Anmeldelser

Hvordan styrer man hjernen?

anm_hjernenMartin Ingvar og Gunilla Eldh
Hjernen styrer smerterne
– sådan styrer du hjernen
Dansk Psykologisk Forlag 2014
190 sider – 278 kr.

Af Anita Johnsen, klinisk sygeplejerskespecialist, Smerteklinikken, Bispebjerg Hospital:

Bogen beskriver, hvordan smertesystemet virker, og gør det på en forenklet måde, som skal gøre det lettere at forstå. Fremlæggelsen heraf bliver dog ikke altid lige overskuelig.

Der beskrives, hvordan smertesystemet altid er ”tændt” og påvirker al ens tankevirksomhed og planlægning. Man kan forudse, at det vil gøre ondt på baggrund af tidligere erfaringer, og det kan gøre, at man bliver ”overfølsom”. Vores følelser og sanseindtryk udløser kaskader af kemiske stoffer, som dæmper smerterne.
Bogen peger ud fra forskning på, hvordan alene tanker om smerte kan påvirke smertereguleringen. Tankerne har betydning for, hvordan vi håndterer smerterne, og hvor ondt det faktisk gør.
I bogen uddybes det, hvordan hjernen fysiologisk arbejder, og hvordan hjernens evne til at bearbejde smerter og smerteinformationer er altafgørende for, hvordan vi oplever og udholder smerter. Når man har langvarige smerter, griber det ind i ens liv og påvirker livskvaliteten, og kroppen kommer i en stresstilstand.Bogen giver et fyldestgørende indblik i kroppens stress-signaler og sammenhængen mellem stress og langvarige smerter, hvordan stress påvirker smerterne, og hvilken betydning det har for smerter. Ud fra cases beskrives, hvordan ængstelse og stress, betændelse og søvnmangel er smertens forbundsfælle, og bogen giver vejledning til, hvad man selv kan gøre for at forebygge dette og bryde sine dårlige vaner. Hvor meget smerterne påvirker en, afhænger af en selv og ens omgivelser. Dette er et vigtigt budskab, bogen har til både pårørende og behandlere.
Som pårørende kan bogen hjælpe med at forstå den smerteplagede. Som professionel behandler gives der relevante eksempler og værktøjer til, hvordan man kan håndtere samtaler med patienten, og hvad det er vigtigt at have fokus på.
For den smerteplagede savner man i bogen konkrete værktøjer til, hvordan man kan styre hjernen.

Børnenes stemmer

anm_soeskenIda Wentzel Winther, Charlotte Palludan,
Eva Gulløv og Mads Middelboe Rehder
Hvad er søskende?
Praktiske og følsomme forbindelser
Akademisk Forlag 2014
172 sider – 249 kr. 

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune: 

Der findes meget lidt forskning og litteratur om betydningen af søskende – at være søskende, at have søskende og at få søskende. Denne bog er blevet til på baggrund af en undren over, hvor lidt dette tema er belyst, og af forskningsprojektet ”Bevægelige søskendeskaber”, som udsprang af denne undren.
De fire forfattere er antropologer og har interviewet omkring 100 børn og unge i forskellige familiekonstellationer. Bogens fokus er børnenes og de unges oplevelser og opfattelser af at være søskende. Mange forældre bliver skilt og danner nye parrelationer, og det får betydning og skaber forandring i børns søskendeforbindelser.
Bogen er en analyse af, hvad søskende er og betyder under forskellige livsomstændigheder. Den indeholder mange interessante pointer, og det er svært at lave nedslag for at fremhæve nogle frem for andre. En overordnet pointe er dog, at søskende har stor betydning for børn. Nogle af de interviewede børn fortæller, at bestemte søskende er de vigtigste i deres liv, vigtigere for dem end deres forældre.Søskendeskaber er dynamiske. Man kan være lillebror i den ene halvdel af sin familie og storebror i den anden. Nogle af de interviewede børn definerede deres søskende ud fra, hvem de delte blodets bånd med, mens andre lagde vægt på, hvem de voksede op med. En dreng, som boede med både sin mor og far, omtalte til forældrenes store overraskelse sig selv som skilsmissebarn.
Begge forældre havde børn fra et tidligere ægteskab, som han boede sammen med hver anden uge. Mange af børnene, som flyttede imellem to hjem, talte om at høre til. Om følelsen af at høre lidt mindre til end de søskende, som boede fuldtids i familien.
Til bogen hører en film: ”Bevægelige søskendeskaber – børn og unges fortællinger”, der kan downloades via forlaget eller den QR-kode, som findes i indledningen. Begge steder findes adgang til to forelæsninger, der beskriver projektets metode og teoretiske position.
Det er børn og unge, som lægger stemme til denne bog, og det giver et liv, så bogen er svær at slippe. De fortæller ting, som er vigtige at medtænke, når vi voksne tager beslutninger på deres vegne.

Et stort velkommen

anm_maendSvend Aage Madsen
Mænds sundhed og sygdomme
Samfundslitteratur 2014
137 sider – 198 kr.

Af Hanne Agnholt, udviklingssygeplejerske, Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital:

Madsens bog er den første samlede fremstilling om mænds sundhed i Danmark, og den afspejler meget tydeligt forfatterens store interesse for feltet.
Ifølge bogen er mænds levetid unødvendig lav, og mange mænd dør for tidligt af årsager, som kan forebygges, f.eks. hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Mænds fysiske og psykiske sygdomme er underbehandlede, og f.eks. forbliver alt for mange depressioner hos mænd uopdagede og ubehandlede. Det kan dels skyldes, at mænd ikke benytter sig af den hjælp, der findes, dels at behandlingssystemet overser de deprimerede mænd.
Mænd søger ofte autonomi og selvbestemmelse, de vil ikke nødvendigvis snakke om tingene lige her og nu i modsætning til kvinder, som tit søger nærhed og kontakt. En reaktion, som viser en af de store forskelle imellem kønnene på sundhedsområdet. Ifølge Madsen vil forholdene for mænd som brugere af sundhedsvæsenet kunne forbedres, hvis manden bliver opdaget som køn i relation til sundhed og sygdomme.
Bogen har på baggrund af national og international forskning en meget grundig beskrivelse af de faktorer, som har betydning for mænds højere dødelighed og højere forekomst af langt de fleste sygdomme. Med fremlæggelsen af disse faktorer er det Madsens mål med bogen, at manden vil kunne blive opdaget som køn i sundhedsvæsenets arbejde. Som en hjælp til denne opdagelse er det vigtigt, at de sundhedsprofessionelle uddannes til at kunne forstå mænds reaktionsmåder og bliver bedre til at møde dem og kommunikere med dem.
Bogen er derfor meget vedkommende og yderst relevant for sygeplejersker, og den kan bl.a. give inspiration til, hvordan man kan forbedre mødet med den mandlige patient, idet der er nogle fine konkrete anbefalinger for, hvordan man dels kan støtte manden i krise, dels gå i dialog med ham. Et stort velkommen til en gennemarbejdet og spændende bog.

Kommunikation i en behagelig stram struktur

anm_kommuniBirgitte Ravn Olesen og Merete Nordentoft
Kommunikation i kontekst 
Munksgaard 2014
182 sider – 240,45 kr.

Af Ole Bjørke, master i sundhedspædagogik – lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol:

Kommunikation målrettes og udfolder sig forskelligt afhængigt af den kontekst, den foregår i, og af de implicerede parter. Det virker oplagt og selvfølgeligt. Professionel kommunikation kræver dog bevidsthed og skal både læres og trænes i relation til situation, målgruppe og emne. Valg af kommunikationsstrategi og formuleringer får direkte konsekvenser for udbytte, forløb og konklusioner.
Situationsbestemt kommunikation og situationsbevidsthed synes at være incitamentet for forfatterne til denne bog. Forfatterne klassificerer den selv som en introducerende lærebog til emnet kommunikationsteori for f.eks. sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende eller kursister. Forfatterne sætter et stort antal relevante teoretikere i spil til gavn for den teoretiske forståelse og det videnskabsteoretiske afsæt. Forfatterne opnår derved både belæg og gode referencer for deres pointer og redegørelser, og samtidig præciserer de den videnskabsteoretiske fundering. Desuden ridser de konkrete hverdagssituationer og kliniske scenarier op, så læseren hurtigt får øje på pointerne. Bogen er forskningsbaseret og desuden kvalitetssikret ved fagfællebedømmelse (reviewbedømt).
Bogen er overskuelig, den har en behagelig stram struktur, og dertil kommer et tydeligt, letlæst sprog i kortfattede formuleringer med distinkte begrebshåndteringer, som fokuseres og fikseres i pædagogiske bokse. Der suppleres med små dilemmaer og inspirerende øvelser, som kan give anledning til refleksioner i klassefora eller hos den enkelte. Forfatterne opnår at give læseren deres tankevækkende bud på metoder og valg samt mulige konsekvenser relateret til det komplekse emne i både komplicerede og enkle situationer.


Kort nyt om bøger


Af Jette Bagh:

Charlotte Lillegaard Petersen
og Bodil Møller Christensen
Bag om whiplash
Frydenlund 2014
239 sider – 249 kr.

Bogens målgruppe er whiplashramte og deres pårørende, men sundhedspersonale kan også læse med og blive klogere på en verden, der kan være formdomsfyldt over for de berørte mennesker. Bogen er både en brugsbog og en debatbog, og den bevæger sig på mange niveauer. Fra hvordan man forbereder sig til lægebesøg, til hvad man skal spørge om, hvilke øvelser man skal forsøge sig med, og hvilken kost det er bedst at spise. Desuden indeholder bogen cases, gengivelser af ekspertudsagn og gode råd om husligt arbejde samt overvejelser om empowerment. Begge forfattere har skader efter whiplash, og de har skrevet bogen, fordi de selv har manglet den.


Michael Svennevig (red.)
Gammelbogen II
Død og hygge på plejehjemmet
Forfatterne og Forlaget Epigraf 2014
201 sider – 198 kr.

35 forfattere fra Benny Andersen til Simone på 11 år giver deres helt egen fortolkning af at være gammel. At blive gammel, at have gamle forældre, og hvordan man ser ud, når man er gammel. Børnene er sjove, som sædvanlig.
”Kender du nogen, der er gammel?” spørger redaktøren – ”i Brugsen og i skoven,” svarer den fireårige dreng.
”Hvad laver de gamle mennesker?” –  ”drikker vand, så de ikke dør hurtigt … måske spiser de os … hvis de er sultne,” svarer den seksårige dreng. Indlæggene er korte, gode som godnathøjtlæsning for voksne eller til undervisningsbrug på sundhedsuddannelserne. Bogens redaktør har været på besøg på et plejehjem, og her har han siddet i onsdagsbaren, hvor han har talt med beboerne. Resultatet blev en reportage, som senere fik selskab af indlæg fra forfatterne fra Gammelbogen I og nogle nye bidragydere. Rørende, morsom og indimellem virkelig velskrevet.


Pernille Brok, Lise Jordahn
og Helle Kjems (red.)
Gruppemetode
Hans Reitzels Forlag 2014
300 sider – 300 kr.

Sorggrupper, grupper for børn, som har mistet en far eller mor, mødregrupper – vi kender alle sammen mange grupper, for gruppeforløb er hyppigt anvendt i sundhedsvæsenet. Bogens del I giver fine anvisninger på, hvordan og hvornår det er en god idé at etablere en gruppe, formål og mål med gruppen, rammer og sprogbrug. Bogens del II indeholder desuden konkrete eksempler på gruppeforløb, f.eks. vedrørende brevskrivning som en måde at bearbejde sorg på og kreativ præsentation af deltagerne i gruppen. Tavshed og konflikter bliver også behandlet i denne indbydende og letlæste bog, der kan bruges som opslagsbog eller læses i et stræk med henblik på at forebygge dårlige eller katastrofale gruppeforløb.