Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Det syge væsen", "Mestring af sorg", "Guide til behandling af fædre med fødselsdepression" og "Mennesker på sindssygehospital".

Læseværdig og ikke uden humor

Det syge væsen

Jes Olesen

Det syge Væsen. Hvordan det kan helbredes

Jes Olesen 2018, 235 sider – 119,95 kr.

"Det syge Væsen". Så er stemningen ligesom lagt. Forfatteren er en mand med mange succesrige år på bagen, så det er den professionelle ekspert og fagperson, der her fremlægger sit personlige syn på udviklingen indenfor sygehusvæsenet som svar på de mange politiske og administrative meldinger, vi jævnligt udsættes for. En udvikling, hvor politikere og administratorer gennem strategier systematisk prøver at nedbryde de professionelle fagpersoners ansvarsområde, bl.a. ved "at der i sygehusvæsenet opfindes og udvikles pseudoarbejde af det politiske/administrative niveau, og det indføres hen over hovedet på de såkaldte frontstage-arbejdere, nemlig læger og sygeplejersker, som udfører det arbejde, der egentligt er behov for på et hospital, og det får de kun lov til i begrænset omfang."

Vi ser, hvorledes det politiske/administrative system gennem forordninger får ændret fagligt logiske arbejdsgange, så der bruges mere og mere tid på administrative kontrolfunktioner, overdrevne mødeaktiviteter og eksemplet med hovedstadsregionens indførelse af et håbløst og tidsrøvende it-system, på bekostning af det arbejde, der naturligt ligger indenfor de faglige ansvarsområder. Et andet af de administrative fejlgreb er implementeringen af det amerikanske begreb Akkreditering, der røver såvel tid som økonomi fra kerneydelsen. Vi får indblik i, hvordan den politisk/administrative mangel på faglig indsigt influerer på arbejdsgangen i den enkelte hospitalsafdeling.

Også sygeplejerskerne med deres ændrede faglige fokus og øgede magtposition får et svirp: "Flere og flere opgaver er pålagt sygeplejen, som ikke direkte vedrører det, som sygeplejersker primært skal gøre, nemlig at passe og pleje patienterne. For 20 år siden var der på min afdeling ikke en eneste sygeplejerske, som ikke var beskæftiget med patienterne. I dag er der adskillige sygeplejersker beskæftiget med kvalitetsudvikling, kommunikation, sundhedsplatformen og meget mere, altså sygeplejersker, der ikke plejer."

Man mærker tornen i øjet fra dengang, der blev indført delt ledelse, så et af budskaberne i det efterfølgende forslag til reform er magten tilbage til en lægefaglig ledelse og sygeplejerskerne tilbage til stuegangen. Udover at afskaffe den delte ledelse peger Olesen også på, at bøger og artikler om ledelse i sygehusvæsnet – på trods af gode intentioner – bærer præg af manglende faglig indsigt, så lad os fremover få den faglige dimension med i ledelsesstrukturen, og styrk den lægelige ledelse. Afskaf akkreditering, og sæt kvalitetsudvikling i stedet. Og endelig blandt flere andre tiltag: afskaf regionerne.

Man behøver jo ikke at være enig med en forfatter for at læse en bog. Ofte er det mere givende at få sat egne synspunkter i relief, og her er mange gode betragtninger og også meget at være enige om. Bogen er et modsvar til den udvikling, sygehusvæsnet har været igennem i amternes og regionernes tid. Den er læseværdig og ikke uden ufrivillig humor, som når den manglende lægelige ledelse tilskrives, at sygeplejersker får mere magt.

Af Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Som at tale med en klog og indsigtsfuld terapeut

Mestring af sorg

Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Mestring af sorg. Håndbog for efterladte og hjælpere

Dansk Psykologisk Forlag 2018

191 sider – 259,95 kr.

Atle og Kari Dyregrov er skattede forfattere i det palliative felt, hvor de primært er kendt for litteratur, der med en praksisnær vinkel giver vejledning til mødet med børn i sorg. Deres nye bog har den voksne som målgruppe og henvender sig ifølge indledningen til mennesker, der har mistet, og til os, der arbejder med mennesker, som gennemlever tab. Bogen præsenterer i et let tilgængeligt sprog læseren for hovedtemaer som, hvad er sorg, råd om god mestring, netværksstøtte og professionel hjælp. Læseren guides hele vejen igennem temaerne med praktiske eksempler fra forfatternes omfattende kliniske erfaring, og der kobles til det teoretiske fundament, som de gennem årene har været inspireret af og bidraget til. At læse i bogen føles som at tale med en klog og indsigtsfuld terapeut og rammer således brugerperspektivet på fin vis. Bogen står desværre ikke helt så stærkt i sit sigte mod de professionelle. Der relateres næsten udelukkende til forfatternes egne undersøgelser, og øvrige undersøgelser inddrages kun i det omfang, at de understøtter forfatterens forståelse. Et egentligt kritisk perspektiv er således ingen steder at finde. Gør man som professionel brug af bogen, skal den ses som en fin og letlæst indføring i én af flere forståelser omkring mestring af sorg.

Af Lisa Nørgaard Lauritsen, sygeplejerske, SD, MKS.

Fædre får også fødselsdepressioner

Fædre med fødselsdepression

Svend Aage Madsen

Guide til behandling af fædre med fødselsdepression

Svend Aage Madsen 2018

80 sider – gratis. Kan downloades på www.svendaagemadsen.com eller bestilles som bog hos Svend Aage Madsen, svendaage@madsen.mail.dk

Der findes ikke mange gratis glæder i bogverdenen, men denne bog er en af dem. Svend Aage Madsen er kendt og respekteret af alle sundhedsplejersker for sin mangeårige forskning og evne til at formidle og for sine kærlige huskekager for at få ligevægt i fokus på mødre og fædre. Svend Aage Madsen var den, som påviste, at ikke kun mødre kan få en fødselsdepression, men at fædre i næsten lige så høj grad er udsatte. 10-12 pct. af mødre og 7-8 pct. af fædre rammes årligt. Kernen i en fødselsdepression er komplikationer i forældredannelsesprocessen. En fødselsdepression er defineret som en relationel lidelse og optræder under svangerskab og/eller efter fødslen. Et forældreskab er identitetsmæssigt, socialt og relationelt omvæltende og kan sætte gang i ubearbejdede og stadigt aktive problemstillinger hos forældrene som følge af egen opvækst og tilknytningserfaring.

Denne guide til behandling af fædre med fødselsdepression har en mentaliseringsbaseret tilgang. Den er praksisnær med cases og eksempler på samtalemodeller.

Publikationen findes både som fysisk bog, der kan erhverves ved henvendelse til Svend Aage Madsen, og den kan downloades på www.svendaagemadsen.com. Begge glæder er gratis.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske.

Konfrontation med et tabu: sindssygdom

Mennesker på sindssygehospital

Jens-Emil Nielsen

Mennesker på sindssygehospital. En krønike om Sct. Hans, Risskov, Oringe, Viborg, Middelfart, Nykøbing Sj., Vedsted og Augustenborg

Bogforlaget Her & Nu 2018, 136 sider – 299 kr.

Her er en bog, der vil favne de store sindssygehospitalers historie og de patienter, der har været indlagt på dem. En stor mundfuld, der desværre ikke lykkes helt. Udgangspunktet er, at forfatteren har fået adgang til et meget stort journalmateriale fra de nævnte sindssygehospitaler, hvilket i sig selv er en bedrift. Med baggrund i en kort indføring i de enkelte hospitalers tilblivelse og historie følger en række patienthistorier fra hospitalerne. Patienthistorierne indeholder ofte livslange tragedier, men man sidder alligevel tilbage med en lidt træt ligegyldighed, fordi der er for mange af dem, og fordi de er meget kortfattet beskrevet. Sikkert fordi de bevarede journaler ikke byder på mere, fordi der som regel var langt mellem optegnelserne i en journal, der kunne repræsentere et indlæggelsesforløb på måske 40 år.

De enkelte sindssygehospitaler er beskrevet på baggrund af tidligere historiske værker, som i sig selv er mere relevante for den, der vil i dybden med sindssygebehandlingens historie. Da der ikke er kildehenvisninger i teksten, er det desværre vanskeligt at finde frem til de enkelte referencer.

En værdifuld side af bogen er de mange fotografier. Der er journalfoto og gode billeder fra enkelte hospitaler, som i sig selv er sjældne. I jagten på billeder om psykiatriens historie kommer man ofte til kort. Det er, som om der også dengang herskede en vis blufærdighed overfor at vise disse ulykkelige skæbner frem. Netop det har været en af forfatterens hensigter: at konfrontere det tabu, der hvilede over sindssygdom dengang og fortsat gør det helt op til i dag.

Bogen kan bruges som hurtigt opslagsværk og i undervisning om sindssygens historie og de psykiatriske patienters skæbne dengang. For den, der er meget interesseret i psykiatriens historie, vil det være mere udbytterigt at gå direkte til den historieskrivning, der allerede er på bogmarkedet.

Af Gunilla Svensmark, specialkonsulent i sygeplejehistorie, Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Kort nyt om bøger.  Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken.

Anne Linder

Relationsbaseret vejledning. Om at understøtte processer, der har relationel værdi for andre

Dafolo 2018, 140 sider – 373,75 kr.

Enkel, let tilgængelig. "Læseren bliver gennem en konkret fasemodel klædt på til at vejlede andre i deres relationelle samspil". Selv bliver hun eller han derved relationskompetent. Sådan hedder det i pressematerialet til denne bog. For at skabe bevægelse i vejledningen peger bogen på tjeklisten VERA, som står for viden, emotioner, refleksion og adfærd. Tjeklisten er opdateret, så den nu indeholder viden, handlinger, tanker og følelser, men kaldenavnet er altså fortsat VERA. Og det suppleres af mange andre forkortelser. Bogen anviser gennem mange figurer, hvordan vejledning kan understøtte børn og voksnes muligheder for at lære og trives. Men enkel og let tilgængelig vil jeg nu ikke kalde fremstillingen.

 

Bibliotek for læger. September 2018/210. årgang

Sikkert interessant. Sådan er mit udgangspunkt, når jeg ser et nyt nummer af det humanistiske tidsskrift "Bibliotek for Læger" stikke næsen ud af kuverten. Denne gang er et af højdepunkterne forfatteren Jacob Skyggebjergs psykiatrikritiske bog "Hjælp. Vidnesbyrd fra den danske retsstat". Udvalgte citater fra bogen er kommenteret af psykiatriprofessor Martin Balslev Jørgensen. Det er ikke bare interessant. Det er godt tænkt.

Et længere mindeord om læge Jens Chr. Skou, som opdagede natrium-kalium-pumpen, er meget læseværdigt, bl.a. fordi Skou som forsker var grundig, nysgerrig og glad for sine resultater, men ikke specielt optaget af at fremhæve egne bedrifter. Skou fik Nobelprisen i kemi i 1997 og døde i maj 2018, 99 år gammel.

Biblioteket indeholder desuden interview med to forfattere, som begge har skrevet om den spanske syge, se anmeldelse af bøgerne i Sygeplejersken 2018;(9).

 

Rikke Høgsted

Grundbog i belastningspsykologi. Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde

Forlaget Ictus 2018, 256 sider – 299 kr.

Målgruppen er omfangsrig, men indeholder bl.a. sygeplejersker. Tiltaleformen er "du", hvilket er sjældent i en grundbog. Og hvad er en grundbog i øvrigt?

"Lærebog der giver en indføring i et fags grundlæggende viden og begreber" hedder det i Den Danske Ordbog. Det passer ikke særligt præcist på bogens indhold. Der er nærmere tale om en bog, som ønsker at forebygge eller at hjælpe, hvis belast-ningen har været for stor, og lære læseren at passe på sig selv. En håndbog eller en opslagsbog, vil jeg kalde den.

Forfatteren kalder den evidensbaseret, men bogen er uden henvisninger, den indeholder derimod en reference- og en litteraturliste.

Håndgribelig og forståelig er bogen, der bl.a. tager fat i belastning, sårbarhed, udbrændthed, PTSD, gruppetilhør og ikke mindst ledelse. Den indeholder en del figurer og mange citater.