Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 2

I dette nummer

Baggrund

Tjek på de mundtlige beskeder

Sikkerhedskultur. Faste indarbejdede metoder sikrer mod misforståelser og halve beskeder, når personalet på Hvidovre Hospital udveksler oplysninger om patienterne.

Fag

Patienter vælger at tørste før operation

Artiklen beskriver en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger, hvordan 31 patienter tørster før operation. Konklusionen er, at det diffuse udtryk "tørsteanbefalinger" bør ændres til "tørsteregler" af hensyn til patienternes velbefindende.

Forbedret indsats for ældre med depression kræver samarbejde

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker, som kommer i kontakt med ældre patienter. Hovedbudskabet er, at brug af den nyeste viden om risikofaktorer for depression hos ældre og et udvidet shared care-princip sandsynligvis vil gøre det muligt at hjælpe ældre med depression bedre, end tilfældet er i dag.

Faglig information

Tryksårspolitik der virker

Artiklen beskriver indførelse og effekt af tryksårspolitik på Gentofte Hospital. Konklusionen er, at der kontinuerligt skal være fokus på screening, forebyggelse og dokumentation for at forebygge eller mindske forekomsten af tryksår.

I HVERT NUMMER

Nedskæringer

Historiske massefyringer

For første gang i mange år foregår der masseafskedigelser på danske hospitaler. Flere hundrede fyresedler og nedlæggelser af stillinger er på vej.

Medicinske afdelinger frygter flere fejl

Trussel mod plejen. Nedskæringer rammer medicinske afdelinger hårdt. Vi kommer til at mangle hænder og kompetencer, siger sygeplejerske på Herlev Hospital.

Nogle græd, andre var forstenede

"Reaktionerne blandt de fyrede sygeplejersker var vidt forskellig, men jeg synes, vi har været gode til at drage omsorg for hinanden." Sådan fortæller den 38-årige sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital, . Hospitalet fyrede den 13. januar 136 ansatte - heraf 29 sygeplejersker. Her er hendes dagbog fra dagene omkring afskedigelserne fortalt til Sygeplejersken.

Behandlingsgaranti ruinerer hospitaler

Diagnose. Sygehusene er fanget i en fælde. Politikerne tør ikke prioritere og lover patienterne behandlingsgarantier, som hospitalerne skal opfylde. Resultatet er budgetoverskridelser. Derfor kan sygeplejersker se frem til flere fyringsrunder de kommende år.

Tema om psykiatri

Forældre til psykisk syge er selv i krise

Knuste drømme. Forældre til unge psykisk syge kan sagtens inddrages uden at krænke den unges integritet, viser erfaringer fra psykiatrien i Århus. De unge skal overbevises om, at det er til deres egen fordel, at deres netværk bliver inddraget i behandlingen.

Du aner ikke, om hun nogensinde bliver rask

På sidelinjen. Forældre til psykisk syge unge oplever at blive holdt uden for deres børns behandling. Personalet henholder sig typisk til, at den unge er fyldt 18 år.

Videnskab og sygepleje

Alternativ behandling og kræft - et review af evidens for effekt af massage, aromaterapi og zoneterapi

Denne artikel er godkendt gennem dobbeltblindt peer review. Artiklens hovedbudskab er, at massage signifikant reducerer angst hos kræftpatienter, ligesom der findes nogenlunde sikker dokumentation for effekt af massage mod depression, smerter og kvalme. Massage er tillige en sikker terapiform og kan derved indgå i evidens-baserede sygeplejefaglige tiltag mod psykiske og fysiske følgevirkninger af kræft.