen

Humanistisk sundhedsforskning

København: Hans Reitzels Forlag 2006
240 sider, 298 kr.

SY-2007-09-59fFormålet med Elsass og Lauritsens gode anstrengelser i denne bog er at hjælpe humanistisk sundhedsforskning til en større formidling og gennemslagskraft; bogen er et væsentligt bidrag til sygeplejerskers forskningspraksis, da der kaldes på klargøring af humanistisk forsknings videnskabelige ståsted, så det bliver igangsættende for det videnskabelige kollektiv. Forfatterne konkluderer, at det kræver en udvikling af den humanistiske sundhedsforskning. I bogen gennemgås de temaer, som må medtages, hvis området vil hævde sin nødvendighed.

Det er udvikling af et kulturbegreb, der kan gøre både det historiske og det aktuelle forståeligt; det er udvikling af en facetteret og systematisk forskningspraksis samt inddragelse af de nye felter, som den teknologiske udvikling bidrager med. I indledningen beskrives humanistisk sundhedsforskning som et supplement til den medicinske videnskab med en sammenhængende forståelse af sygdom og behandling. Samtidig anfægtes opsplitningen mellem naturvidenskab og humaniora. Der pendles mellem disse indfaldsvinkler, hvor begrebet humanisme sættes ind i en sundhedskontekst.

Den humanistiske tænkning præsenteres i bogens første del over for en række emner inden for medicinen som sygdoms- og sundhedsbegreber, mestringsmekanismer og helbredelsesressourcer; kommunikation og komplians, autonomi og etik, kvalitetssikring og evidensbaseret forskning. Den sættes i en nutidig, global sammenhæng med social ulighed i sundhed som et felt, der kalder på forskningens bevågenhed.

Fra forfatternes videnskabelige praksis hentes konkrete eksempler i bogens anden del. Forståelse af træthed som fænomen vises som omdrejningspunkt for den humanistiske arbejdsmåde, bl.a. med anvendelse af den kvalitative metode, ikke blot som teknik, men forankret i et anderledes videnskabsteoretisk syn end det medicinske. Vævet ind i dette afsnit er fortællingens historie og belysning af narrativiteten i humaniora.

Træthed vendes og drejes, og kompleksiteten træder tydeligt frem, det bliver i fremstillingen også tydeligt, at de videnskabelige positioner kan komplementere hinanden. Teknologien er et på mange måder uudforsket felt, og forfatterne gør læserne opmærksomme på teknologien i sundhedspraksis. F.eks. hvordan den elektroniske patientjournal som konstruktion kan påvirkes og påvirker systemer.

Forfatterne spiller bold op ad den medicinske væg, og de lader den medicinske sundhedsforskning være udgangspunkt for, hvorledes den humanistiske beskrives i forhold til styrker og begrænsninger. De stiller krav til den humanistiske sundhedsforskning om at styrke og klargøre teori og metode, så humanistisk forskning bliver andet end retorik om kvalitativ metode og mere end fremhævelsen af et holistisk syn på tingene.

Mon ikke vi snart kommer til at se flere artikler med en humanistisk tilgang i de etablerede medicinske tidsskrifter?

Af Marianne Mahler, sygeplejerske, MPH, sundhedskonsulent i Folkesundhed København. 

Tørklædet er ikke uskyldigt

Redaktion: Vibeke Manniche

Maskeret tvang - en antologi

Holte: Forlaget Liva 2006
144 sider, 198 kr.

SY-2007-09-59gBogens ti bidragydere, inklusive redaktøren Vibeke Manniche, har forskellig erhvervsmæssig baggrund og er på forskellig vis deltagere i samfundsdebatten. "Maskeret Tvang" lanceres som en debatbog med fokus på muslimske kvinders rettigheder og vilkår. Som titlen antyder, er udgangspunktet tilhylning/tørklæder, der senest blev debatteret i Sygeplejersken nr. 19/06 under temaet "Religion og uniformer." Derudover beskriver bogen de helbredsmæssige og psykosociale konsekvenser, der er relateret til tørklædebrug. Forhold, der er så graverende, at man anser dem for at være i strid med FNs børne- og kvindekonventioner.

Bogen fremfører, at tørklædet ikke er et uskyldigt stykke stof, men også kan dække over former for overgreb af mere eller mindre alvorlig art. Først og fremmest som generel kvindeundertrykkelse og mere specifikt i form af f.eks. tvangsægteskaber, der ganske vist også går ud over de unge mænd, men hvor det af forskellige grunde er kvinder, der straffes mest.

Det påpeges, at Sharialoven er i funktion som et parallelt retssystem, hvor nogle imamer i visse tilfælde vier til polygame ægteskaber, hvilket er ulovligt og til ugunst for kvinderne. Bogen stiller spørgsmålet, om nogen virkelig kan lades uberørte af konfrontationen med disse overgreb med kvindelikvidering og kønslemlæstelse i den grove ende af skalaen.

De to sidste begreber foreslås i øvrigt, i afsnittet om eufemismer, taget i brug i stedet for de misvisende, neutrale eller endog positivt ladede "æresdrab" og "omskæring." Bogen postulerer bestemt ikke, at alle muslimske kvinder er undertrykte, men beskriver på kryds og tværs nogle faktiske vilkår i miljøet. Noget af det er måske hørt før, men her gives et samlet og klarere billede af kvindeundertrykkelsen.

For plejepersonalet kan bogen være nyttig viden i mødet med patienten eller kollegaen, som har været udsat for undertrykkelse, og hjælpe med at vurdere, hvem der har behov for støtte. Bogen er velegnet i undervisningsøjemed, og til det brug er der udarbejdet relevante spørgsmål til hvert afsnit. De findes til sidst sammen med sider til noter.

Tonen er gennemgående saglig og kontant, men samtidig mærkes indignation, engagement og ikke mindst stor solidaritet med de berørte kvinder. Bogens formål har været at få sat gang i debatten, og det bør den kunne. Af mange grunde, her kun to: For det første er emnet væsentligt, og for det andet fremstår artiklerne med klare udsagn, meninger og holdninger, hvilket er forudsætningen for at tage stilling.

Af Lise Langberg, pensioneret afdelingssygeplejerske.  

En farverig buket

Red.: Jonas Havelund, Anders Møller Jensen

Reminiscens og livshistorie - Lad livets fortællinger blomstre

København: Munksgaard 2006
200 sider, 198 kr.

SY-2007-09-59hLivshistorier indgår ligesom blomster i en slags åndelig fotosyntese med mennesker. De skaber mening og er identitetsopbyggende, derfor skal de passes og plejes. En indtørret livshistorie giver dårlig næring til selvfølelsen. Livshistorier skal have plads, dyrkes, plejes, passes og nydes. Hvis ikke de får de rette betingelser, visner de bort. Det gør menneskene også. Jo, bedre vækstbetingelser, jo flere frø vil de sprede, så nye historier spirer frem. En historie vil befri en anden historie fra glemslen og skabe et livgivende socialt og kulturelt fællesskab. Livshistorier er en kilde til viden, refleksion og forståelse. Fortællingerne viser vej og giver en pejling frem i tiden iblandet etiske og moralske overvejelser.

Denne nye bog fra Munksgaard om reminiscens og livshistorie er som at træde ind i et væksthus med opfindsomhed, uforudsigelighed og overraskelser. Her gødes, blomstrer og spredes frø, som bliver til en farverig buket visdom om et emne, som de senere år har fået stigende opmærksomhed. Ikke mindst fordi der nu står i Serviceloven, at ældreplejens medarbejdere i deres omsorgsarbejde skal tage hensyn til borgerens livshistorie.

Bogen er sammensat som en tværfaglig antologi med bidrag fra både praktikere og teoretikere. Alle afsnit indeholder uddrag eller afsnit af livsfortællinger, som bygger bro mellem teoretisk og praktisk viden. Ønsket med bogen er at belyse arbejdet med reminiscens og livshistorie for faggrupper, som kommer tæt på ældre og måske demenslidende mennesker.

Emnet bredes godt ud, og der er megen inspiration at hente. Bogens afsnit, som alle er korte, kan udvælges og læses efter interesse, da rækkefølgen synes underordnet. Hele bogen er interessant og vækker læserens nysgerrighed. Efter at have læst den, ærgrer man sig over, at den ikke indeholder flere kapitler.

Vejen frem til minderne er i nogle tilfælde snørklet, en kreativ proces, hvor bogen både inspirerer og giver praktiske vink. Fortællinger kan, med de rigtige kneb og historiske genstande, blomstre, sætte frø og spire som ny erfaring. Bogens sidste afsnit "Tre fantastiske kvinder - i sidste øjeblik" er en gave. Morsomt og alvorligt fortæller det om en person, der laver tv-dokumentarudsendelser. Personen får til opgave at skildre 100 års danmarkshistorie gemt i tre fantastiske kvinders liv.

Intet væksthus uden ukrudt. Det er synd, at bogomslaget ikke er bedre. Omslaget skjuler det spændende indhold.

Af Jorit Tellervo, ansat som uddannelseskonsulent i Roskilde Amt. 

Hvorfor måtte medicinaldirektøren gå?

Allan Krasnik, Signild Vallgårda, Terkel Christiansen og Klaus Høyer

Sundhedsvæsen og sundhedspolitik

4. udgave
Munksgaard Danmark 2006
208 sider - 198 kr.

SY-2007-09-59iBogen præsenterer en række styringsmetoder og beslutningsprocesser, som præger det danske sundhedsvæsen. For at perspektivere det danske system er der internationale sammenligninger, og de generelle organisationsvilkår og finansieringen af det danske system er beskrevet.

Bogens perspektiv er makroorienteret, da vinklen er sundhedsvæsnets overordnede struktur på et beskrivende niveau. Denne bog, som er den 4. udgave, har et nyt sundhedsøkonomisk afsnit, hvor der er fokus på økonomiske evalueringer ud fra en økonomisk-teoretisk tankegang.

For sygeplejersker vil afsnittet om sundhedspolitik, herunder magt og institutionel teori, give et nyt og lærerigt perspektiv. På glimrende vis skriver forfatterne, at sundhedsproblemer ikke bare er noget, som findes; de skabes i en proces, hvor fænomener, der tidligere ikke blev opfattet som problemer, pludselig bliver konstru-eret som et problem. Dem, der kan definere disse problemer og italesætte dem, har en central magt.

Institutionel teori handler bl.a. om, at organisationer, som laver det samme, har en tendens til at ligne hinanden, altså en efterligning, som lægger spor, så andre organisationer kan gøre det samme. Begrebet funktionsbærende enheder bliver fint illustreret i denne del af teorien, hvor det centrale er at undersøge styringens forløb og se på, hvordan begrebet skifter betydning undervejs. Det vil sige, at en idé formes undervejs, den implementeres langtfra fiks og færdig.

Bogen indeholder et historisk rids af sundhedsvæsenet. Tidsmæssigt illustreres 1700-1800 tallet og sundhedsvæsenet i det 20. århundrede med indholdsrige kvalitative og kvantitative kilder. Afsnittet er velunderbygget med primære historiske kilder og indholdsrige komparative tabeller og figurer, som sætter det nuværende markedsbaserede sundhedsvæsen med forbrugere, rettigheder og valgmuligheder i et tankevækkende perspektiv.

En kritisk brod er, at bogen efterlader et indtryk af, at sundhedsvæsenet er lige så glat, flydende og velordnet som bogens sprog og disponering. Da bogen er beskrivende på makroniveau, giver den ingen fornemmelse af, hvor turbulent og til tider kaotisk feltet er. Hvordan sundhedsvæsenet og det politiske niveau arbejder, beskrives ikke.

Hvilke magt- og styringsrelationer var i spil, da sagen om de ventende kræftpatienter fra Herlev endte med en ophidset indenrigs- og sundhedsminister og en medicinaldirektør, der måtte forlade sin stilling? Denne perspektiverende vinkel, hvor bogens teori kunne have analyseret en given hændelse, ses ikke.

Når der i bogens titel indgår ordet sundhedspolitik, savner jeg en redegørelse for, hvordan sundhedspolitikker dannes i samspil med de mange aktører. En beskrivelse af, hvordan problemer sættes på den politiske dagsorden, for siden at blive til en officiel sundhedspolitik, som skal omsættes i praksis.

En indholdsrig bog med relevante teorier, som giver lyst til at opsøge de mange litteraturhenvisninger, som forfatterne benytter sig af.

Af Gitte Lindermann, cand.scient.pol. og sygeplejerske. Ansat som konsulent i Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune, og ekstern lektor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Benyt fortællinger for at forstå

Richard S. Lazarus

Stress og følelser - en ny syntese

Akademisk Forlag
376 sider - 349 kr.

SY-2007-09-59jI en tid, hvor fænomenet stress er almindeligt kendt og oplevet af store dele af den danske befolkning, og hvor begrebet stress bliver omtalt næsten dagligt i medierne, er det naturligt at fatte interesse for en bog med titlen "Stress og følelser."

Richard S. Lazarus har igennem hele sin lange karriere beskæftiget sig med emnet, og bogen bærer også præg af et indgående kendskab til stofområdet. Indholdet er en undersøgelse af, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved om stress, følelser og mestring.

Lazarus lægger ud med egne metateoretiske overvejelser og bekendelser, der er lagt an som en diskussion og analyse, der navnlig kan ses som et opgør med den psykologiske forskning, der udspringer af den positivistiske tradition. Dette afsnit er omfangsrigt og spændende, hvis man interesserer sig for argumenter for en anden videnstilvirkning end den, der udspringer af den naturvidenskabelige tradition, men kan uden problemer springes over af andre.

Forfatteren advokerer for en ny forskningstilgang til fænomener som stress, følelser og mestring. Han anerkender, at kvantitative resultater er vigtige, men understreger samtidig, at de ikke kan stå alene. Lazarus taler derfor varmt for at benytte en narrativ tilgang til både teori og forskning. En tilgang, hvor man arbejder med fortællinger om følelser for at forstå, hvad det er, der stresser folk, hvorfor de bliver stressede, og hvordan de håndterer det.

Hans behandling af fænomenerne stress, følelser, mestring og traumer er grundig og lærerig. Man føres gennem en stor del af den viden, der eksisterer på disse områder, samtidig med at den bliver kædet sammen undervejs. For ansatte i et sundhedsvæsen, hvor brugerne ofte er følelsesmæssigt belastede, fremstår disse afsnit som læseværdige og brugbare.

Lazarus er ambitiøs i sin dækning af emnet. Der er mange vinkler, og han har et væld af referencer og undersøgelser løbende igennem bogen. Forfatteren ønsker, at læsere uden kendskab til emnet kan få glæde af bogen, og den er da også skrevet i et læsevenligt sprog, men taler alligevel mest til et akademisk (psykologisk) orienteret publikum, idet en del af stoffet bygger på og refererer til en lang forskningstradition, som det er godt at kende til på forhånd.

En bog man med fordel kan plukke fra.

Af Anne Klinte, sygeplejerske og cand.scient.soc., ansat i PsykoVision. 

Klassiker med nye finesser

Jan Kåre Hummelvoll

Helt - ikke stykkevis og delt

Psykiatrisk sygepleje og psykiatrisk sundhed
3. udgave
København: Hans Reitzels Forlag 2006
712 sider, 525 kr.

SY-2007-09-59kI 1982 udkom den første udgave af "Helt ikke stykvis og delt," forfatteren har flere gange siden revideret og ændret sin bog. Jeg husker den første udgave på norsk, som var epokegørende for psykiatrisk sygepleje, fordi bogen forholdt sig humanistisk og fænomenologisk til det psykisk lidende menneske og gav håb om, at psykiatrisk sygepleje kunne blive en selvstændig disciplin.

Nu er den 3. reviderede udgave udkommet på dansk. Det meste af bogen er uændret. Ændringerne består i, at to afsnit er taget ud, det er afsnittet om børn/unge og misbrugsbehandling. Der er skrevet et nyt afsnit om etiske grundbegreber. Omskrevet er afsnittene om psykiatrisk sygepleje som fagområde, psykiatrisk sygepleje i lokalområdet og samarbejde med psykotiske mennesker. Layout på bogen er ændret, så teksten er mere tydelig, og afsnittene lettere at overskue. Bogen er stadig omfangsrig og tung, 712 sider, vægt 1.283 g.

I det nye afsnit om etik gennemgås de etiske grundregler systematisk, fra patientrettigheder over forskellige etiske retninger til værdierne i den biomedicinske model. Hele afsnittet er skrevet på et generelt niveau. Her er mange relevante data, men det var uklart for mig, hvad jeg skulle bruge de mange informationer til. I sammenfatningen efter 25 siders læsning får jeg svaret: "For ikke at reducere mennesket, som er meget sammensat, er det vigtigt at fokusere med mere end én grundtanke, når jeg møder den sindslidende." Det kunne have været rart, hvis denne antagelse var blevet eksemplificeret undervejs i teksten.

Afsnittet, som omhandler samarbejde med det psykotiske menneske, har altid været et godt afsnit, nu er det blevet strammet op og blevet endnu klarere. Ny teori om stemmehøring er medtaget i afsnittet.

I afsnittet om psykiatrisk sygepleje i lokalsamfundet og psykiatrisk sundhedsarbejde redegør forfatteren for begreberne lokalsamfund og empowerment. Afsnittet er skrevet på et generelt og samfundsmæssigt niveau. De undersøgelser, forfatteren henviser til, er enten norske eller engelske. Afsnittet var tungt at læse, jeg savnede informationer om danske undersøgelser fra distrikts- og socialpsykiatrien og nogle konkrete eksempler fra praksis.

"Helt ikke stykvis og delt" har stadig de gode gamle afsnit om fænomenerne angst, aggression, mani, depression og sorg og mennesker i grænselandet, som kun få andre forfattere har behandlet så omfattende og sygeplejefagligt som Jan Kåre Hummelvoll, disse afsnit er klassikere.

De nye afsnit om etik og lokalsamfundet har relevante data, og ændringen i layout gør det lettere at overskue bogens tekst, små finesser som dog ikke kan få mig til at investere i den ny udgave.

Af Berit Fekkes, psykoterapeut, MPF og sygeplejerske.