Boganmeldelser

En bog at blive klogere af, skrevet af kloge mennesker

anm_boern-unge-foraeldreClaus Sixtus Jensen, Marianne Eg og Sine Maria Herholdt-Lomholdt
Børn, unge og forældres møde med sundhedsvæsenet
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2014
248 sider – 299,95 kr.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.

Formålet med bogen er, skriver forfatterne i forordet, at give børnene, de unge og forældrene en egen stemme. Det lykkes til tider så levende og godt, at jeg på min vej igennem bogen fik en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen. Især kapitlet: ”Børn som pårørende til en alvorligt syg forælder” var meget bevægende.

Pelle på 12 år fortæller om dagen, hvor hans far fik besked om, at der ikke var mere behandling at tilbyde ham. Forældrene græd og trøstede hinanden med støtte fra personalet, mens Pelle var alene med sin sorg. Han fortæller, at han forlod stuen og grædende gik gennem den lange hospitalsgang og på vejen passerede mange hvidkitlede. Han nåede ned på parkeringspladsen uden at have talt med en eneste voksen. Undrende siger han til intervieweren: ”Kan du forstå, at der ikke var nogen, der stoppede mig?”

Bogen er en antologi skrevet af en bred vifte af forskere inden for det børne-, familiemæssige og sundhedsfaglige område. Kapitlerne er skrevet på baggrund af forskernes eget forsknings- og udviklingsarbejde. Bogen er inddelt i fire hovedafsnit: Sundhedsvæsenets bevægelse fra fortid til fremtid, børneliv og familiestruktur, familiens perspektiv i mødet med sundhedsvæsenet og barnets og den unges perspektiv i mødet med sundhedsvæsenet.

Antologien appellerer bredt. Den er relevant for studerende på sundheds- og børnefaglige områder. Den har de kvaliteter, man kan ønske sig af en lærebog. Forskningsbaseret, læsevenlig og krydret med cases, detaljeret indholdsfortegnelse, overskuelig opbygning af kapitler med abstract, litteraturliste og information om forfatterne.

Appellen rækker til de professionelle både inden- og udenfor hospitalsmuren. Flere kapitler beskæftiger sig med den påvirkning, som et langvarigt indlæggelsesforløb har for en familie. Fædre kan opleve sig hægtet af og uden for indflydelse og kontrol, da det oftest er mødre, som er medindlagt. Familien bliver presset under en indlæggelse pga. de fysiske rammer i hospitalsmiljøet.

Det er svært at opretholde et familie- og privatliv. Det er svært at være søskende til et indlagt barn, forældrene er både fysisk og mentalt fraværende, og der er sjældent rum og plads til indlagte børns søskende. Indlagte unge kan føle sig ensomme og isolerede. De er væk fra kammerater, for store til de små på børneafdelingen, for unge til de gamle på voksenafdelingen. De er i gang med en frigørelsesproces, som kan gøre sygdom og den medfølgende afhængighed til en ulidelig spændetrøje.

Disse perspektiver er vigtige at medtænke, både for dem, som er i forbindelse med familierne indenfor murene, og for dem, som møder familierne udenfor, midt i eller efter et sygdomsforløb. En bog at blive klogere af, skrevet af kloge mennesker.

Grundig research bringer nyt om antidepressiva

anm_lykkeSigne Kierkegaard Cain
Det handler ikke om lykke
Helt tæt på antidepressiv
medicin
Møller 2014
244 sider – 250 kr.

Af Bodil Gyllembourg Lissau, cand.med.vet./toksikolog, BN. Selvstændig medicinsk konsulent og vikar i primærsektoren.

Der skal meget til for at ændre folks fordomme, men det er i høj grad lykkedes forfatteren og journalisten Signe Kierkegaard Cain, som med sin bog ønsker at kvalificere debatten om depression og antidepressiv medicin.

Cain har personlig erfaring med tilbagevendende depressioner og er frustreret over de fordomme, der eksisterer overfor sygdommen.

Den erfaring er hun ikke ene om, jf. psykologen Svend Brinkmann, som udtaler: ”Hvis vi slår alle typer depression sammen og giver en masse medicin, så risikerer vi, at de, der har alvorlige depressioner, oplever, at folk ikke rigtig tror, de fejler noget. Det må være meget frustrerende, hvis man har haft en alvorlig depression, hvor man ingenting kan og virkelig er behandlingskrævende, og så kommer man tilbage i samfundet og fortæller, at man har haft en depression, og så siger alle rundt om frokostbordet, at det har de også.”

Cain har selv oplevet god effekt af antidepressiv medicin, men synes, hun mangler klare oplysninger om medicinens virkning og bivirkninger, og hvordan og hvornår den bør tages. Hun interviewer en række fagfolk og opdager, at der langtfra er konsensus på området. De fleste er dog nogenlunde enige om, at antidepressiv medicin virker overfor alvorlige symptomer, og at det er her, psykiaterne, og ikke de praktiserende læger, skal på banen.

Til gengæld er det uklart, hvad virkningsmekanismen er, idet man aldrig på mennesker har kunnet påvise, at medicinen ændrer på serotoninniveauet, som fabrikanterne ellers påstår. Så meget for evidens! Bivirkninger, også efter ophør af medicinen, er der en del af – også meget alvorlige.

Patientinddragelse halter det tilsyneladende med. Først i forbindelse med sin research bliver Cain klar over, at patienter f.eks. kan få samtaleterapi hos egen læge syv gange om året. Vel at mærke hvis lægen løbende får supervision af en kollega eller en psykolog.

Cains research har bragt hende vidt omkring, og hun rapporterer med en sjælden grad af objektivitet.
En velskrevet og stærkt anbefalelsesværdig bog.

Nyttigt supplement til den faglige værktøjskasse

anm_miljoterapiFinn Skårderud og
Bente Sommerfeldt
Miljøterapibogen
Mentalisering som holdning
og handling
Hans Reitzels Forlag 2014
346 sider – 350 kr.     Af Sonja Bech, visitationssygeplejerske i Den Centrale Visitation i Region Hovedstadens Psykiatri. Miljøterapi, som den udfolder sig i såvel behandlingspsykiatrien som socialpsykiatrien, er en behandlingsform, hvor det sociale samspil udgør selve kernen. Det er de menneskelige møder og fællesskabet omkring aktiviteter, som er metoden til forandring. God miljøterapi integrerer samtale og samvær. Mentaliseringstraditionen handler om at forstå den mentale funktion, der gør mennesker i stand til at se sig selv udefra og andre indefra, med andre ord at forstå både sit eget og andres sind. Mentaliseringsbaseret miljøterapi er således en behandlingsform, som forener principper fra begge traditioner. Bogen giver en god indføring i mentaliseringsbegrebet og i, hvordan den mentaliseringsbaserede tilgang kan bidrage til at fremme affektregulering og reducere symptomer og dysfunktionel adfærd hos patienterne. Der gives en solid præsentation af både det teoretiske grundlag og den praktiske omsætning af principperne. Der stilles ikke mindst krav til de professionelles mentaliseringsevner og refleksioner over ekspertrollen. Betydningen af at være en god rollemodel og at skabe en undrende kultur uden skråsikkerhed og bedreviden betones. Åbenhed, autenticitet, fleksibilitet og vished om egne begrænsninger er nødvendige værdier hos behandlerne. Transparens er et centralt begreb, dvs. gennemsigtighed og dermed tydelighed, hvor behandleren tør vise usikkerhed, nysgerrighed og undren.
Såvel miljøterapi som mentaliseringsbaseret terapi (MBT) har stærke historiske rødder i den psykodynamiske tradition. Udviklingspsykologien og herunder tilknytningsteorier er en væsentlig del af fundamentet for forståelsen af mentaliseringsbegrebet.  MBT blev oprindeligt udviklet med henblik på personer med borderline personlighedsforstyrrelser, men har vist sig gavnligt også til andre patientkategorier indenfor det ikke-psykotiske område.
Efterhånden er erfaringsgrundlaget så solidt og resultaterne så overbevisende, at der ikke kan herske tvivl om effekten og værdien af at anvende de mentaliseringsbaserede metoder i den miljøterapeutiske ramme. Som så ofte før er det nordmændene, der er frontfigurer i implementeringen af nye terapeutiske tiltag. Forfatterne henter bl.a. inspiration fra mentaliseringstraditionens centrale skikkelser Anthony Bateman og Peter Fonagy, men de er også selv særdeles velfunderede og erfarne. I Danmark er MBT en anerkendt og anvendt tilgang specielt i det ambulante felt, og der er i denne bog masser af inspiration at hente for miljøterapeutiske medarbejdere, som vil udvikle deres praksis med mentaliseringsbaserede elementer og dermed højne kvaliteten af behandlingen. Et rigtigt nyttigt bidrag til den faglige værktøjskasse.

Titlen kan bedrage en smule

anm_HaandbogHans Lund, Carsten Juhl, Jane Andreasen og Ann Møller
Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning
Redskaber til evidensbaseret praksis
Munksgaard 2014
253 sider 290 kr.     Af Niels Buus, lektor. Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. En helt central forudsætning for realiseringen af en evidensbaseret praksis er, at sundhedsprofessionelle arbejder på grundlag af den seneste forskningsbaserede viden, men ofte er det en betydelig udfordring at identificere og opsummere denne viden. Denne håndbog tilbyder en kortfattet praktisk vejledning i identifikation og/eller oparbejdning af evidensbaseret viden, samt hvordan denne viden mest effektivt kan implementeres i klinisk praksis. Krumtappen i bogen er den trinvise og systematiske udarbejdelse af en CAT, ”Critically Appraised Topic”. En CAT er en struktureret søgning og evaluering af litteratur i forhold til et meget fokuseret klinisk spørgsmål. Der lægges med gennemgangen af CATs op til en bottom-up tilgang, hvor sundhedsprofessionelle selv formulerer specifikke spørgsmål til deres kliniske praksis og selv søger og evaluerer forskningen og formulerer anbefalinger for praksis. CAT skal med andre ord fylde sprækkerne ud, når de mere generelle systematiske oversigtsartikler og kliniske retningslinjer ikke giver entydig besked om evidensen for konkrete praksisser i de lokale kliniske settings.
Vejledningen til udarbejdelsen af en CAT er logisk bygget op med konkrete anvisninger til formulering af fokuserede spørgsmål, litteratursøgning og evaluering af specifikke studiedesign. I fuld overensstemmelse med rationalet i evidensbaseret praksis afsluttes håndbogen med selvkritiske overvejelser og evaluering af en CAT samt med overvejelser omkring udfordringerne med den konkrete implementering af CAT-baserede anbefalinger.
Det stærke fokus på fokuserede kliniske spørgsmål i CAT-tilgangen er vellykket, men det markerer samtidig en begrænsning ved håndbogen. Bogens titel kan bedrage en smule, fordi ”litteratursøgning” kun dækker over meget strukturerede og fokuserede søgestrategier, og fordi ”kritisk læsning” hovedsageligt vedrører kvantitative (kliniske) undersøgelser. Studerende og sundhedsprofessionelle, som arbejder med opgaver og problemer, der adskiller sig fra den snævre CAT-tilgang, må derfor finde supplerende litteratur.

Den reserverede forstanderinde

 anm_mod-taalmodJan Magnussen
Med tålmod, mod og kræfter
Om forstanderinde frk. Eli Magnussen
Forlaget Magnus B 2014
184 sider – 180 kr.      Af Gunilla Svensmark, specialkonsulent, sygeplejerske MPA MI, Dansk Sygeplejeråd. Eli Magnussen (1901-1993) var en af de store sygeplejersker i dansk sygeplejehistorie: Forstanderinde for Rigshospitalets sygeplejeskole og den første Nursing Adviser ved WHO’s regionalkontor i Alexandria, Ægypten. Nu har hendes nevø, Jan Magnussen, skrevet en bog om hende på grundlag af hendes efterladte breve og dagbøger.
Gennem nogle væsentlige perioder af hendes liv er hendes breve og beretninger gengivet ordret, og man får indtrykket af en iagttagende, intelligent og kompetent kvinde, men også en meget reserveret person. Hun afslører stort set aldrig sine følelser. Men vi får en række interessante øjenvidneberetninger fra Frøslevlejren i 1944, hvor Eli Magnussen var interneret af den tyske besættelsesmagt, og senere læser vi om hendes store arbejde i Mellemøsten 1950-52.
Ind imellem Eli Magnussens egne breve og dagbøger sætter Jan Magnussen kort hendes arbejde ind i en større sammenhæng og historisk kontekst.
Jan Magnussen gør opmærksom på, at hans bog ikke er en biografi, og det er måske en vis svaghed. Som læser kræver det, at man er bekendt med dansk sygeplejehistorie for at kunne danne sig det fulde billede af Eli Magnussens betydningsfulde arbejde.
Bogen har imidlertid værdi i kraft af det sjældne indblik, vi får i Eli Magnussens private skrifter, og der er ikke tvivl om, at det kildemateriale, der her bliver lagt frem, bør inspirere sygeplejehistorikere til at dykke længere ned i det for at undersøge f.eks. hendes betydning for udviklingen på Danmarks Sygeplejerskehøjskole, på den tid den eneste videreuddannelse for sygeplejersker herhjemme. Eller resultaterne af hendes arbejde med at oprette sygeplejeskoler i Mellemøsten. Hvad kom der ud af hendes mange rejser og dygtige diplomatiske arbejde i de politiske arenaer, hun agerede i?

 

 

Kort nyt om bøger

Af Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken  Jacob Anhøj
 

Kompendium i kvalitetsudvikling
– Rammer og redskaber
Munksgaard 2015
60 sider – 129 kr.
En pixibog til dem, som gerne vil udvikle kvalitet. Over tre kapitler får læseren indsigt i plan, do, study, act, forbedringsmodellen også kaldet, statistisk kvalitetsudvikling med seriediagrammer og dataindsamling og behandling. Over 60 overskuelige sider bliver det åbenbaret, hvordan kvaliteten af det arbejde, der udføres i sundhedssektoren, kan måles og forbedres. Bogen er skrevet til studerende og klinikere, der er engagerede i at fremme den faglige indsats, de selv er en del af.

 Anton Pottegård, Tore B. Stage
Praktisk Farmakologi
FADL’s Forlag 2014230 sider – 300 kr. 
Den væsentligste viden serveret i tre dele:• Information om de 100 mest solgte lægemiddelgrupper med navn på lægemidlet, anvendelse, virkning og bivirkninger.• 25 scenarier, der kan afhjælpes med håndkøbsmedicin• 10 introduktionskapitler med informationer om bl.a. naturlægemidler, receptlovgivning, tilskudsregler og ATC-systemet. Der er tale om en komprimeret guide til brug af lægemidler i praksis, den er egnet til et hurtigt opslag, men bogen kræver supplerende litteratur og baggrundsviden, så dialog med patienten kan baseres på et dybere kendskab til farmakologiens finesser.

 Barbro Holm Ivarsson & Liria Ortiz
Den motiverende samtale – praktisk håndbog til samtaler med ældre
Munksgaard 2015123 sider – 150 kr. 
En komprimeret beskrivelse af den motiverende samtale, som er en evidensbaseret metode at tale om vaner og livsstil med patienter og borgere på, når målet er sundhedsfremme og forebyggelse. Bogen serverer en grundforståelse af metoden og nævner konkrete eksempler fra praksis. De tre stilarter indenfor kommunikation, den følgende, den styrende og den vejledende, bliver forklaret som det første som en forudsætning for resten af indholdet. Bogen er struktureret i 15 kapitler og indeholder bonusoplysninger om bl.a. hjemmesider, telefonlinjer og litteratur, der kan støtte og hjælpe videre. Målgruppen er sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse.