Boganmeldelser

God og grundig information på et solidt fagligt grundlag

Bo Møhl og Morten Kjølbye (red.)

Psykoterapiens ABC

Psykiatrifonden 2013

464 sider – 295 kr.

SY-2013-10-32aPsykiatrifonden har som erklæret mål at informere befolkningen om psykiske sygdomme. Det vil sige, målgruppen er bred og rummer såvel professionelle som patienter og pårørende samt andre interesserede. I denne bog præsenteres læseren for forskellige retninger, hvad begrebet psykoterapi indeholder, hvorfor og hvordan det virker.

Der gives eksempler på behandling af specifikke psykiske lidelser indenfor forskellige retninger.

Bogen præsenterer kun et udsnit af de tilgange, der findes, idet der i dag eksisterer mere end 400 forskellige terapiformer. Vi får et indblik i de mest anvendte skoler, f.eks. den psykodynamiske, den kognitivt-adfærdsterapeutiske, den humanistiske og den systemiske. Bl.a. ved hjælp af konkrete eksempler fra klinikken beskrives de forskellige behandlingstilgange i et lettilgængeligt sprog.

Det understreges, at uanset hvilken teknik der ligger bag en terapiform, så er det den terapeutiske alliance mellem terapeut og patient, der er afgørende for behandlingens effekt. Relationen mellem de to skal være præget af tillid, og det er vigtigt, at der er enighed om terapiens mål og de terapeutiske arbejdsopgaver.

Også etiske overvejelser i forbindelse med psykoterapi og dilemmaer i forhold til tavshedspligt m.m. bliver berørt.

Forfatterpanelet er overvejende sammensat af psykologer og psykiatere, og som det er tilfældet med andre af Psykiatrifondens udgivelser, er det lykkedes at give et nuanceret overblik over et omfattende emne. God og grundig information på et solidt fagligt grundlag i et tilgængeligt sprog uden at virke overfladisk og med mange eksempler fra klinikken til illustration af de forskellige retninger. Relevant læsning for både sygeplejersker og andre, der ønsker at blive lidt klogere på dele af den palet af terapiretninger, der udbydes.

Af Sonja Bech, afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Center Ballerup.

En evig akilleshæl

Donald A. Schön

Uddannelse af den reflekterende praktiker – tiltag til en ny udformning af undervisning og læring for professionelle

356 sider – 349 kr.

Forlaget Klim 2013

SY-2013-10-32bSelv om bogen er skrevet for 27 år siden, og selv om vi måske i Danmark halter bagud i forhold til USA, så er teori-praksisforholdet en evig akilleshæl i professionsuddannelser, og derfor er bogen relevant for undervisere på professionsskoler.

Selvom de fleste professionsuddannelser i USA er tilknyttet universiteter, så kan problemstillingerne let genkendes i vore professionshøjskoler.

Rammerne for uddannelse er betinget af en teknisk rationalitet, der antager, at praktisk kompetence bliver professionel, når handlinger baseres på systematisk videnskabelig viden. Først gennem grundvidenskab, herefter relevant anvendt videnskab, hvorefter de studerende forventes at anvende den lærte viden i praksis.

Men dagligdagen for praktikeren er rodet, uforudsigelig og byder konstant på situationer, der falder udenfor det lærte beredskab af professionel standardise ret viden. Den usædvanligt kompetente praktiker, der mestrer dette kaos, har en professionel kunstnerisk kunnen; en tavs viden, der har elementer af evnen til at udvælge, implementere og improvisere.
Hvis vi vil styrke de studerendes evne til denne kunst, skal undervisning erstattes af vejledning. Der skal etableres et reflekterende praktikum, som ligner virkeligheden, men uden dagligdagens pres. Det er et rum, hvor vejleder og studerende via refleksion-i-handling under en konkret opgave veksler mellem at fortælle og lytte og at vise og efterligne.

Vejleders fornemste opgave er at identificere den studerendes vanskeligheder og via forslag, kritik eller visning give den studerende mulighed for at ændre, justere og efterligne. Til denne form for vejledning findes ingen metode, men der er derimod tale om en kunst, som kræver talent. Enhver mangel i en studerendes forståelse er en mangel i egen vejledning.
Dette praktikum kræver ikke, at vejleder er forsker og gør op med forestillingen om, at studerende først skal ”vide”, før de kan ”gøre”; der bygges på medbragte erfaringer. Det er ikke en trial and error-tilgang, men velovervejet afprøvning i forlængelse af tidligere erfaringer. At etablere et praktikum har mange udfordringer: Det strider mod skolernes normative curriculum, ydre effektivitetskrav, er tidskrævende og ikke mindst et lavprestigeområde i forhold til forskning og produktion af videnskabelige artikler.

Schön eksemplificerer primært sine teoretiske begreber til en arkitekttegnestue, hvor forløb og dialog detaljeret beskrives. Senere gengives cases fra bl.a. musikuddannelse og psykoanalytisk praksis. Disse ca. 200 sider kan med fordel skimmes.

Af Kirsten Dalby Rasmussen, underviser, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Institut for Sygepleje, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol.

Ligefrem, usentimental, poetisk og rørende

Ingun Egilsdóttir

Heksen fra Nordatlanten - Et skrøbeligt sind

Forlaget Køks 2013

130 sider – 235 kr.

SY-2013-10-33a”Heksen fra Nordatlanten” med undertitlen ”Et skrøbeligt sind” er en medrivende fortælling om netop livet med et skrøbeligt sind. Bogen er selvbiografisk, flot og modigt fortalt med stor nerve og et beskrivende sprog, så læseren får lyst til at læse mere, vide mere.

Forfatteren giver læserne mulighed for at leve med i og få indsigt i, hvordan det opleves at have et skrøbeligt sind. Ingun Egilsdóttir har grønlandske og færøske rødder, men har levet en stor del af sit voksne liv i Danmark.

Fremstillingen er ligefrem og usentimental, når Ingun Egilsdóttir generøst beskriver det levede liv med det sårbare sind og nogle af konsekvenserne af dette. Andre dele er poetiske og rørende, specielt når betydningsfulde relationer bliver beskrevet.

Forfatteren pointerer gentagne gange det psykiatriske systems ansvar for at gribe ind og handle til patientens bedste og beskriver en berøringstilbageholdenhed, eller måske hvad der kunne opleves som ligegyldighed i situationer, hvor der efter forfatterens opfattelse var brug for handling eller indgriben.

Oplevelser af den art har ofte fået kampberedskabet frem i Ingun, både i forhold til hendes egen sag og så sandelig også for andre sårbare sjæle.

Hele bogen er humørfyldt, indsigtsgivende og interessant læsning; konklusionen må være: Læs den.

Af Gurli Enderberg, cand.cur., Psykiatrisk Center, Amager. 

Emneord: 
Litteratur