Patient klagede over smerter under skopi

Sygeplejersker udfører i dag mange opgaver, der er forbeholdt læger. Det kræver, at de er oplært til opgaven, og at der foreligger delegation og instrukser for deres arbejde. En skopisygeplejerske fik en patientklage i netop den situation.

I et samarbejde mellem Sygeplejersken og Styrelsen for Patientsikkerhed bringer vi en artikelserie med cases fra klagesager, der er relevante for sygeplejersker.

En patient kom til planlagt sigmoideskopi pga. frisk blødning fra endetarmen. 

Undersøgelsen blev udført af en sygeplejerske på en mave-tarm-kirurgisk afdeling, der havde gennemgået en specialuddannelse i at udføre sigmoideskopier.

Medhjælp

Lægeforbeholdt arbejde er f.eks. operative indgreb og medicinordination. En læge kan vælge, at delegere sit forbeholdte område til en medhjælp, f.eks. en sygeplejerske. "Medhjælp" er det juridiske begreb for en person, der udfører delegeret arbejde. Reglerne er beskrevet i medhjælpsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, som kan findes på www.retsinformation.dk

Sygeplejersken udførte undersøgelsen sammen med en assisterende sygeplejerske. Undersøgelsen tog et kvarter, og sygeplejersken skrev et journalnotat. Hun anførte, at undersøgelsen var normal. Hun anførte også, at patienten under undersøgelsen kortvarigt angav ubehag eller lettere smerte. Hun konkluderede, at undersøgelsen blev gennemført rutinemæssigt. 

Efterfølgende klagede patienten over sygeplejersken, der udførte skopien. Patienten klagede over, at undersøgelsen var meget smertefuld, at patienten ikke blev tilbudt afslappende medicin, og at patienten siden undersøgelsen har haft mavesmerter. 

Skopisygeplejersken har udtalt i sagen, at hun hele tiden vurderede patienten, holdt en kort pause, da der var brug for det, og sammen med patienten vurderede, at de kunne gennemføre undersøgelsen uden smertestillende medicin. 

Disciplinærnævnet har indhentet den instruks, der var gældende på afdelingen, og som beskrev, hvornår sygeplejersker kan give medicin ved endoskopiske undersøgelser.

Nævnet har vurderet, at sygeplejersken ikke udførte undersøgelsen under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det vil sige, at nævnet har vurderet, at sygeplejersken ikke skulle have kritik for sit faglige virke.

Ikke brug for beroligende medicin

Kikkertundersøgelse/skopi er "indførelse af visse former for apparatur i naturlige legemsåbninger i behandlings øjemed". Endoskopiske undersøgelser er derfor sidestillet med et operativt indgreb. Operative indgreb er et eksempel på lægeforbeholdt arbejde. 

Delegation ...

... forudsætter, at:

  • Der skal foreligge tilstrækkelige instrukser, og personalet skal være kvalificeret til at udføre opgaverne.
  • Det skal fremgå af instruktionen, hvor langt delegationen rækker, så der ikke kan være tvivl herom.
  • En person, der har fået delegeret en opgave, er ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen. Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt.
  • Hvis en medhjælp, der har fået delegeret en forbeholdt opgave af en autoriseret sundhedsperson, følger den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile den autoriserede sundhedsperson. Hvis medhjælpen ikke følger den givne instruktion, vil pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse.

Du kan læse mere om reglerne for delegation og medhjælp i "Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp" (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). Find den på www.retsinformation.dk

En læge kan delegere sit forbeholdte område til en medhjælp. I dette tilfælde til skopisygeplejersker. En læge kan delegere sit forbeholdte område for en enkelt patient eller en gruppe af patienter. Lægen kan delegere til en enkelt sundhedsperson eller en gruppe af sundhedspersoner (rammedelegation).

Ovenstående case er et eksempel på rammedelegation. Sygeplejersken må derfor kun udføre arbejde indenfor den fastsatte ramme, som skal være beskrevet i en instruks.  

Sygeplejersken fik ikke kritik, fordi Disciplinærnævnet vurderede, at hun på relevant og tilstrækkelig vis udførte undersøgelsen i overensstemmelse med sædvanlig procedure. Og at hun arbejdede på delegation. Nævnet vurderede også, at instruksen til sygeplejersken var tilstrækkelig, samt at der ikke var grundlag for at give beroligende medicin eller bedøvelse, fordi patientens smerter fortog sig efter en kort pause i undersøgelsen.   

Læs også temaet "Vinder nyt land" om, hvilke opgaver sygeplejersker overtager fra læger, i Sygeplejersken nr. 12/2017.

Emneord: