Fra forsker til fag: kvalitetssikring på nye måder

I Danmark findes ca. 120 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Lise Dam Rasmussen.

SY-2013-10-55-1aFoto: Glennie Gregersen

Lise Dam Rasmussen er 44 år, bor i Roskilde, er gift og har tre børn på 11, 12 og 14 år. Hun er sygeplejerske, cand.scient.soc., ph.d. og ansat som lektor ved professionshøjskolen UCC, sygeplejerskeuddannelsen.

Hvad fik dig til at forske?

”Jeg overvejede forskellige veje at gå og valgte forskeruddannelsen af flere grunde. Først og fremmest muligheden for at fordybe mig i det, jeg brænder for.

Dernæst giver arbejdsopgaver omkring forskning en ekstra dimension på mit arbejde med undervisning og udvikling i og af sygeplejen. Og ikke mindst har jeg en mission om at bidrage til udviklingen af den måde, hvorpå der i sundhedsvæsenet arbejdes med kvalitet gennem et kritisk perspektiv på kvalitetssikring, der oftest fremstilles som et selvfølgeligt fænomen, som ikke kan problematiseres. Hvorfor ikke gøre det brugbart, når nu kvalitetssikring er kommet for at blive?”

Hvad er forskningsemnet i din ph.d.-afhandling?

”Jeg undersøger kvalitetssikring som styringsredskab i hospitalsvæsenet ud fra spørgsmålet: Hvad betyder styringen for professionerne, og hvad betyder professionerne for styringen? Her analyseres problemstillingen med fokus på, hvordan der styres på en bestemt måde og anvendes bestemte former for tænkning og handling. Og dermed at kvalitetssikring er med til at sætte rammerne for de forskellige faggruppers arbejde på bestemte måder. Afhandlingen viser, at kvalitetsstyringen har mangfoldige virkemåder og involverer social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger på forskellige måder.

Særligt demonstreres, at der med kvalitetssikring ikke kun skabes orden, men også uorden i hospitalspraksis, ligesom det belyses, hvordan kvalitetsstyringen giver både forskellige muligheder og nye muligheder for de tre professioner.”

Hvor tog du din forskeruddannelse henne?

”På Forskerskolen Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, med professor Hanne Marlene Dahl som vejleder. Her deltog jeg i aktiviteter og samarbejde, som på forskellige måder understøttede min forskeruddannelse – nogle specifikt rettet mod ph.d.-studerende og andre mod forskere i instituttet.”

Hvordan har dine økonomiske rammer været, mens du tog din forskeruddannelse?

”Jeg havde et stipendium, som var en samfinansiering mellem sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød, professionshøjskolen UCC og RUC. Med stipendiet fik jeg en treårig ansættelse på RUC og havde i den periode orlov fra mit job i UCC.”

Hvor kan man læse om dine forskningsresultater?

”I min afhandling, som er en monografi med titlen: ”(H)vide verden – om relationer mellem professionsidentiteter og kvalitetssikring”. En elektronisk version kan downloades.”

Hvordan har din forskning betydning for praksis?

”Mine arbejdsopgaver er tæt relateret til mit forskningsfelt. På den måde kan jeg omsætte min forskning i uddannelse og efteruddannelse af sundhedspersonale, hvilket får betydning for praksis. Jeg er bl.a. involveret i udviklingen af et uddannelsesforløb, hvor ambitionen er en mere praksisnær og innovativ tilgang til kvalitetssikring. Jeg har desuden planer om at skrive artikler på baggrund af min ph.d.-afhandling og holder foredrag om emnet. Artiklerne skal sætte fokus på specifikke pointer og elementer i min forskning, primært med en ambition om at sikre, at mine resultater bliver udbredt og anvendt i udviklingen af sundhedsvæsenet.”

Hvad forsker du i aktuelt?

”Jeg er i idéfasen med mit næste forskningsprojekt. Jeg vil gerne relatere projektet til forandringsprocesserne omkring mere innovative metoder til kvalitetssikring. Dermed skal projektet sætte fokus på effekterne af forskellige tilgange til kvalitetssikring med motivation som en central vinkel. Med motivation mener jeg de sundhedsfagliges mulighed for at arbejde med kvalitetssikring som en meningsfuld og integreret del af arbejdet og ikke en dekoblet praksis, der primært fungerer gennem kontrolsystemer som f.eks. akkreditering. Desuden har jeg en vision om at involvere sygeplejestuderende i projektet som en måde at arbejde med de studerendes kompetencer relateret til kvalitetsudvikling og udviklings- og forskningsbaseret viden.”

Emneord: 
Akademikere
Kvalitet
Forskning