Center for bedre sygepleje er en realitet

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som er interesserede i kliniske retningslinjer. Det indeholder en beskrivelse af åbningen af Center for kliniske retningslinjer og af centrets måde at arbejde på. Indlægget lægger vægt på, at centret er et åbent sted, hvor alle sygeplejersker kan søge information om kliniske retningslinjer.

"Velkommen til Aarhus Universitet." Med disse ord bød dekan Søren Mogensen velkommen til tilhørerne og ikke mindst til Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje, der er etableret på Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Den officielle åbning af centret blev markeret med en række faglige indlæg den 3. september 2008. Det gennemgående tema var glæde over centrets etablering, men også en påpegning af de udfordringer, der stilles til faget og centret i de kommende år. Det drejede sig især om afklaring af begreber og udvikling af metoder, men ikke mindst præcisering af sygeplejerskers selvstændige genstandsområde i klinisk praksis, "så sygeplejen ikke forsvinder i tværfaglighedens hellige navn," som flere oplægsholdere udtrykte det. Se slides på http://cfkr.dk/

Centret er etableret, der er nedsat et råd, der er ansvarligt for driften, og centrets videnskabelige råd er under etablering. Der er afholdt kurser for bedømmere, og de første kliniske retningslinjer er modtaget til bedømmelse.

Bedømmelsesprocessen er udførligt beskrevet på hjemmesiden og vil bestå af en intern vurdering på centret og en ekstern vurdering ved en række bedømmere. Derudover vil retningslinjerne blive lagt ud på nettet i en måned til kommentar fra praksis, inden de endeligt indstilles til godkendelse. På den måde skulle bedømmelsesprocessen både tilgodese den metodiske og indholdsmæssige kvalitet af de godkendte retningslinjer.

Et løft

Det bliver en stor faglig udfordring for praksis at indgå i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer, men også en udfordring, der vil være med til at løfte de samlede kompetencer blandt sygeplejersker. Man har ikke i alle organisationer de nødvendige kvalifikationer til at løfte denne opgave, derfor vil der blive etableret en række uddannelsestilbud, som bliver annonceret på centrets hjemmeside. Deltagelse kan ske mod betaling. Ansatte på sygehusenheder, der er medlemmer af centret, betaler halv pris.

Da det er væsentligt, at sygeplejersker både i deres grund- og videreuddannelse stifter bekendtskab med kliniske retningslinjer, processen med udarbejdelse og ikke mindst anvendelse i klinisk praksis, vil vi meget gerne høre fra undervisere og studerende, hvis der er materiale eller andet, de mangler. Vi vil forsøge løbende at fremskaffe materiale og lægge det under "Studiemateriale" på hjemmesiden.

Aktuelt om centrets virksomhed

På centrets hjemmeside vil nye tiltag blive annonceret, og kliniske retningslinjer under udarbejdelse og retningslinjer, der er endeligt godkendt, vil blive publiceret. Vi udsender et nyhedsbrev fire gange årligt, det indeholder, ud over information om centret, flere korte artikler om centrale emner i relation til kliniske retningslinjer. Alle kan tilmelde sig og få nyhedsbrevet tilsendt. Gør man det, orienteres man automatisk om kliniske retningslinjer, der er i høring, og når de endeligt godkendes.

Medlemmer af centret og faglige selskaber under Dansk Sygepleje Selskab (dasys) kan uden betaling få oplæg om centret i forbindelse med temadage og landskurser. Man skal blot betale transportudgifter.

På hjemmesiden kan man klikke sig frem til artikler, der tidligere er publiceret. Endvidere er statusdokument om centrets opretrettelse og målsætning frit tilgængeligt. Referater fra Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer offentliggøres på hjemmesiden, og i det hele taget er det ikke centrets ønske at fremstå som lukket og ekskluderende. Selvom det i centrets navn fremstår som nationalt clearinghouse for sygepleje, betyder det ikke, at vi ikke vil samarbejde med andre professioner. Navnet hentyder til, at vi har fokus på sygepleje og derved gerne skulle blive det, som Århus Stiftstidende døbte centret: "Center for bedre sygepleje".

Preben Ulrich Pedersen er lektor og leder af Center for Kliniske Retningslinjer. http://cfkr.dk/