Anmeldelser

Kommunikation med enkelte begrænsninger

Christian Lebek
Billedtolken – Peg og forstå
Lebek Media 2013
42 sider – 199 kr. 

SY-2014-03-40-1aLebek Media vil med hæftet ”Billedtolken – Peg og forstå” forsøge at understøtte kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter/borgere med reducerede sprogkundskaber. De reducerede sprogkundskaber kan enten skyldes udenlandsk herkomst eller sygdom.  

Hæftet indeholder 220 fotos eller illustrationer indenfor 12 kategorier, bl.a. personlig hygiejne, ernæring, symptomer, undersøgelser og personlige ejendele. Hver kategori har egen farvekode, hvilket har til hensigt at forenkle søgningen. Fotos og illustrationer er vellignende og understøttet af en ordforklaring på dansk og engelsk. 

Der mangler et forord til hæftet med en indføring i, hvordan hæftet er tænkt anvendt i samarbejdet mellem den sundhedsprofessionelle og patienten/borgeren. 

Lebek Media forventer at have en elektronisk udgave klar i 3. kvartal 2013, der kan anvendes på alle gængse mobile enheder (smartphones og tablets). Det formodes, at der i den elektroniske udgave kan anvendes en søgefunktion, hvilket vil gøre anvendelsen mere smidig og hurtigere end ved anvendelse af hæftet. Netop dette taler for at anbefale den elektroniske udgave, hvis det er muligt. 

Af Tina Kjærgaard, uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Plejecentret Kærbo, Københavns Kommune. 

Forstå den politiske hype om velfærdsteknologi

Trine Ungermann Fredskild (red.)
Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet
Gads Forlag 2013
224 sider – 229,00 kr. 

SY-2014-03-40-1dDenne bog har været savnet og er klart anbefalelsesværdig som pensum ved professionsuddannelserne som et samlende, bredt funderet oversigtsværk over det velfærdsteknologiske felt anno 2013 i Danmark. 

Bogens udgangspunkt er, at sundhedsprofessionelle skal agere i et konstant foranderligt sundhedsvæsen, der i stigende grad anvender sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Det kræver såvel faglige og menneskelige som innovative og teknologiske kompetencer. 

Bogens 11 kapitler er, gennem deres grundlæggende og illustrative gennemgang af velfærdsteknologiens elementer, med til at skabe dette kompetencegrundlag. Efter endt læsning er man blevet meget klogere på de muligheder og krav, den digitale og teknologiske udvikling stiller de sundhedsprofessionelle i udsigt. 

Selv om bogen er en antologi, er der lagt kræfter i at få kapitlerne til at fremstå sammenhængende, og der er derfor mange interne henvisninger, hvilket øger bogens brugsværdi. Selv om kapitlerne repræsenterer flere fagdiscipliner, er de skrevet i et klart sprog uden overdreven brug af indforstået fagsprog. Kapitlerne er velforsynede med referencer. 

Generelt er kapitlerne af høj kvalitet og stor informationsværdi, men jeg vil gerne fremhæve de tre første kapitler som særligt centrale. De fokuserer på, hvad velfærdsteknologi er, de politiske og administrative rammer der er for at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, og hvilken økonomi der er i velfærdsteknologi. De tre kapitler fremstår som essentielle for en mere afbalanceret forståelse for velfærdsteknologiens gode og mindre gode konsekvenser. 

Bogen er opbygget i to dele. Den første teoretiske, men ikke kedelige del, der har fokus på begrebet velfærdsteknologi og de forudsætninger, der har gjort teknologien mulig set i et såvel teknisk, økonomisk, organisatorisk som samfundsmæssigt og diskursivt perspektiv. 

Den anden del er mere praksisorienteret og fokuserer på metoder til udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger, hvor også innovations- og patientperspektiverne er placeret. Det er i denne del tydeligt at se, at såvel redaktør som flere af forfatterne kommer fra den syddanske region. Skal der være en anke må det være, at det ville have klædt bogen, om den havde bredt sig ud over større dele af f.eks. living lab-feltet end at holde sig til det syddanske.Men det ødelægger ikke helhedsindtrykket. Læs bogen, og du vil blive meget bedre til at gennemskue hele den politiske hype, der for tiden er om indførelse af velfærdsteknologiske løsninger i det danske sundhedsvæsen. 

Af Raymond Kolbæk, forskningslektor, cand.cur., ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted-Sundhedsfaglige Højskole Via University College og Center for Sygeplejeforskning – Viborg – Hospitalsenhed Midt. 

Et menneske med en sygdom, ikke en sygdomskategori

 Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier (red.)
Patientstøtte – før, under og efter sygdom
Hans Reitzels Forlag 2013

SY-2014-03-40-1bAntologiens formål er at vejlede sundhedsprofessionelle i patientstøttens forskelligartede opgaver. Patientstøtte er i denne sammenhæng defineret som det, der subjektivt støtter patienten igennem de belastninger, vedkommende møder gennem sit sygdomsforløb. Det er patienter med livstruende og/eller kroniske sygdomme, eller som er ramt af voldsomme hændelser, der er fokus for denne bogs præsentation af støtte. Psykiatriske problemstillinger er ikke taget med, det er udelukkende det somatiske område, der adresseres. 

Målgruppen er sundhedsprofessionelle, som arbejder med patienter i klinisk sammenhæng  eller i hospitalsregi. Bogens forskellige bidrag belyser patientstøtte fra henholdsvis psykologisk, psykosocialt og religiøst perspektiv. Kapitlerne er skrevet af forskellige forfattere; der er både taget fat på teoretiske og praktiske problemstillinger. 

Kommunikation med patienter og pårørende om den alvorlige diagnose optager mange sundhedsprofessionelle. Et af kapitlerne handler om dette. Christiansen og Christensen anbefaler undervisning og kontinuerlig supervision tillige med psykisk støtte og opbakning fra ledelsens side til denne udfordring. Med reference til to kurser for sundhedspersonale fra Rigshospitalets neurokirurgiske ambulatorium viste det sig, at for de sundhedsprofessionelle handlede det ikke kun om at finde de rette ord. 

Der var flere andre faktorer, som de professionelle måtte tage i betragtning, f.eks. andre patienter, pårørende og samarbejde med kolleger. Disse faktorer virkede forstyrrende på kommunikationen med patienten og de pårørende. Forfatterne giver et konkret eksempel på tilrettelæggelse af et kursus med fokus på overbringelse af den alvorlige diagnose. Det kan måske være til inspiration for sygeplejersker i lignende arbejdssituationer.  

I forlagets anbefaling af bogen hedder det, at den giver et bud på, hvordan patienten kan blive mødt som et menneske med en sygdom og ikke som en sygdomskategori. I dette perspektiv skæmmer det, at der flere gange bliver anvendt termen kroniker om mennesker med kronisk sygdom.  

Af Marianne Mahler, sygeplejefaglig konsulent, Dr. PH. Indre By/Østerbro, Københavns Kommune. 

Udvælg det, der er interessant og relevant

Peter Gundelach
Simpel Tabelanalyse
Samfundslitteratur 2013​
122 sider – 120,00 kr.

SY-2014-03-40-1cHovedbudskabet er ”gør det enkelt, gør det overskueligt, gør det relevant”. Når data er indsamlet, er det ingen kunst at gengive alt i tabeller og drukne læseren i tal. Kunsten ligger i at udvælge og vise netop de forhold og sammenhænge, der er relevante og interessante. 

Det er netop dette, bogen giver systematiske anvisninger på. Altså hvordan kan man med tabelanalyse foretage spændende, relevante og gode analyser af kvantitative data på en enkel og overskuelig måde? Simple tabeller er også en forudsætning for, at man senere kan foretage mere komplicerede kvantitative analyser. 

Kan man ikke opstille simple tabeller, der illustrerer forekomst og sammenhænge, kan man slet ikke foretage indviklede analyser. Ved simpel tabelanalyse udvælges de centrale variabler, og deres teoretiske sammenhænge beskrives. Når dette er på plads, kan avancerede teknikker appliceres på data. 

Men læsere af tabeller skal også kunne gennemskue, hvad forfatterne gengiver og ikke mindst, hvad de ikke gengiver, og hvilke sammenhænge der ikke omtales. Bogen henvender sig således både til forfattere, der opstiller og præsenterer resultater i tabelform, men også til dem der skal læse, forstå og drage konklusioner på baggrund af data præsenteret i tabelform. 

Hele bogens indhold samles i en kort overskuelig analyseguide, der omfatter 11 punkter.Bogen vil være velegnet som en del af pensummet på sundhedsfaglige bacheloruddannelser, da der er tale om en introduktion til tabelanalyse, og det forudsættes ikke, at læseren har statistiske kundskaber. 

Af Preben Ulrich Pedersen, professor ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer, Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. 

Moderniseret tilgang til gruppeterapi

Jan Nielsen og Per Sørensen (red).
Brug gruppenPsykodynamisk gruppeterapi
Hans Reitzels Forlag 2013
479 sider 480 kr. 

SY-2014-03-40-1eI det terapeutiske arbejde med mennesker med svære psykiske lidelser baseres behandlingen overordnet set på enten den kognitive eller den psykodynamiske tilgang. Den kognitive tilgang, der tager udgangspunkt i hvorledes erkendelsesprocesserne foregår i vores hjerner, har i de senere år været den mest anerkendte metode. Dette presser fortalerne for den psykodynamiske tilgang, som bygger på at forstå og bearbejde det ubevidste og vores relationer med hinanden. Presset er opstået, fordi det er lettere at forstå og dokumentere effekten af den kognitive tilgang. 

Bogen ”Brug gruppen” viser tydeligt eksistensberettigelsen af den gruppeterapeutiske tilgang. Det er lykkedes forfatterne at beskrive terapiformen, så det står klart for læseren, hvor vigtigt det er at sætte individet i centrum og arbejde sig hele vejen rundt ved at inddrage mange aspekter, såsom fortiden, relationer og egen placering i forhold til omverdenen. 

Bogen henvender sig til fagprofessionelle, og den giver en dybdegående indføring i forskningen i emnet og hvorledes gruppeterapi i praksis tilrettelægges, struktureres og superviseres. Læseren får et historisk tilbageblik med referencer til pionerer indenfor gruppebehandlingen, hvilket medvirker til at aflive gamle myter. Læseren får en forståelse af forskelle på behandlingen i den offentlige og private psykiatri, hvor den psykodynamiske gruppebehandling i det offentlige, i modsætning til det private, er blevet skubbet i baggrunden til fordel for mere effektive og hurtigere kognitive forløb. 

Bogen er omfattende, indeholder mange detaljer, og egner sig dermed bedst til fagprofessionelle, som ønsker en grundig indføring i det terapeutiske arbejde med grupper baseret på mange praktiske eksempler og teoretisk viden. 

Af Louise Bangsgaard, klinisk oversygeplejerske,  Regions Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup 

Den forunderlige krop

Ove B. Schaffalitsky de Muckadell, Stig Haunsø, Hendrik Vilstrup (red).
Medicinsk Kompendium
Bind 1 og 2
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013
2989 sider – 3.995,00 kr. 

SY-2014-03-40-1fHvad er det, der er orange, vejer 5,9 kg og er smækfuld af viden? Det rigtige svar er Medicinsk Kompendium, 18. udgave bind 1 og 2. 

Forlaget og bøgerne følger med tiden, redaktørerne kan ses på video, når QR koden er scannet, bøgerne har en hjemmeside og en elektronisk udgave af værket er i støbeskeen. 

”The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease”.  Citatet står øverst i indledningen på bind 1 og stammer fra William Osler. Han var  Canadisk læge  og en ud af fire professorer, som grundlagde Johns Hopkins Hospital. Han døde i 1919, men det må man alt sammen selv finde ud af eller finde under leksikale oplysninger. Men måske er Osler kendt af alle i lægekredse. 

Citatet er en god begyndelse , sygeplejersker kan fint tåle at læse det, og de kan efterfølgende finde viden om stort set alle emner og områder indenfor det medicinske felt i bøgerne. Selv alternativ behandling har fået tildelt et kort kapitel. 

Om sygeplejersken er ansat i almen praksis eller selv har ondt i halsen, om kæresten lider af søvnapnø eller søster har fået en whiplash læsion, der er opdateret viden om det hele. 

De store sygdomsbilleder hypertension, KOL og diabetes vil være naturlige at gå om bord i for de fleste sygeplejersker og studerende for at opdatere viden af ældre dato. 

Målgruppen er læger, ikke sygeplejersker, så der er mange detaljer, som sygeplejersker ikke har greb om eller skal kende, men f.eks. er kapitlet om “Tobaksafvænning” både brugbart og tilgængeligt for sygeplejersker. 

Et lækkert opslagværk, fint layoutet, med gode illustrationer og bokse, som absolut har relevans i sygeplejen i en tid, hvor det mere end nogensinde gælder om at identificere sine faglige huller og fylde noget i dem. 

Det kan anbefales at bruge lidt tid på at orientere sig i bøgernes opbygning og systematik og herefter slå op og måske læse mere, end det fra starten var tanken. Det kommer man i hvert fald nemt til. Kroppen er forunderlig. 

Jette Bagh, fagredaktør på Sygeplejersken  

Et diskussionsoplæg til præster

Eva Jørgensen
Hjælp Når livet kommer bag på os
Samtaler med Preben Kok og Bjarne Lenau Henriksen
Bibelselskabets Forlag 2013
152 sider – 299,95 kr. 

SY-2014-03-40-1gEva Jørgensen, kendt som journalist og studievært på DR, har udgivet flere bøger om tab og sorg. Med denne bog håber hun, på baggrund af interview med to præster, at kunne hjælpe læsere, som oplever modgang og krise. En velment intention, der ikke lykkes. 

Forfatterens hensigt med at beskrive hvorfor, hvordan og hvor hjælpen findes, er i stedet blevet en drøftelse af præstegerningen mikset med spinkle skildringer af præsternes personlige liv. Det går galt, fordi interviewene mister fokus og i stedet vægter at belyse de to præsters forskellige sind, arbejdsbetingelser, gudsforhold, sparsomme enighed og udprægede uenighed. Mere galt går det, når præsterne tilkendegiver forskellige synspunkter, f.eks. om livsmod ”… som kan være fint at få fat i som halvtredsårig. 

Men havde man fået fat i de kræfter som sekstenårig, kunne det godt have gjort én så eksperimenterende, at man var blevet stofmisbruger”. Helt galt går det, når bogen læses i rammen af ny sorgforståelse, og vi præsenteres for offer-, redder-, martyr-trekanten ”Men i en reel situation, hvor sygdommen er bøddel, kan vi netop med kristendommen pege på en frelser, fordi vi har én at rette klagen mod”.
Bogen vil muligvis kunne hjælpe præster i gang med en faglig drøftelse af, hvilken hjælp danskere kan forvente at modtage fra præster, når livet kommer bag på os.

Af Jorit Tellervo, projektleder, Palliativt Videncenter.  

Børnene spiller andenviolin i deres egen sag

Øyvind Kvello
Børn i risiko
Samfundslitteratur 2013
511 sider – 450,00 kr. 

SY-2014-03-40-1hØyvind Kvello har en doktorgrad i udviklingspsykologi og vejleder både praktikere og beslutningstagere omkring udsatte børn, unge og deres familier. Han har med denne kampesten af en bog ønsket at samle den forskningsbaserede viden, der er på området. Der er lagt vægt på forskningsresultater, teorien har en underordnet plads dog med en understregning af, at ”teoriløs praksis er fordummende, fordi teori kan sætte forskning i sammenhæng”. 

Det teoretiske fundament er primært transaktionsmodellen for udvikling, men også psykodynamisk og social-kognitiv teori, hvor man kombinerer forskellige teoretiske perspektiver, og teknikker fra forskellige metoder er i spil. ”Omsorgen for børn”, skriver Kvello, ”kan ikke løsrives fra den tid, vi lever i”, og han problematiserer flere gange i teksten, at både teorier og metoder i arbejdet med udsatte familier er udviklet i og forbundet med en hvid, vestlig øvre middelklasses forståelse. ”Børn i risiko” er både en grundbog og et opslagsværk. 

Der er en detaljeret indholdsfortegnelse, informationsbokse og overblikslister over den beskrevne viden i alle kapitler, og indledningsvis findes en indholdsliste over disse bokse. Hvert kapitel indledes med en oversigt over indholdet. Bogen er tilpasset danske forhold og refererer til relevante danske studier. Der er litteraturhenvisninger undervejs i teksten og en 72 sider lang tætskreven litteraturliste. Målgruppen er socialrådgivere og alle studerende og praktikere, som arbejder med udsatte børn og unge.
Kvello indleder kapitlet ”Barnets sag og barnets tarv” med at beklage, at hjælpeapparatet ofte er alt for voksenorienteret, og at en del børn spiller andenviolin i deres egen sag. Her i denne bog er barnet i centrum. Første del har fokus på udviklingspsykologien, mentalisering og en gennemgang af dette begreb og af begreberne resiliens, risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Sidste del gennemgår forskellige former for omsorgssvigt og mishandling af børn og konsekvenserne for deres udvikling og opvækst. ”Overgreb er sjældent begrænset i et kortere tidsrum i et barns liv”, skriver Kvello.
”Børn i risiko” giver et godt overblik over, hvilke faktorer der betinger, at børn kan trives og udvikle sig, og hvilke der kan forstyrre denne udvikling. Hvilke tegn hos børn og unge der peger på mistrivsel, og hvordan mistrivsel kan opspores og forebygges. Som Kvello påpeger et sted, kan mange af de emner, der behandles, i sig selv fylde flere bøger. Det lykkes dog at give en god oversigt og indføring i området risikobørn.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.

Kort nyt om bøger

Jakob Kehlet
Indimellem taber jeg salatskålen
Scleroseforeningen 2013
95 sider - gratis, kan rekvireres gennem Scleroseforeningen: info@scleroseforeningen.dk

Otte unge fortæller om deres liv med sklerose. At leve med en kronisk sygdom, når man er mellem 16 og 29 år er en stor mundfuld. Hvad med fester, parforhold og sex? De unge fortæller uden omsvøb, hvordan de håndterede at få diagnosen, og hvordan de lever hverdagslivet med den. I 17 kapitler kommer bogen bl.a. rundt om børn, medicin, motion, psykisk nedtur, arbejde og andre områder af relevans for dem, hvis livsvilkår, det er blevet at leve med en kronisk sygdom. Overvejelser er blandet med erfaringer, layout og tekst er ungdommeligt, og bogens målgruppe er da også primært unge med sklerose, deres pårørende eller venner.

Ulla Abildtrup
De udsatte
Hvordan skal velfærden fordeles?
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
197 sider - 249,95 kr.

En social samtalebog med Bettina Post, Benedikte Kiær og Lisbeth Zornig Andersen. Tre kendte og engagerede kvinder fortæller om deres syn på socialpolitik. Bogen bryder med den gængse samtalebog ved at fokusere på velfærd og velfærdens fordeling. Gennem 12 runder om emner som bl.a. sociale ydelser, børn og unge og negativ social arv kommer læseren til at kende de tre stemmer i debatten. Bogen kan inspirere gadesygeplejersker og sygeplejersker ansat der, hvor man møder mennesker, der betegnes som udsatte eller skrøbelige.
 ”Vi griber ikke folk, der vakler, men hjælper først, når de ligger ned, og det er helt forkert” mener Lisbeth Zornig. Det budskab kan læseren eventuelt overveje undervejs.

Morten Christensen, Anders Seneca
Kend din kerneopgave
Innovation til hverdag
Gyldendal Public 2012
158 sider – 250,00 kr.

Bogens hovedbudskab er, at alle medarbejdere i en organisation skal have en fælles opfattelse af, hvad organisationens kerneopgave er. Simpelt, kan man tænke. Men allerede her opstår der problemer. Det kan godt være, at man er sikker på din kerneopgave, men måske forveksler man den med sin faglighed? En organisation skal have én og kun en kerneopgave, og lederen skal være i stand til at fortælle sine medarbejdere, hvad opgaven er. Kerneopgaven handler om at skabe en særlig forandring hos borgeren (barnet/patienten eller hvor vi nu befinder os).Hvad er f.eks. kerneopgaven i folkeskolen: Undervisning eller læring?  Målet med at definere kerneopgaven er, at det giver plads til innovation. Hvordan? Læs hvis du er leder.